Vesna Lešnik, mag. manag. izobr., ravnateljica Osnovne šole Nazarje

0

Naselje Nazarje se nahajajo v savinjski regiji, svojevrsten pečat življenju ljudi v Zgornji Savinjski dolini sta dala grad Vrbovec in Frančiškanski samostan v Nazarjah. Ali nam lahko predstavite zgodovinski vidik osnovne šole, kjer ste ravnateljica od leta 2012?

Osnovna šola Nazarje kot samostojni vzgojno-izobraževalni zavod deluje od leta 1999. Pred tem je delovala kot podružnična osnovna šola v sklopu Osnovne šole Mozirje. Leta 1997 je bil sprejet odlok o ustanovitvi, kar je bilo vsekakor prelomno za Občino Nazarje in njene občane, saj je bila s tem uresničena dolgotrajna želja po samostojni osnovni šoli. Datum vpisa šole v razvid vzgojno-izobraževalnih zavodov (18. september) je postal občinski praznik.

V letošnjem šolskem letu našo šolo obiskuje 240 učenk in učencev. V sklopu šole delujeta tudi Podružnična šola Šmartno ob Dreti, s 26 učenci in Vrtec Nazarje, ki ga trenutno obiskuje okoli 140 otrok, v osmih oddelkih, od tega sta dva oddelka na podružnični enoti. Število otrok na šoli vsako leto niha. V zadnjem času beležimo rahel porast števila oddelkov, tako v šoli, kot tudi v vrtcu, česar smo vsekakor veseli.

Vizija naše šole je »šola za življenje«, s čimer želimo otroke in mladostnike pripraviti na to, da se bodo dobro znašli v vsakdanjih življenjskih situacijah tudi takrat, ko bodo zapustili varno osnovnošolsko okolje. Veseli in ponosni smo, ko ob spremljanju njihovih nadaljnjih izobraževalnih in kariernih poti ugotovimo, da smo jim zagotovili dobre temelje za prihodnost.

Foto: OŠ Nazarje

Kateri projekt, ki ste ga v času vodenja osnovne šole vzpostavili bi posebej izpostavili in na katerega ste še posebej ponosni?

Na šoli se odvijajo številni projekti, nekateri pod okriljem Zavoda RS za šolstvo, še več pa je internih, manjših. Z letošnjim šolskim letom smo v sodelovanju z ZRSŠ uspešno zaključili petletni projekt Pogum, od lanskega šolskega leta pa smo vključeni v projekt Dvig digitalnih kompetenc. Že nekaj let uspešno izvajamo projekt Šola pleše, kjer se vsi učenci in učenke pod vodstvom plesnih učiteljev naučijo izbrane koreografije, ki so pogosto tematsko obarvane in jih nato na prireditvi predstavijo staršem.

Posebej ponosni smo na naš projekt »brezplačne« šole, ki ga je vzpostavil moj predhodnik in ga vodil do konca leta 2011, po njegovem odhodu pa uspešno nadaljujemo s projektom že enajsto leto. Projekt je bil zasnovan v času prejšnje gospodarske krize, ko so na nivoju Zgornje Savinjske doline mnoga podjetja odpuščala delavce in s tem posredno ogrozila tudi enakost otrok v šolskem okolju. Osnovna ideja projekta je brezplačna udeležba vseh učenk in učencev naše šole pri vseh vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, ki jih organiziramo zanje, tako v okviru obveznega, kot tudi nadstandardnega programa, in to ne glede na socialno-ekonomski status družine, iz katere izhajajo.

V okviru tega projekta aktivno sodelujejo tudi učenci sami, vključujemo pa še starše in  lokalno skupnost ter podjetja v bližnji okolici. Z namenom pridobivanja finančnih sredstev pripravimo tradicionalni dobrodelni koncert, ki smo ga poimenovali »Za smeh v otroških očeh«. Na njem sodelujejo učenci naše šole, veseli pa smo tudi udeležbe znanih slovenskih pevk ali pevcev.

Foto: OŠ Nazarje

Kaj je po vašem mnenju pomembno pri vodenju osnovne šole, da bi lahko vaše delo ocenili kot uspešno?

Vodenje šole vključuje številne deležnike, od zaposlenih, otrok in njihovih staršev, lokalne skupnosti, do Zavoda RS za šolstvo, Ministrstva, pristojnega za osnovnošolsko izobraževanje in še kaj bi se našlo. Področij, ki jih mora ravnatelj poznati, je veliko. Lahko bi rekli, da je nekakšen »multipraktik«. Ne gre zgolj za poznavanje pedagoškega procesa, ki je po mojem mnenju na prvem mestu, temveč se pri svojem delu srečuje tudi z mnogimi drugimi področji, kot so organizacija, finance, kadrovanje, odnosi… Odvisno je od velikosti vzgojno-izobraževalnega zavoda, od tega, ali ima šola pod svojim okriljem tudi vrtec in podobno.  Zatorej mora ravnatelj znati krmariti med vsem naštetim, poznati številne zakonodajne predpise, znati mora tudi delegirati naloge, biti motivator in spodbujevalec, včasih tudi mediator, znati mora vzpostaviti ter ohranjati notranje sodelovanje in sodelovanje z okoljem, kar pomeni skrbeti za dobre medsebojne odnose znotraj kolektiva in z vsemi zunanjimi deležniki. Če kot ravnatelj uspeš združiti vse to, si zagotovo lahko uspešen in ponosen na svoje poslanstvo.

