Statut združenja

STATUT Slovenskega združenja za varen svet

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Uvodna določba

Poslanstvo Slovenskega združenja za varen svet je ozaveščanje in promocija varnosti, kot družbene vrednote in pravica vsakega posameznika, ne glede na raso, narodnost in spol. S svojim delovanjem in ozaveščanjem o pomenu varnosti želimo pomagati ljudem do ustrezne varnosti v lokalnih skupnostih, ter z globalnim povezovanjem in izmenjavo dobrih praks, prispevati za bolj varen svet. Vsi člani združenja si s svojim ravnanjem in delovanjem prizadevajo za čim višjo stopnjo varnosti v Republiki Sloveniji, kot v času bivanja v tujini.

1. člen

Slovensko združenje za varen svet (v nadaljnjem besedilu: združenje) je neformalno združenje strokovnjakov s področja varnosti, zaščite, varovanja in obrambe ter državljanov Republike Slovenije.

2. člen

Ime združenja je: Slovensko združenje za varen svet

V angleškem prevodu:“ Slovenian association for safe world”

Združenje ima sedež v Ljubljani.

3. člen

Delo združenja je javno.

Obveščanje članov poteka preko elektronske pošte na naslov, ki ga člani sami navedejo ob včlanitvi, preko sredstev javnega obveščanja, spletne strani združenja oziroma oglasne deske združenja.

Za zagotovitev javnosti dela in za točnost informacij so odgovorni predsednik in podpredsednik združenja ter vodje sekcij.

4. člen

Združenje se vključuje tudi v druge povezave in sodeluje z vsemi nevladnimi organizacijami, s profitnimi in neprofitnimi organizacijami, s fakultetami, z vladnimi in mednarodnimi organizacijami, posamezniki in skupinami, ki se kakorkoli ukvarjajo s področjem varnosti, zaščite in varovanja, v kolikor je to v skladu z namenom in cilji združenja.

2.         NAMEN, CILJI IN DEJAVNOSTI ZDRUŽENJA

5. člen
(namen združenja)

Namen združenja je promocija varnosti, zaščite in varovanja, izobraževanje in ozaveščanje državljanov o pomenu osebne varnosti, varnosti njihovega premoženja in splošne varnosti. Združenje nudi tudi strokovno pomoč ter podporo mladim, bodočim kadrom za varnost, ki želijo svojo poklicno kariero razvijati na področjih povezanih z varnostjo, zaščito in varovanjem.

 6. člen
(cilji delovanja združenja)
 • izobraževanje in osveščanje o pomenu celovite varnosti tako članov kot širše javnosti;
 • promocija varnosti, zaščite in varovanja za dvig osebne in splošne varnosti v družbi;
 • promocija strokovnjakov za varnost;
 • dvig ugleda in dobrih praks na področju varnosti, zaščite in varovanja v javnosti;
 • prizadevanje za čim višjo stopnjo varnosti v družbi;
 • sodelovanje z drugimi organizacijami, ki se kakorkoli ukvarjajo s področjem varnosti, zaščite in varovanja;
 • podpora in nudenje mentorstva mladim, bodočim kadrom za varnost;
 • ozaveščanje in nudenje pomoči občanom/državljanom, kako biti varen;
 • mednarodno povezovanje mladih, bodočih kadrov za varnost, zaščito in varovanje in vse ostale/državljane za varnost v lokalni skupnosti, kot pravici in temeljni družbeni vrednoti.
7. člen
        (dejavnosti)

Združenje organizira srečanja, izobraževanja, usposabljanja, diskusije in druge oblike sodelovanja članov združenja in zainteresiranih občanov, povezana s področjem varnosti, zaščite in varovanja.

Združenje v okviru dejavnosti za dosego namena in ciljev izvaja tudi druge dejavnosti:

