Specializirana enota vojaške policije

0

Specializirana enota vojaške policije (SEVP) je ena izmed pomembnejših enot SV, ki je v okviru svojih pristojnosti zmožna opraviti najzahtevnejše in varnostno najkompleksnejše naloge. Poleg nalog v boju proti terorizmu se lahko v času, ko je vedno več pripadnikov v mirovnih operacijah in na misijah, pojavijo tudi druge hujše oblike deviantnih pojavov v kombinaciji s potravmatskim sindromom oziroma deviacije zaradi drugih dejavnikov. Glede na to, da se v tovrstnih razmerah srečujemo z vrhunsko usposobljenimi posamezniki ali skupinami, je njihovo reševanje varnostno zelo tvegano. Za reševanje varnostno najbolj zahtevnih razmer je treba uporabiti ustrezno izurjene in opremljene pripadnike SV ter tiste, ki to smejo narediti, torej pooblaščene uradne osebe. Pripadniki bojnih skupin posebne enote za specialno taktiko (PEST) združujejo vse zahteve, so ustrezno izurjeni in opremljeni ter vsi pooblaščene uradne osebe. 

Enota PEST praznovala deseto obletnico začetka delovanja

Pripadniki specializirane enote vojaške policije so 27. oktobra praznovali deseto obletnico začetka delovanja enote PEST. Enota je bila ustanovljena 15. oktobra 2007, kar velja tudi za dan enote. Stroka, predvsem v vojaški policiji, je že dolgo pred tem opozarjala na potrebo po enoti, ki bi bila zmožna opravljati varnostno najzahtevnejše naloge vojaške policije. Spremenjeno varnostno okolje, predvsem v tujini, in vedno obsežnejše delovanje slovenskih pripadnikov na kriznih območjih po svetu sta bila dodatna dejavnika, ki sta bila razlog za ustanovitev tovrstne enote v Slovenski vojski.

Z ustanovitvijo smo torej sledili podobnim ureditvam v tujih vojskah, saj enota PEST niti takrat ni bila in tudi danes ni noben unikum v primerjavi s tujimi oboroženimi silami. Tovrstne enote v okviru vojaške policije tujih oboroženih sil poznajo tako v Natovih članicah kot nečlanicah. V okviru svojih pristojnosti je danes ta enota zmožna opravljati najzahtevnejše in varnostno najkompleksnejše naloge preprečevanja hujših kaznivih dejanj ter druge naloge v boju proti terorizmu.

Ob praznovanju desete obletnice začetka delovanja je poveljnik SEVP stotnik Danilo Klinar najzaslužnejšim pripadnikom podelil tudi spominski kovanec PEST 10 let.

 

Enota PEST

Enota PEST zagotavlja del takojšnjih odzivnih sil SV, opravlja specialistične vojaškopolicijske naloge in zagotavlja pripadnike za opravljanje nalog v MOM. Za reševanje varnostno najzahtevnejših razmer v povezavi s kaznivimi ravnanji morajo delovati ustrezno usposobljeni in opremljeni pripadniki vojaške policije.

Edini način, kako priti do ustreznega kadra za pripadnike bojnih skupin voda PEST, je izbirni postopek oziroma selekcija. S tem postopkom poskušamo zagotoviti, da bodo na usposabljanje za pripadnika PEST izbrani le posamezniki s takimi psihofizičnimi sposobnostmi in lastnostmi, da bodo med usposabljanjem lahko sodelovali v vseh vrstah usposabljanj in urjenj, ki zahtevajo nadpovprečno psihofizično pripravljenost, da bodo lahko usvojili predpisano vojaškostrokovno in specialistično znanje, se izurili v potrebnih spretnostih, tehnikah in taktikah ter pridobili navade in vrednote, nujne za izvedbo poslanstva enote PEST. V okviru tega postopka z različnimi preverjanji pod visoko fizično obremenitvijo in ekstremnimi psihičnimi napori, saj delajo v stresnih razmerah s pomanjkanjem počitka oziroma spanja ter ob omejenem prehranjevanju le s suhimi dnevnimi obroki, preverimo in ocenimo fizične sposobnosti, fizično in psihično vzdržljivost ter sposobnost opravljanja nalog v ekstremnih razmerah. Poleg tega ocenimo raven splošnega in posebnega intelektualnega funkcioniranja ter osnovne osebnostne lastnosti s poudarkom na delovanju v skupini in na odkrivanju morebitnih ovir, kot je strah pred višino, zaprtimi prostori, vodo itn.

