Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

0
V občini Sevnica se je v letu 2014 glede na dostopne statistične podatke policije, zelo zmanjšalo število kaznivih dejanj glede na leto poprej. Ali nam lahko poveste, kaj se je zgodilo v vaši občini, da je trend kaznivih dejanj šel tako v pozitivno smer?

Veseli smo dejstva, da se je število kaznivih dejanj v naši občini v lanskem letu precej znižalo glede na leto pred tem. Vendar je upad števila kaznivih dejanj na relativno majhnem vzorcu zelo težko ocenjevati zgolj na letni ravni. Bistveno več pove večletni trend. S skupnim sodelovanjem si bomo v skupnosti še naprej prizadevali, da trend ostane tak tudi v prihodnje.

Do velikega upada je prišlo tudi na področju kaznivih dejanj zoper javni red in mir. Čemu pripisujete tovrstni upad kaznivih dejanj?

Varnost je zelo kompleksna dobrina, na zagotavljanje katere vpliva zelo veliko dejavnikov. Iz ocene tveganj poskušamo vplivati na vse kritične točke varnostnih tveganj in k takemu ravnanju spodbujamo tudi vse ostale v okolju, bodisi preko obveščanja javnosti preko medijev ali s seznanitvijo inštitucij z varnostnimi tveganji.

Tako kot pri ostalih slovenskih občinah, tudi pri vas izstopajo kazniva dejanja zoper premoženje. Kakšne so aktivnosti vaše občinske uprave na tem področju oz, kako občane ozaveščate, da naj bolje skrbijo za svoje premoženje?

Kazniva dejanja zoper premoženje je z vztrajnim ozaveščanjem mogoče delno preprečiti. Policijska postaja Sevnica je že pred leti v sodelovanju z občino oziroma socialno-varnostnim sosvetom izdala letak z naslovom »Ne olajšajte dela tatovom« , s katerim opozarjamo in informiramo občane o previdnosti, še zlasti v času njihove odsotnosti. Občane k skrbnemu in preventivnemu ravnanju na vseh področjih usmerjajo tudi redni  tematski prispevki Policijske postaje Sevnica v občinskem glasilu.

Ali v občini Sevnica izvajate kakšne inovativne pristope na področju zagotavljanja varnosti občanov, ki bi lahko bili primeri dobre prakse tudi za preostale slovenske občine?

Eden najbolj celovitih in kompleksno zasnovanih načinov za zagotavljanje večje varnosti občanov je vzpostavitev in delovanje socialno-varnostnega sosveta. V njem delujejo predstavniki vseh inštitucij, ki so povezani z različnimi segmenti delovanja družbe. V sosvetu po tako predstavniki policije, civilne zaščite, gasilske zveze, zdravstvenega doma, centra za socialno delo, aktiva ravnateljev osnovnih šol, družinskega inštituta, zavoda za zaposlovanje, sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti ter rdečega križa. Skratka vse tiste ustanove, ki se v svojem poslanstvu na tak ali drugačen način soočajo s situacijami, ki v nekaterih okoliščinah lahko privedejo do pojava nevarnih dejanj v okolju, ki bi posledično lahko ogrožale varnost.  Na srečanju sosveta se s predstavniki ustanov odkrito pogovorimo o varnostno-socialnih tveganjih, o kritičnih točkah v okolju in skupaj poskušamo predlagati ukrepe za rešitve po posameznih področjih. Predloge ukrepov socialno-varnostnega sosveta nato preučijo tudi občinske strokovne službe in jih v skladu z možnostmi  poskušajo čim prej realizirati. Socialne razmere v družbi se slej ko prej odražajo tudi na področju varnosti.

Drug primer dobre prakse izhaja iz povečanja števila tatvin v času pogrebov na domovih svojcev pokojnikov, kar je bilo značilno predvsem za podeželsko okolje.  Povečana prisotnost policije v času pogrebov v okolici domovanja pokojnikov je preprečila tovrstne primere.

