Stotnik Boštjan Pintarič, poveljnik 3. pehotne čete, 74. pehotni polk, Slovenska vojska

0

Foto: desetnik Luka Mitrović I 72. brigada

V Slovenski vojski ste zaposleni od leta 2005, ko ste uspešno opravili temeljno vojaško-strokovno izobraževanje in usposabljanje (TVSIU) ter osnovno vojaško-strokovno izobraževanje in usposabljanje (OVSIU), rod pehota. Ali je bila to vedno vaša želja, da bi opravljali vojaški poklic?

Želja, da bi opravljal vojaški poklic je obstajala že od malih nog. Ta želja je postala še močnejša po končani srednji šoli. Sčasoma je želja prerasla v idejo, ideja pa v odločitev. Tako sem se že v času študija na Tehniški fakulteti v Mariboru trdno odločil, da se bom po končanem študiju pridružil izbranim vrstam Slovenske vojske in da bom opravljal vojaški poklic. V prvi vrsti sem se za to odločil zaradi domoljublja, timskega dela, možnosti osebnega in kariernega razvoja ter zaradi dinamike in raznovrstnosti poklica. Kljub temu, da sem imel opravljeno sedmo stopnjo izobrazbe in sem izpolnjeval vse pogoje, da bi me lahko po opravljenem TVSIU in OVSIU neposredno napotili na Šolo za častnike in bi kariero v Slovenski vojski začel kot častnik Slovenske vojske sem se zavestno odločil, da bom vojaško kariero začel kot vojak. Osebno menim, da je bila ta odločitev pravilna in ključna za osebni razvoj ter potek moje kariere v Slovenski vojski. Izkazalo se je namreč, da so mi izkušnje, znanje in spoznanja, ki sem si jih pridobil kot vojak prišle zelo prav v nadaljevanju kariere. Kot vojak sem spoznal kaj je vojska, kako vojska funkcionira, kakšna so etična in moralna načela ter vrednote Slovenske vojske, kako pomembni so medčloveški odnosi, interakcija in komunikacija med ljudmi, vojaško voditeljstvo in ostale elementarne zadeve, ki so potrebne za uspešno delovanje vojske.

Opravili ste tudi šolanje na Šoli za častnike, nekaj časa tudi predavali predmetno področje taktika, poveljevanje in kontrola, ter sodelovali pri prenovi programa vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Ali nam lahko kaj več poveste o tem predmetnem področju?

Šolanje na Šoli za častnike sem zaključil kot najboljši kandidat 19. generacije Šole za častnike. Na osnovi doseženega uspeha in izkazanih kompetenc v času šolanja sem na predlog tedanjega načelnika Šole za častnike polkovnika Jožefa Murka in v skladu z ukazom, ki sem ga po končanem šolanju prejel, nadaljeval vojaško kariero na Šoli za častnike. Na Šoli za častnike sem delal od leta 2009 do 2013. V tem času sem opravljal naloge namestnika načelnika učne enote, načelnika učne enote, poveljnika učne skupine pehota, strokovnega vodje specializacije pehota in predavatelja na predmetnem področju taktika, splošni vojaški predpisi in na predmetnem področju poveljevanje in kontrola. 

Predavanje taktike na terenskem usposabljanju

Foto: osebni arhiv

Predmetno področje poveljevanje in kontrola ter predmetno področje taktika sta ena izmed ključnih predmetov na Šoli za častnike. Oba predmetna področja sta obširna, zahtevna, kompleksna, med seboj neločljivo povezana in bistvena za uspešno delovanje poveljnika in izvrševanje poslanstva in nalog enote. V sklopu predmeta taktika so se kandidati za častnika Slovenske vojske teoretično in praktično usposobili za taktično delovanje na nivoju voda iz ofenzivnega, defenzivnega, stabilizacijskega in prehodnega načina bojevanja. Največji poudarek pri izvajanju usposabljanja in izobraževanja je bil na praktičnem izvajanju kolektivnih nalog in bojnih postopkov, ki so se izvajali na vadiščih in poligonih Slovenske vojske in deloma tudi v tujini v sklopu bilateralnega vojaškega sodelovanja z Obrambno akademijo iz Brna. Vzporedno z izvajanjem usposabljanja iz področja taktike je potekalo tudi teoretično in praktično usposabljanje iz predmetnega področja poveljevanja in kontrole. V sklopu tega predmeta so se kandidati naučili načel poveljevanja, poveljniških odnosov, izvedbe procesa bojnega odločanja ter ostalih vsebin, ki spadajo v področje poveljevanje in kontrola.