Foto: OŠ Nazarje

Obdobje šolanja na daljavo, ki ga je zaznamoval Covid-19 je za nami. Ali je po vašem mnenju tovrstno obdobje vplivalo kaj na otroke in če da v kakšni meri?

Obdobje, ki ga je zaznamovala epidemija Covid-19, je vsekakor močno vplivalo na pedagoško delo in pustilo posledice v šolskem okolju. Koliko in kakšne vrste posledic so se najbolj dotaknile otrok, je v veliki meri odvisno od posameznika, od tega, kako so v njegovem domačem okolju sprejeli situacijo in se borili z njo, saj je primarno družinsko okolje tisto, ki najmočneje vpliva na otroke. Če gledamo generalno, pa je tudi na naši šoli, tako kot povsod po državi, opaziti spremembe na psihosocialnem, motoričnem in socializacijskem področju. Zato si v času, ko v šolah nismo več omejeni z ukrepi, močno prizadevamo za omilitev in odpravo vseh teh primanjkljajev, pri tem pa srčno upamo, da posledice, ki so jih bili deležni posamezniki, ne bodo ostale trajne.

Za otroke je pomembno, da se v šoli počutijo varno, tako v fizičnem kot psihičnem pogledu. Kakšne aktivnosti na vaši osnovni šoli izvajate na tem področju?

Osnovna naloga pedagoških delavcev je, da otrokom v šolah in vrtcih omogočimo varno in spodbudno učno okolje. Zato tudi na naši šoli zagovarjamo ničelno toleranco do kakršnegakoli nasilja. Pri tem seveda ves čas sledimo aktualnim smernicam in predpisani zakonodaji. Po svojih najboljših močeh skrbimo za to, da se otroci v naši šoli počutijo varne in ukrepamo takoj, ko se pokaže, da bi lahko bila varnost posameznika kakorkoli ogrožena, pa naj bo to v šolskem ali domačem okolju. O tej temi se z otroki veliko pogovarjamo in jih poskušamo spodbujati, da se ob stiskah, ki jih doživljajo, obrnejo na odraslega, ki mu zaupajo. V sodelovanju z zunanjimi institucijami pripravljamo izobraževalne vsebine, tako za učenke in učence, kot tudi za zaposlene in starše naših otrok. Pogosto o teh temah razpravljamo tudi na delovnih sestankih pedagoških delavcev in iščemo najboljše rešitve za posamezne izzive. V delo z otroki poleg učiteljev vključujemo tudi šolsko svetovalno službo. Kadar smo v dilemi, nasvete poiščemo na Zavodu RS za šolstvo, na Centru za socialno delo, Svetovalnih centrih za otroke, mladostnike in starše, v zdravstvenih institucijah, pri psihologih, pedopsihiatrih in še kje. Skratka, vsi zaposleni se trudimo, da se otroci v prostorih šole počutijo varne in poskušamo ustvarjati zaupanja vredno okolje.

Izzivi sodobnega časa kot takšnega, socialna omrežja in drugi vidiki sodobne družbe prinašajo tudi v šolski prostor določene nevarnosti. Kaj na vaši šoli opažate v tej smeri in kako se soočate s tem?

Sodobni čas je s seboj prinesel izzive pri uporabi IKT opreme, s čimer se soočamo tudi v šolskem prostoru. IKT oprema ima svoje prednosti in slabosti. Če jo znamo s pridom izkoristiti v izobraževalne namene (v mejah normale, seveda), lahko pomeni dodano vrednost in popestritev pedagoškega procesa. V kolikor pa med mladimi pride do pretirane uporabe oz. zlorabe, v smislu snemanja, objavljanja posnetkov in fotografij z žaljivimi komentarji, dolgotrajnega igranja igric z nasilno vsebino in podobno, smo lahko hitro postavljeni pred problem odvisnosti in nedopustnih zlonamernih dejanj.

V letošnjem šolskem letu smo temi varnosti na spletu na naši šoli namenili še dodatno pozornost, saj smo vključeni v projekt Dvig digitalnih kompetenc, pod okriljem ZRSŠ. Učence v okvirih projekta, in tudi sicer, osveščamo o varni uporabi interneta, o spoštovanju zasebnosti in integritete posameznika, o dodani vrednosti IKT opreme pri pouku. Vsako šolsko leto sodelujemo s Safe.si – točke osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav pri pripravi delavnic za učenke in učence naše šole. V letošnjem februarju, ki je hkrati tudi mesec varne rabe interneta, pa smo organizirali izobraževalni roditeljski sestanek, za katerega s(m)o vsebine pripravili in jih predstavili z njihovo pomočjo, da bodo tudi starši seznanjeni s pastmi, ki na spletu prežijo na njihove otroke.

K. K.                                                                                                                  E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.