Zoran Kovačević, direktor Inštituta za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor p.o. – IVD Maribor p.o.

0

IVD deluje na področju varnosti in zdravja pri delu že od leta 1967. Ali nam lahko poveste, katere aktivnosti izvajate na tem področju?

IVD Maribor p.o. izvaja storitve varnosti in zdravja pri delu za naročnike iz tako rekoč vseh branž in krajev po Sloveniji. Naših storitev se poslužujejo tako samozaposleni, kot tudi največji delodajalci v Sloveniji.

Vse aktivnosti, ki jih za naše partnerje s področja varnosti in zdravja pri delu izvajamo izhajajo iz ocene tveganja. To je obvezen dokument, ki ga pripravimo skupaj z delodajalcem in v katerem identificiramo vse dejavnike, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na varno in zdravo delo. Preučijo se vsa delovna mesta, vse lokacije in tudi vse vrste delavcev (npr. mladi delavci, noseče delavke, starejši delavci,…). Iz takega pregleda dobimo načrt za izvajanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu, ki so med drugim tudi:

 • usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo;
 • preverjanje ustreznosti delovne opreme;
 • preverjanje ustreznosti delovnih pogojev (tako mikroklima kot kemijske škodljivosti);
 • določitev osebne varovalne opreme, ki jo delavci uporabljajo pri delu;
 • določitev ukrepov za zmanjševanje tveganj;
 • uvajanje izboljšav s stališča varnosti in zdravja pri delu;
 • načrtovanje in izvedba promocije zdravja na delovnem mestu;
 • ukrepi za preprečevanje nasilja tretjih oseb;
 • ukrepi za preprečevanje nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in psihosocialnih tveganj na delovnem mestu;
 • razna svetovanja v fazi načrtovanja in izvedbe delovnega procesa.

Predpisi tudi zahtevajo, da ima vsak delodajalec strokovno osebo s področja varnosti in zdravja pri delu. Za delodajalce, ki nimajo zaposlenega svojega »varnostnega inženirja« izvajamo naloge z našimi strokovnjaki.

Kot vodilni ponudnik storitev varnosti in zdravja pri delu s petdesetletno tradicijo imamo neprecenljive izkušnje, ki nam omogočajo, da za naše naročnike najdemo najprimernejše in najugodnejše rešitve, vedno pa je v središču delavec in njegova varnost in zdravje. Želja vseh nas je, da se delavec upokoji zdrav in mu ponudimo izhodišče za kvalitetno življenje tudi v tretjem življenjskem obdobju.

IVD Varensvet.si

Foto: arhiv IVD

IVD deluje tudi na področju požarne varnosti. Kako potekajo vaše aktivnosti na tem področju?

Strokovne naloge požarne varnosti izvajamo tako v fazi načrtovanja objektov, v fazi gradnje, kakor tudi kasneje v fazi obratovanja.

Tako z naročniki sodelujemo že v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, saj sta zasnova in študija požarne varnosti elaborata, ki sta sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Kasneje, med samo gradnjo in po njej pa izdelamo še izkaz požarne varnosti, ki se izdela v dveh fazah in sicer načrtovani ukrepi in izvedeni ukrepi. Ta izkaz je obvezen dokument za tehnični prevzem objekta.

In nenazadnje v sami fazi uporabe objekta izvajamo še strokovne naloge rednih pregledov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, kot so npr. sistemi za odkrivanje in javljanje požara, sistemi za odkrivanje in javljanje prisotnosti gorljivih plinov, sistemi za nadzor nad dimom in produkti gorenja, varnostna razsvetljava,…

Poseben del požarne varnosti je tudi varstvo pred eksplozijami, v tem segmentu pa prav tako v fazi gradnje ali kasnejše uskladitve stanja s predpisi izdelujemo elaborate eksplozijske ogroženosti, kjer skupaj z naročnikom najdemo optimalne rešitve za postavitev eksplozijsko varnih objektov in tehnologij. Glas o naši strokovnosti na tem področju je segel tudi daleč preko meja Slovenije in te storitve izvajamo tudi za naročnike iz drugih držav, vsi pa se po naše storitve še vračajo, kar samo dokazuje našo kakovost.

Za vse zgoraj naštete naloge je potrebno poudariti, da je bistvenega pomena za dobro izvedbo znanje. Najenostavneje je namreč predpisati visoke zahteve, ki za seboj vedno potegnejo tudi visoke stroške, dosti težje in seveda boljše pa je, če znamo investitorju ponuditi optimalno rešitev – požarno varen objekt z optimalnimi vložki. Z znanjem in izkušnjami, ki jih imamo smo to našo sposobnost že večkrat dokazali.

Seveda pa je požarna varnost tudi sestavni del varnosti in zdravja pri delu in tudi na tem področju sodelujemo z našimi naročniki, ki si od nas želijo po predpisih zahtevano strokovno osebo za požarno varnost, razna usposabljanja s stališča požarne varnosti, požarne rede,…

Kako pri vas izvajate dejavnosti na področju ekologije in varstva okolja?

Varstvo okolja je prav tako ena od osnovnih dejavnosti našega inštituta. Podobno kot npr. požarna varnost tudi tukaj sodelujemo z našimi naročniki v fazi načrtovanja, gradnje in kasneje obratovanja.

Tako so naše aktivnosti na tem področju med drugim:

 • izdelava poročil o vplivih posegov na okolje vključno z meritvami ničelnega stanja ter izdelava strokovnih ocen o vplivih na zrak, vode, hrup,…;
 • izdelava revizij poročil o vplivih na okolje;
 • izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje v času gradnje in v času obratovanja objekta;
 • meritve meteoroloških pogojev;
 • izdelava načrtov za ravnanje z odpadki;
 • izdelava varnostnih poročil za zmanjšanje tveganja za okolje zaradi nesreč z nevarnimi kemikalijami.

Pri izvajanju vseh teh aktivnosti je potrebno tesno sodelovanje med naročnikom, ARSO in našim inštitutom. Dolgoletne izkušnje in sodelovanje na najzahtevnejših projektih nam je prineslo toliko znanja in izkušenj, da znamo uskladiti želje naročnika z zahtevami ARSO in vse skupaj speljati tako, da naročnik nemoteno izvaja svojo dejavnost, vplivi na okolje pa ostanejo v dovoljenih mejah oz. na minimalnih ravneh.

IVD Varensvet.si

Foto: arhiv IVD

Katere so najbolj pogoste pomanjkljivosti, ki se pojavljajo v organizacijah na področju varnosti pri delu in požarne varnosti?

Največji problem, ki ga zaznavamo je podoben kot sicer v družbi – propad vrednot. Težko namreč pričakujemo, da bo delodajalec, ki ne izplačuje plač delavcem, ki ne dobavlja naročnikom, ki ne plačuje državi, kakorkoli poskrbel za varnost in zdravje pri delu. Poglejte, v preteklosti smo v Sloveniji odkrili posameznike, ki so »kupili šolo«, kupili tehnični pregled avtomobila, ponarejali listine, prepisovali diplome,… pa se jim nič ni zgodilo. In ne zatiskamo si oči, tudi na področju varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti se dogaja enako.

Zadnji bolj odmeven primer s tega področja je bolnišnica, kjer manjka kar nekaj sistemov aktivne požarne zaščite, pa je bolnišnica še vedno odprta, tisti, ki sistemov ni vgradil, tisti, ki je vgradnjo nadziral in tisti, ki je vse skupaj pregledal pa tudi nemoteno opravljajo svoje delo. Dve reportaži na TV, potem pa vse tiho je bilo…

Andrej Kovačič                 E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.