Izdaja povelja za delovanje v pogojih omejene vidljivosti

Foto: osebni arhiv

Nekaj časa ste bili vodja vseh mednarodnih bilateralnih aktivnosti, ki so se izvajale v sodelovanju z Obrambno akademijo iz Brna na Češkem. Kakšna je bila vaša naloga pri teh aktivnostih?

Šola za častnike Slovenske vojske je vsako leto v sodelovanju z Obrambno akademijo iz Brna izvedla mednarodno bilateralno usposabljanje, in sicer v dveh delih. Prvi del usposabljanja se je izvedel na Obrambni akademiji v Brnu in na vojaškem poligonu Vyškov, drugi del usposabljanja pa se je izvedel v Bohinjski Beli in na Soriški planini.

Kot načelnik učne enote sem bil odgovoren za načrtovanje, organizacijo in izvedbo vseh mednarodnih bilateralnih aktivnosti. Pred odhodom v tujino sem izdelal vse potrebne dokumente za premik, posredoval najave za premik, načrtoval in organiziral izvedbo varnostnih priprav in izvedel posredne ter neposredne priprave za načrtovano aktivnost. Pri izvedbi usposabljanja v Republiki Češki sem aktivno sodeloval pri izdelavi koncepta usposabljanja in opravljal naloge inštruktorja ter koordinatorja. V drugem delu, ko je usposabljanje potekalo v Republiki Sloveniji sem bil odgovoren za izdelavo koncepta usposabljanja, za logistično zagotovitev delovanja ter za koordinacijo z ostalimi enotami SV, ki so sodelovale na omenjeni aktivnosti. Na terenskem usposabljanju sem opravljal naloge vodje aktivnosti. V sklopu tega sem se pojavljal v različnih vlogah (vodja strelskega usposabljanja, vodja taktične vaje, ki se je izvajala iz področja bojevanja v visokogorju, vodja pohoda…).

Foto: osebni arhiv

V Franciji ste tudi opravili tečaj iz področja boja v urbanem okolju. Ali nam lahko poveste, kako je tovrstni tečaj potekal?

Šola za častnike Slovenske vojske je na mednarodnem področju sodelovala tudi s Francosko vojaško akademijo Saint-Cyr. Vsako leto je omenjena akademija na Šolo za častnike poslala svoje kadete, ki so v Slovenski vojski izvajali del stažiranja, in so ga morali opraviti v tujini. Na osnovi uspešnega sodelovanja nam je akademija Saint-Cyr ponudila možnost sodelovanja na tečaju »Boj v naselju« (FIBUA).

Tečaj je potekal na poligonu, ki se je nahajal v bližini mesta Reims. Ta poligon je namenjen za izvajanje usposabljanja iz področja boj v naselju in je po velikosti tretji v Evropi. Na poligonu se nahajata dve večji urbani območji, na katerem se izvaja boj v naselju. Usposabljanje je potekalo v treh fazah. V prvi fazi smo zadolžili opremo in oborožitev, izvedli smo pristrelitev orožja in teoretičen del usposabljanja. V drugi fazi se je izvedlo usposabljanje iz individualnih in kolektivnih postopkov. V sklopu druge faze smo se usposabljali v različnih načinih in postopkih vstopanja in vpadanja v objekt, čiščenje sobe, čiščenje zgradbe, označevanje zgradb, premikanje v urbanem okolju, postavitev direktne ognjene podpore, varnostni koti in ognjeno delovanje v urbanem okolju, kontrolni ukrepi za nadzor direktnega ognja. V tretji fazi smo na nivoju motoriziranega bataljona izvedli taktično vajo v sklopu katere smo izvedli taktični premik do naseljenega območja, načrtovan napad podnevi in v pogojih omejene vidljivosti ter postavili obrambo v urbanem okolju.

Leta 2014 ste bili napoteni na Štabno šolanje v ZDA, ki je potekalo v Georgiji v Fort Benningu, kjer ste se na osnovi odličnih rezultatov uvrstili na »Commander List«. Ali nam lahko kaj več poveste o tem, kar so vam omogočili odlični rezultati?

