Spoznali smo delo pravosodnih policistov na Okrožnem sodišču v Ljubljani – 29. 02. 2024

0

V organizaciji IVK Inštituta za varnostno kulturo in Slovenskega združenja za varen svet smo dne, 29. 02. 2024 obiskali Okrožno sodišče v Ljubljani z namenom, da spoznamo delo pravosodnih policistov. Na obisku nas je sprejel Jaka Skalar, Inšpektor I v URSIKS, Referat za varovanje objektov pravosodnih organov.

V prvem delu obiska nam je inšpektor Skalar v sodni dvorani predstavil sistem delovanja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS), ki je organ v sestavi Ministrstva za pravosodje, odgovoren za delovanje zaporskega sistema, ustanovljen 1995, ter usposabljanje in načine zaposlovanja.

Usposabljanje pravosodnih policistov, ki opravljajo varovanje objektov v pravosodnih organih na lokaciji Tavčarjeva 9 in Ministrstvo za pravosodje na lokaciji Zupančičeva ulica 3 poteka po naslednjih sklopih:

PRVI PROGRAMSKI SKLOP je namenjen osnovnemu spoznavanju sistema izvrševanja kazenskih sankcij ter spoznavanju dejavnosti in dela uprave.

DRUGI PROGRAMSKI SKLOP je namenjen pridobivanju znanj, ki so potrebna za opravljanje nalog na področju izvrševanja kazenskih sankcij, zlasti naslednjih znanj: predpisi, kriminologija, kriminalistika, penologija, tehnike obvladovanja oseb, uporaba strelnega orožja, komunikacija in socialne veščine.

TRETJI PROGRAMSKI SKLOP se izvaja v zavodu.

Po usposabljanju sledi strokovni izpit in izpit iz ZUP-a.

POGOJI ZA ZAPOSLITEV, katere je potrebno izpolnjevati:

 • stopnja izobrazbe – srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba;
 • znanje uradnega jezika;
 • vozniško dovoljenje B kategorije;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • osebe ne smejo biti pravnomočno obsojene zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojene na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • imeti morajo ustrezne psihofizične sposobnosti in ne smejo uživati prepovedanih drog;
 • biti morajo varnostno preverjene in za njih ne smejo obstajati varnostni zadržki;
 • Potrebne so predhodne delovne izkušnje v trajanju 6 mesecev

Znotraj del in nalog, ki jih opravljajo pravosodni policisti v zavodih so od 01. 04. 2017 naprej tudi naloge varovanje objektov. Sodišče in izvajalec nalog varovanja skleneta dogovor, s katerim uredita medsebojne obveznosti in odgovornosti.

Razlike pri opravljanju del in nalog pri varovanju v ZPKZ-jih ter varovanju objektov pravosodnih organov so:

 • Pravosodni policist pri varovanju objektov pravosodnih organov varuje osebe kateri so Sodniki ostali sodni funkcionarji ter zaposleni na sodišču in osebe, katere so stranke v postopku (odvetniki, tožilci, sodni tolmači, sodni izvedenci, priče itd.);
 • V Zaporu varujejo zaprte osebe (pripornike in obsojence);
 • Pri varovanju objektov se večina del in nalog načeloma opravi v poslovnem času med 08:00 – 16:00 uro;
 • V ZPKZ so zaprte osebe aktivne 24 ur na dan

Zaradi posebnosti, s katerim se pravosodni policisti pri varovanju sodišč srečujejo je dobrodošlo tudi poznavanje Zakona o sodiščih ter Sodni red, ki določa poslovanje sodišč in ostala dela in naloge sodišča.

V drugem delu nam je inšpektor Skalar na vstopni točki v sodišče predstavil še konkretne naloge, ki jih pravosodni policisti opravljajo na sodišču.

Foto: IVK Varensvet (Jaka Skalar, URSIKS in Andrej Kovačič, IVK)

Na koncu smo se inšpektorju zahvalili za odlično predstavitev dela pravosodnih policistov, mu zaželeli uspešno delo pri varovanju sodišča še naprej ter mu podelili revijo Nacionalna varnost ter plaketo z našim sloganom: SKUPAJ ZA VAREN SVET.

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.