Varnost ljudi danes- Tina Koščak

0

Varnost je javna dobrina, ki mora biti dostopna vsem, ne glede na to, ali si to sploh želimo. Včasih se ne zavedamo, da ta ni dana samo po sebi, ampak si jo posameznik ali družba lahko zagotovita le sama.

Če varnost obravnavamo kot osnovno človekovo pravico in hkrati temeljno dolžnost družbe, ki jo zagotavljamo z ohranjanjem in vzpostavljanjem reda, zoper vse, kar je grozeče, moteče ali nevarno, bodisi od zunaj ali od znotraj, ugotovimo, da lahko govorimo o varnosti kot vrednoti vseh treh nivojev človekovega bivanja, delovanja in povezovanja.

Nivoji varnosti so: varnost mednarodne skupnosti oz. globalna varnost, varnost družbe oz. varnost na državni ravni ter varnost posameznika. Da si boste lažje predstavljali, jih bom na kratko opisala.

Globalna varnost so skupni interesi in skrb vseh prebivalcev planeta, ki so posredno ali neposredno povezani z globalnimi temami. Varnost na državni ravni ali nacionalna varnost je varnost naroda, ki je sestavljena iz obrambnega sistema, sistema notranje varnosti in sistema varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Danes se področja varovanja delijo na tri glavna področja. Fizično varovanje (varovanje oseb, ljudi in premoženja …), tehnično varovanje (sistemi in oprema tehničnega varovanja – kamere, senzorji …) in kombinacija fizičnega in tehničnega varovanja, ki je tudi najbolj učinkovita.

Republika Slovenija si prizadeva zagotoviti najvišjo stopnjo varnosti za vse prebivalce. V Sloveniji je ogroženost sorazmerno nizka. Varnost zagotavljajo in omogočajo različne službe in institucije, med slednje spadajo tudi zasebne varnostne službe.

Za opravljanje nalog in dejavnosti s tega področja mora biti oseba usposobljena in izobražena, imeti mora licenco. Licenc oz. oblik zasebnega varovanja je osem – to so varovanje oseb, varovanje ljudi in premoženja, prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, varovanje javnih zbiranj, varovanje gostinskih lokalov oz. prireditev v njih, upravljanje z varnostno nadzornim centrom (VNC), načrtovanje sistemov tehničnega varovanja in izvajanje sistemov tehničnega varovanja.

Licence ter ostale ukrepe, postopke, dolžnosti, predpise ureja Zakon o zasebnem varovanju – ZZasV-UPB1, ki je bil nazadnje spremenjen leta 2011.

Zasebno varnost opravlja varnostno osebje, mednje ne sodi policija, ampak več vrst varnostnikov (varnostnik, varnostni – telesni stražar, varnostnik nadzornik, varnostni menedžer, operater VNC-ja, varnostnik čuvaj, pooblaščen inženir varnostnih sistemov in varnostni tehnik).

Varnost je danes precej napredovala. Nenehno se spreminja in nadgrajuje zaradi stalnega naraščanja kriminala.

 Tina Koščak, TV 2. a, dijakinja Srednje strojne in kemijske šole, Šolski center Ljubljana, program Tehnik varovanja

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.