V sklopu Štabnega šolanja za častnike, ki sem ga opravil v Fort Benningu v ZDA sem si pridobil veliko znanja in izkušenj. Usposabljanje je bilo ciljno usmerjeno in zastavljeno tako, da so bili ustvarjeni optimalni pogoji za izvedbo usposabljanja in izobraževanja. Slušatelji smo bili razdeljeni v 13 razredov, v katerih je bilo do 17 pripadnikov. Struktura pripadnikov v razredih je bila skrbno načrtovana in določena, in sicer na način da je bilo v vsakem razredu tudi nekaj internacionalnih slušateljev. S tem je bila dosežena tudi mednarodna interakcija med slušatelji, kar je bil eden izmed osnovnih ciljev usposabljanja. Predavanja in usposabljanja so vodili in izvajali inštruktorji in predavatelji, ki so imeli vrhunski pedigre in kompetence. Usposabljanje je bilo zelo zahtevno in naporno. Preverjanje znanja je bilo sprotno in konstantno. Standardi in kriteriji so bili zastavljeni zelo visoko in so zahtevali brezpogojno discipliniranost, vztrajnost, doslednost, natančnost, veliko učenja, nadgrajevanja in povezovanja znanja ter samostojnega učenja. Prav zaradi takšnega načina usposabljanja in ustvarjanja kreativnega okolja je bilo mogoče s trdim in predanim delom osvojiti potrebno znanje, ki ga lahko danes kot poveljnik čete s pridom uporabim pri svojem delu.

Prav gotovo sem s svojim dobrim rezultatom, ki sem ga dosegel v ZDA opozoril na sebe in pritegnil pozornost tudi svojih nadrejenih. Na osnovi tega in na osnovi dokazanih kompetenc so mi zaupali najtežje in najbolj odgovorne naloge v enoti. S tem sem se lahko še dodatno izkazal in na ta način prispeval k prepoznavnosti enote, hkrati pa sem s tem tudi dvigoval standarde v enoti. Osvojeno znanje in izkušnje sem lahko uspešno uporabil tudi v mednarodnem okolju, in sicer v sklopu mednarodnih operacij in misij in na mednarodnih vojaških vajah doma in v tujini. V tem pogledu so mi bile v veliko pomoč tudi izkušnje delovanja in sodelovanja s tujimi pripadniki oboroženih sil.

V okviru Štabnega šolanja v ZDA so si slušatelji v Washingtonu med drugim ogledali tudi Pentagon

Foto: osebni arhiv

V letu 2017 ste bili tudi vodja aktivnosti slovenskega kontingenta na mednarodni vojaški vaji »SABER GUARDIAN 2017« in »NOBLE PARTNER 2017«, na kateri so sodelovale številne države. Ali nam lahko predstavite, kako je tovrstna mednarodna vaja potekala?

Slovenski kontingent se je na mednarodno vojaško vajo »SABER GUARDIAN 2017« in »NOBLE PARTNER 2017« odpravil 26. 6. 2017. V prvi fazi smo z vozili izvedli administrativni premik iz Vojašnice generala Maistra v Mariboru do vojaške baze »Rose Barracks«, ki se nahaja v Republiki Nemčiji. V omenjeni bazi smo vzpostavili stik z enoto Ameriške vojske kateri smo bili pridodani (1st Squadron/2 CR US) in se v naslednjih dneh pripravili za izvedbo aktivnosti, ki so bile načrtovane v sklopu mednarodne vaje »SABER GUARDIAN 2017«. Namen omenjene vaje je bil prikaz zmožnost taktičnega premika po cesti, in sicer iz Nemčije čez Češko, Slovaško, Madžarsko in Romunijo do Bolgarije.

Postroj enot na poligonu Vaziani ob zaključni slovesnosti na vaji »NOBLE PARTNER 2017«

Foto: osebni arhiv

30. 6. 2017 smo iz baze »Rose Barracks« začeli z izvedbo taktičnega premika proti Republiki Češki. Taktični premiki so se izvajali po etapah, ki so bile natančno načrtovane in določene v konceptu premika. V Republiki Madžarski smo izvedli dva večdnevna terenska usposabljanja. V neposredni bližini mesta Gyor smo izvedli večdnevno usposabljanje v postopkih prehoda čez vodne ovire.