 • sodeluje s podobnimi združenji in inštitucijami doma in v tujini;
 • razvija in izvaja preventivne programe za ozaveščanje o celoviti varnosti občanov, domačih in tujih državljanov;
 • nudi strokovno pomoč članom;
 • pripravlja dobrodelne humanitarne in solidarnostne dejavnosti za pomoč članom in ostalim ljudem s pomočjo donacij, strokovnega znanja in mentorstva;
 • promovira dobro prakso in poklice na področju varnosti, zaščite in varovanja;
 • ustanavlja druge strokovne organe;
 • usklajuje strokovno oziroma znanstveno delo posameznih delovnih skupin;
 • organizira izobraževalne kampe za člane združenja;
 • organizira, usklajuje in izobražuje akcijske skupine za lokalno varnost;
 • objavlja nove strokovne in znanstvene publikacije ter izmenjuje le-te s podobnimi organizacijami doma in v tujini;
 • objavlja strokovne prispevke in druge vsebine s strokovnega področja članov združenja;
 • organizira strokovne ekskurzije za mlade bodoče kadre za varnost;
 • organizira družabne prireditve za člane in za povabljene;
 • sodeluje in pomaga pri obratovanju spletnega portala, z namenom informiranja članov in javnosti z vsebinami obravnavanega področja;
 • izvaja raziskovalne dejavnosti in spremlja javno mnenje o stanju varnosti v Sloveniji;
 • organizira izvajanje aktivnosti za zdravje, varnost in (samo)zaščito članov združenja.

3. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA, PRENEHANJE ČLANSTVA IN PRAVIC TER OBVEZNOSTI ČLANOV

8. člen

Članica oziroma član (v nadaljevanju: član) združenja lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba. Član združenja lahko postane mladoletna in odrasla oseba, ki spoštuje pravni red v Republiki Sloveniji, s svojim ravnanjem ne ogroža sebe in drugih ter si prizadeva za čim višjo stopnjo varnosti v okolju, v katerem živi in dela.

Članstvo v združenju je prostovoljno. Kdor želi postati član, mora predložiti pristopno izjavo z izraženo voljo, po članstvu v združenju, v kateri se zaveže, da bo deloval v skladu s Statutom in plačeval članarino. V članstvo je lahko sprejet vsak diplomant in/ali študent varnostnih ved in drugih z varnostjo, zaščito in varovanjem povezanih področij. V članstvo je lahko sprejet tudi mladoletni član, ki ga zanima izobraževanje na področju varnosti, zaščite in varovanje. V tem primeru mora njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik v prijavnici to izrecno zapisati. V članstvo je sprejet tudi vsak državljan, ki mu ni mar, kakšno varnost imamo oziroma jo bomo imeli v Republiki Sloveniji.

Izpolnjeno pristopno izjavo, kandidat za članstvo posreduje združenju.

O odklonitvi je potrebno kandidata pisno obvestiti v roku trideset (30) dni od obravnave njegove pristopne izjave. Zoper zavrnitev se lahko kandidat pritoži v tridesetih (30) dneh od prejema obvestila na predsednika združenja. Enako pritožbo lahko kandidat vloži, če ne dobi obvestila v treh mesecih od obravnave njegove pristopne izjave.

Člana, ki je pravna oseba, pri delovanju v združenju zastopa in predstavlja oseba, ki jo določi uprava oziroma zakoniti zastopnik pravne osebe.

Člani združenja so lahko tudi mladoletne sebe, in sicer za osebe do dopolnjenega osemnajstega leta starosti podpiše pristopno izjavo zakoniti zastopnik oziroma skrbnik.

Mladoletne člane brez poslovne sposobnosti pri upravljanju in izvajanju nalog v združenju zastopajo njihovi zakoniti zastopniki, skrbniki ali polnoletni mentor iz vrst članov. Mentorja si mladoletni član po včlanitvi v združenje lahko izbere sam in sicer s seznama mentorjev združenja.

Plačilo članarine je obvezno tudi za mladoletne osebe.

Članstvo traja od dneva včlanitve oziroma dneva plačila članarine. Članstvo se podaljšuje na način plačila članarine do 31. januarja za tekoče leto. V primeru, da član ne plača članarine, se smatra, da članstva ni podaljšal, zato se ga črta iz članstva.

9. člen

Članstvo v združenju preneha:

 • z izstopom, o katerem član pisno obvesti predsednika SZVS;
 • z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije, če član škoduje združenju;
 • s črtanjem iz članstva, če član ne plača članarine oz. na ta način ne podaljša članstva;
 • s smrtjo člana.

Izključenega in črtanega člana se ne sprejme več v združenje. Član izstopi iz združenja, tako da pošlje pisno izjavo o izstopu.

O izključitvi člana iz združenja odloča Disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti izdan v skladu z Disciplinskim pravilnikom združenja.

10. člen
(redni in častni člani)

Združenje ima redne in častne člane.

Redni člani so vsi člani združenja, ki sprejmejo statut in plačajo članarino.

Častni član lahko postane oseba, ki se je posebno uveljavila z delom pri razvoju področja dejavnosti združenja in sprejema to priznanje.