Izbirni postopek uspešno končajo le pripadniki, ki imajo veliko željo, so zelo motivirani, so psihično pripravljeni premagati svoje omejitve ter so ustrezno fizično pripravljeni. Izbirni postopek je bil izveden sedemkrat in vsakokrat poskušamo kandidate izpostavljati enakim pogojem ter vztrajati pri istih merilih ne glede na kadrovske potrebe, kar edino zagotavlja kredibilnost izbirnega postopka, poleg tega se le tako lahko vzdržuje kontinuiteta pridobivanja ustreznega kadra.

Za opravljanje nalog na najvišji stopnji ogroženosti je v tej enoti najpomembnejše, da so pripadniki medsebojno usklajeni in povezani. Usposabljajo se v vsebinah, kot so bojevanje v urbanem in neurbanem okolju, pregled naselja in objekta, vstop v objekt, gibanje po objektu in njegovo čiščenje, taktika majhnih enot, zasede, izvidovanje, opazovanje, sledenje, preživetje itn. Posebna pozornost se namenja streljanju z različnim orožjem na kratkih in dolgih razdaljah, ostrostrelstvu, borilnim veščinam, praktičnim postopkom in drugemu. Enota je zračno premostljiva in usposobljena za izvajanje vseh vrst manevrov iz letal in helikopterjev. Usposobljena je za delovanje v različnih razmerah in na različnih terenih, torej v gorskem svetu, na urbanem ali neurbanem območju ter drugod. Vsak posameznik v skupini mora vedeti, kaj je njegova naloga in kaj mora v določenem trenutku narediti, skupina pa mora delovati kot celota.

Pripadniki enote PEST se za uspešno delovanje v MOM v Natovem centru za pomorske operacije (Nato Maritime Interdiction Operational Training Centre – NMIOTC) udeležujejo tudi tečajev operacij pomorskega prestrezanja. Izvedba tečajev je prilagojena, saj sta upoštevani usklajenost vadbencev in stopnja izurjenosti v določenih veščinah, in sicer znanje za bližinski boj na naseljenem območju, ravnanje z orožjem ter preiskava oseb in objektov. Zaradi prej naštetih razlogov je prilagojena tudi intenziteta izvedbe, torej dnevni in nočni čas ter drugi dejavniki, kot so hrup motorjev, zvočna oznanila po zvočnikih v tujih jezikih, eksplozije, svetlobni učinki, dim ter časovna omejenost. Poleg tega se pri opravljanju nalog vedno uporablja vadbeno strelivo simmunition, nasproti pa je nasprotnik z enakimi sredstvi in možnostjo postavitve improviziranih eksplozivnih naprav. Pridobljeno dodatno znanje na tečajih so pripadniki enote PEST že uspešno uporabili v operaciji Evropske unije NAVFOR MED na ladji Triglav kot skupina za vkrcavanje na tuja plovila.

Prav tako enota redno prispeva posameznike tudi za druge dolžnosti v MOM, predvsem kot skupina za varovanje najpomembnejših predstavnikov Slovenske vojske v MOM ter tudi na drugih specialističnih dolžnostih.

Pripadniki voda PEST se na posameznih področjih usposabljajo s pripadnik specialne enote policije, za opravljanje določenih nalog v domovini in MOM pa tudi z drugimi pripadniki SV iz specialistični enot. Pomembno je še, da v enoti PEST usposabljajo druge enote oziroma posameznike SV, predvsem na področju izvedbe zahtevnejših oblik streljanja, znanja iz bližinskega boja na naseljenem območju ter iz drugih tematik iz taktike majhnih enot. Enota se namreč zaveda, da je nesebično predajanje znanja na druge pripadnike SV, ki to znanje potrebujejo v domovini ali MOM, velika dodana vrednost k njihovi usposobljenosti in izurjenosti.

 Besedilo: stotnik Danilo Klinar      Fotografije: pripadniki SEVP in Bruno Toič

Prispevek je bil objavljen v reviji SV, št. 11, november 2017

Revija SV je dostopna na tej povezavi. 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.