Izvedba premagovanja vodnih ovir v okviru načrtovanega napada motoriziranega polka na vaji »SABER GUARDIAN« v Republiki Madžarski, v mestu Gyor)

Foto: osebni arhiv

Za tem smo na poligonu Varpalota izvedli večdnevno terensko usposabljanje iz ofenzivnega in defenzivnega delovanja in taktično vajo v sklopu katere smo preverili končne operativne zmogljivosti 3. MOTV / 2. MOTČ v Bataljonski bojni skupini. Nato smo v skladu s konceptom premika nadaljevali s taktičnim premikom do Romunije kjer smo v sklopu 1st Squadron/2CR izvedli načrtovani napad v pogojih omejene vidljivosti na nivoju polka. Iz Romunije smo nadaljevali premik proti Bolgariji, in sicer proti ameriški bazi Novo Selo. V Novo Selo smo prispeli 19. 7. 2017. V času od 20. do 27. 7. 2017 smo izvedli postopke konsolidacije in reorganizacije in se pripravili za izvedbo premika v Gruzijo, kjer je bila načrtovana vaja »NOBLE PARTNER 2017«. 28. 7. 2017 smo z vojaškim letalom C-17 iz letališča Burgas, ki se nahaja v Bolgariji poleteli v Gruzijo (Tbilisi). Iz letališča smo izvedli premik v vojaško bazo Vaziani, ki se nahaja 15 kilometrov jugovzhodno od Tbilisija. V sklopu mednarodne vojaške vaje »NOBLE PARTNER 2017« smo izvedli taktično vajo z bojnim streljanjem na nivoju voda in taktično vajo z bojnim streljanjem na nivoju bataljonske bojne skupine. Po končani vaji smo se 15. 8. 2017 z vojaškim letalom C-17 vrnili v Republiko Slovenijo.

Prejemniki nagrad na vaji »SABER GUARDIAN 2017« in »NOBLE PARTNER 2017«, med njimi tudi stotnik Pintarič, ki je kot vodja delegacije prejel priznanje za uspešno, strokovno in profesionalno delo v okviru mednarodne vojaške vaje

Foto: Osebni arhiv

Izkušnje, ki smo si jih pridobili v sklopu mednarodne vojaške vaje so neprecenljive. S tujimi oboroženimi silami smo na taktični ravni izvedli skupna usposabljanja, si med seboj delili izkušnje in spoznanja, sklenili nova prijateljstva in utrdili zavezništva. Poudariti je potrebno, da je 3. MOTV/2. MOTČ izvedel terenska usposabljanja v sklopu katerih je izvedel sobojevanje z enotami iz drugih rodov in to v takšnem obsegu, na takšnih poligonih in na takšnem nivoju, ki jih v Sloveniji ne bi mogli realizirati. 

Zavedati se moremo tudi dejstva, da je Slovenski kontingent s svojim delovanjem kot predstavnik Slovenske vojske pustil pečat tako v politični kot tudi v vojaški sferi, in sicer na taktičnem, operativnem in strateškem nivoju. To dokazujejo tudi številni obiski visokih politikov in vojaških predstavnikov iz tujih oboroženih sil, ki so prispevek Slovenske vojske in naše delo vedno pohvalili. Prav tako smo bili pripadniki Slovenske vojske v centru pozornosti tujih medijev. Slike pripadnikov s prispevki so se redno pojavljale na prvih straneh tujih medijev in na uradni strani 2CR.

Stotnik Boštjan Pintarič, najboljši častnik 72. brigade leta 2017, med podelitvijo priznanja, Maribor, Vojašnica generala Maistra,  23. 11. 2017:

»Življenje ni narejeno iz želja, temveč iz dejanj vsakogar izmed nas. Povprečen človek pove. Dober človek razloži. Nadpovprečnež prikaže. Velik človek navdihne ostale, da vidijo s svojimi očmi.«

Foto: desetnik Luka Mitrović | 72. brigada

PRIPRAVILA: Andrej Kovačič, IVK inštitut I Varensvet, Carmen Kos, Kabinet načelnika Generalštaba Slovenske vojske I Oddelek za odnose z javnostmi

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.