11. člen
(pravice in dolžnosti članov)

Pravice članov so, da:

 • sodelujejo pri delu in soodločajo o delovanju združenja;
 • prejemajo pohvale in priznanja za delo v združenju;
 • uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti združenja;
 • se udeležujejo srečanj, prireditev in tekmovanj, ki jih organizira združenje;
 • uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja združenja pri svojem delu;
 • sodelujejo pri načrtovanju in izdelavi programa dela združenja;
 • na lastno željo izstopijo iz združenja.

Dolžnosti članov združenja so, da:

 • spoštujejo ta Statut, in druge akte ter sklepe združenja;
 • po svoji močeh sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog združenja;
 • da redno plačujejo članarino;
 • da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane združenja;
 • da dajejo združenju informacije, skladno s pristopno izjavo;
 • da varujejo ugled združenja;
 • da skrbijo za osebno varnost;
 • da ne ogrožajo drugih in splošne varnosti v družbi.

4. NAČIN UPRAVLJANJA

   Organi združenja
12. člen

Organi združenja so:

 • Zbor članov;
 • Predsednik (v nadaljevanju: predsednik);
 • Disciplinska komisija.
    Zbor članov
13. člen

Zbor članov je najvišji organ združenja, ki ga sestavljajo vsi člani. Redni Zbor članov sklicuje predsednik enkrat letno.

Sklic Zbora članov
 14. člen

O sklicu Zbora članov in predloženim dnevnim redom, z ustreznim gradivom, morajo biti člani združenja obveščeni najman deset (10) dni pred sklicem.

O sklicu Zbora članov, so le-ti obveščeni po elektronski pošti.

Zbor članov sprejma sklepe z večino glasov prisotnih članov. Kakšno bo glasovanje – tajno ali javno – odloči Zbor članov z javnim glasovanjem.

Vodenje in način dela
15. člen

Zasedanje Zbora članov vodi predsednik združenja, ki določi zapisnikarja in overitelja. Predsednik združenja lahko vodenje zbora članov prepusti drugemu članu, ki je prisoten na zboru.

Naloge in pristojnosti
16. člen

Naloge in pristojnosti Zbora članov:

 • sklepa o dnevnem redu;
 • sprejema program dela;
 • odloča o povezovanju združenja v druga združenja in zveze;
 • podeljuje naziv častnega člana združenja;
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo člani združenja, ki so v skladu z namenom in cilji združenja.
Predsednik združenja
17. člen

Predsednik združenja samostojno in neodvisno zastopa, vodi in predstavlja združenje. Za svoje delo je odgovoren Zboru članov in je vezan na njegove smernice.

18. člen
 (disciplinski postopek)

Za disciplinski prekršek članov združenja se šteje hujše nespoštovanje pravil združenja in sklepov organov združenja, neizvajanje sprejetih zadolžitev ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti cilje in ugled združenja.

Člani združenja si s svojim ravnanjem prizadevajo za visoko stopnjo varnosti v družbi, za integriteto, zato so za vzgled vsem ostalim državljanom.

Disciplinska komisija lahko izreče članom združenja naslednje disciplinske ukrepe:

 • ustni in pisni opomin;
 • pisni opomin pred izključitvijo;
 • izključitev.

Član, ki je z svojim ravnanjem združenju povzročil materialno škodo, jo je dolžan povrniti.

Obravnavani v disciplinskem postopku oz prizadeti ima pravico pritožbe na Zbor članov, ki dokončno odloča o zadevi.

 19. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih izvoli Zbor članov. Izmed sebe člani izberejo predsednika.

Disciplinska komisija odloča o izključitvah, disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe. Disciplinska komisija sklepčno odloča, če so prisotni vsi člani. Odločitev je veljavno sprejeta, če zanjo glasuje večina članov.

Podrobnejše delo, pristojnosti in sam postopek je določen v Disciplinskem pravilniku.

5. FINANCIRANJE ZDRUŽENJA

Financiranje
20. člen

Združenje pridobiva za svoje delovanje prihodke:

 • iz proračuna lokalne skupnosti in drugih javnih sredstev;
 • s članarino;
 • iz naslova materialnih pravic;
 • z darili in volili fizičnih in pravnih oseb;
 • s prispevki sponzorjev in donatorjev;
 • iz sredstev odstopljene dohodnine fizičnih oseb (po pridobitvi statusa združenja v javnem interesu);
 • iz drugih virov.