Med dobre prakse sodi tudi sodelovanje v projektu »Preventivni mozaik Posavja« (PmP), ki je sofinanciran iz programa Norveški finančni mehanizem 2009-2014. Gre za regionalni preventivni projekt na področju preprečevanja bolezni, povezanih z življenjskim slogom, s poudarkom na preprečevanju zasvojenosti z alkoholom. PmP zajema preventivne aktivnosti za otroke, mladostnike in starše, medinstitucionalno mreženje, svetovanje za družine, pare in posameznike, ter ulično delo z mladimi. V tem regijskem projektu sodeluje Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice.

Ta inštitut je bil v letih 2012 in 2013 skupaj z Občino Sevnica med nosilnimi partnerji projekta »Uvajanje inovativnih sistemskih rešitev na področju sociale«, ki je bil sofinanciran s strani Švicarskega prispevka (Swiss Contribution). Projekt je prinesel vzpostavitev modela povezanosti, sodelovanja, kulture sprememb in inovacij kot trajnostne strukture za reševanje socialnih vprašanj. projekt je bil pilotno uveden v Sevnici in v Ljubljani ter pripravljen kot model za razširitev na druge občine v Sloveniji in v tujini.

Naslednji primer, ki je prav tako prinesel veliko pozitivnih učinkov, je ciljno usposabljanje po društvih, in sicer  za starejše občane na temo osebne varnosti (preko Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje) ter  za organizatorje prireditev. Zanje je bilo zelo dobrodošlo usposabljanje za varno izvedbo prireditev. Usposabljanja se izvajajo v sodelovanju s Policijsko postajo Sevnica in KŠTM Sevnica.

Ena od priljubljenih oblik osveščanja najmlajših občanov o varnosti so pogovori s policistom po šolah, kar prav tako izvajajo policisti s Policijske postaje Sevnica. Občina pa je v tem letu omogočila izvedbo projekta Policija za otroke skupaj z Gledališčem Lutke Zajec za vse učence prve triade vseh sedmih osnovnih šol v občini.

SEVNICA

Foto: Občina Sevnica

Ali nam lahko poveste koliko zaposlenih v vaši občinski upravi se ukvarja s področjem celovite občinske varnosti, na kakšen način delujejo, ali se srečujejo tudi z občani na terenu v smeri preventive in ozaveščanja, kako in kje se izobražujejo?

Smo mnenja, da varnost ni le stvar posameznih zaposlenih, temveč skrb vseh nas, zato na občini ni nihče posebej zaposlen le za področje varnosti in reševanje varnostnih vprašanj. Vidik varnosti morajo pri svojem delu upoštevati vsi zaposleni. Stalno sodelovanje med inštitucijami na dnevni ravni,  pri rednem delu ter aktivno obveščanje občanov o vsem s področja varnosti  izvajamo redno. Občinski svet, s tem pa tudi javnost,  sta vsako leto seznanjena z občinskim programom varnosti, prav tako pa tudi s poročilom o delu policije in medobčinskega inšpektorata.

Ali vaša občinska uprava sodeluje tudi z ostalimi občinami v Sloveniji na področju občinske varnosti, delujejo kakšne delovne skupine oz ali imate na to temo tudi srečanja s predstavniki tujih občin oz mest, zaradi izmenjave dobrih praks ipd?

Občine medsebojno sodelujemo na več ravneh. Z vidika varnosti je sodelovanje najmočnejše v okviru izvajanja skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa, kjer se opravi analize primerov dobrih in slabih praks ter izmenjave izkušenj.

Občinski štab civilne zaščite se v okviru svojega rednega usposabljanja in preverjanja usposobljenosti se prav tako redno srečuje s štabi civilne zaščite drugih občin bodisi v okviru regije kakor tudi na nacionalni ravni. Tudi na tem področju je izmenjava dobrih praks in izkušenj ter seveda novih strokovnih znanj izjemno pomembna za hitro in učinkovito odzivnost v kritičnih situacijah.

V rednem medsebojnem sodelovanju delujejo tudi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

 Pripravil: Andrej Kovačič         E: andrej.kovacic@varensvet.si

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.