Opis poklica pravosodni policist/policistka (paznik v zaporu)

0

Kratek opis

Naloge paznika v zaporu so varovanje življenj zapornikov, osebne varnosti ljudi in premoženja v zaporih.

Kaj delavec običajno dela

Naloge paznika v zaporu so raznovrstne, delo pa dinamično. Delo vključuje varovanje življenj zapornikov, osebne varnosti ljudi in premoženja v zaporih. V delokrog paznika sodi neposredno delo z zaprtimi osebami, preprečevanje pobegov, kaznivih dejanj in konfliktov, varnostni nadzor nad osebami in objekti ter spremljanje zaprtih oseb zunaj zavoda. Neposredne naloge paznika so tudi zagotavljanje požarne varnosti objektov, zdravstvene varnosti zaprtih oseb ter ukrepanje ob elementarnih in drugih nesrečah v zaporih, kot je gašenje požara ali prva pomoč. Delo vključuje pripravo in izdelavo pisnih izdelkov v obliki uradnih zaznamkov, poročil, analiz in ocen.

Delovna področja

Zaposlovanje je zaradi specifičnosti poklica omejeno na področje izvajanja zakonsko določenih pooblastil zato se pazniki zaposlujejo le v zavodih za prestajanje kazni, to je v zaporih.

Delovni pripomočki

Pri delu nosijo pazniki predpisane uniforme, imajo posebno opremo in osebna zaščitna sredstva. Kot pooblaščene uradne osebe imajo strelno orožje, sredstva za vklepanje, gumijevko, plinski razpršilec, različna sredstva za zveze ter druge delovne pripomočke. Ob posebej nevarnih okoliščinah so še dodatno opremljeni z zaščitnimi jopiči, čeladami, rokavicami in drugimi dodatki, ki zmanjšujejo nevarnost telesnih poškodb. Del nalog opravljajo tudi zunaj zapora. Pri tem lahko uporabljajo vozila s predpisanimi oznakami. Paznik uporablja poleg klasičnih pisal tudi računalnik, ki ga uporablja za dostop do baze podatkov zaprtih oseb ali za izvajanje nadzora nad elektronskim varovanjem zavoda.

Izdelek in storitev

Storitev paznika je predvsem neposredno delo z zaprtimi osebami, preprečevanje pobegov, kaznivih dejanj in konfliktov, varnostni nadzor nad osebami in objekti ter spremljanje zaprtih oseb zunaj zavoda.

Znanja in spretnosti

Za poklic paznika se zahteva srednješolska splošna ali strokovna izobrazba. Pred nastopom delovnega razmerja kandidat opravi nekaj mesečni program posebnega usposabljanja v državni upravi ter strokovni izpit, ki je predpisan za to izobrazbeno stopnjo delavcev. Vsebina usposabljanja je raznovrstna, pri čemer je poudarek na zakonskih in podzakonskih predpisih, znanju o izvrševanju kazenskih sankcij (penologija), kriminologiji, psihologiji, psihiatriji, poznavanju vzgoje in izobraževanja odraslih (andragogika), skupinskem delu, postopku z uporabo prisilnih sredstev, samoobrambi in uporabi orožja. Za uspešno opravljanje poklica so potrebne motorične spretnosti in dobra psihofizična zmogljivost.

Psihofizične sposobnosti

Paznik morajo biti psihično in fizično zdrav, ne sme imeti kroničnih obolenj ali hib, imeti mora brezhibna čutila, vid in sluh, ustrezno telesno zgradbo in dobro fizično zmogljivost. Za uspešno opravljanje nalog mora imeti sposobnost koncentracije, presojanja in hitrega odzivanja na dražljaje iz okolja. Zaradi specifičnosti poklica se izvajajo občasni zdravstveni pregledi.

Interesi

Paznik ima interes za delo z ljudmi. Osebe, ki želijo opravljati ta poklic, se morajo zavedati, da gre za delo s povečano nevarnostjo za zdravje in poškodbe pri delu. Pri opravljanju nalog bodo pogosto tarča kritične presoje javnosti. Zaželene lastnosti za opravljanje tega poklica so: komunikativnost, psihofizična stabilnost, odgovornost, sposobnost opazovanja, presojanja, fleksibilnost, doslednost in odločnost, lojalnost zakonski ureditvi, tolerantnost in sposobnost skupinskega dela.

Razmere za delo

Paznik opravlja delovne naloge na mestih s povečano nevarnostjo za zdravje in poškodbe pri delu. Del opravil poteka tudi na terenu. Kot pooblaščene uradne osebe so pazniki dolžni opravljati svoje delo v posebnih razmerah, kot so deljen delovni čas, nočno delo, dežurstvo in pripravljenost na domu ali na delovnem mestu. Delo je organizirano po razporedu. Pogoste so nenadne spremembe nalog. Po potrebi je paznik dolžan priti v službo tudi izven delovnega časa.

Nevarnosti

Pazniki pri svojem delu uporabljajo zaščitna sredstva, opremo in pripomočke, ker je včasih lahko ogroženo tudi njihovo življenje. Najučinkovitejši varovalni ukrep je dosledna uporaba znanj, veščin in spretnosti, ki so jih pridobili v času usposabljanja. Praktična uporaba naučenega, na primer v postopku z osebo pri privedbi na sodišče, ko se oseba upira, lahko bistveno zmanjša možnost za poškodbe.

Možnosti zaposlovanja

Zaposlovanje je zaradi specifičnosti poklica omejeno na področje izvajanja zakonsko določenih pooblastil zato se pazniki zaposlujejo le v zaporih.

 Izobraževanje

Za poklic paznik v zaporu se zahteva srednješolska izobrazba in dodatno usposabljanje.

Sorodni poklici

Policist, vodja paznikov, varnostnik

Objava na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.