Polkovnik Uroš Paternus, poveljnik Enote za specialno delovanje Slovenske vojske

0

Enota, ki jo vodite je bila ustanovljena 22. junija 1998 kot Odred za specialno delovanje s preoblikovanjem dotedanjega Odreda za hitre intervencije, dela reorganizirane 1. specialne brigade MORiS. Leta 2004 se je odred notranje reorganiziral in preimenoval v Enoto za specialno delovanje. Kakšne so temeljne naloge enota danes?

Temeljne naloge Enote za specialno delovanje (ESD) izhajajo iz Direktive za specialno delovanje Slovenske vojske, ki je usklajena z Doktrino specialnega delovanja zveze Nato in določa tri temeljne naloge:

  • Vojaško pomoč (ang. Military Assistance)
  • Specialno izvidovanje (ang. Special Reconnaissance)
  • Neposredne akcije (ang: Direct Action)

O vojaški pomoči govorimo predvsem v kontekstu usposabljanja, svetovanja ter mentoriranja pripadnikov konvencionalnih in nekonvencionalnih sil tujih vojska, pripadnikov Slovenske vojske ter ostalih varnostnih struktur Republike Slovenije s ciljem izgradnje njihovih zmogljivosti za bojno delovanje. ESD s to obliko delovanja trenutno tudi največ sodeluje v mednarodnih operacijah.

Neposredne akcije, so tiste naloge iz spektra specialnega delovanja, ki so vsekakor za javnost najbolj spektakularne in zanimive, obenem pa tudi najbolj rizične. V Enoti za specialno delovanje temu segmentu namenjamo visok odstotek časa predvidenega usposabljanju.

Neposredne akcije zajemajo naslednje oblike delovanja: naskok, zasedo, napad, navajanje letalskega in artilerijskega ognja, reševanje oseb in opreme, naloge natančnega rušenja in nasilnega vstopa na vodno plovilo.ESD SV

Kakšna je organizacijska struktura Enote za specialno delovanje (ESD)?

Enota za specialno delovanje je sestavljena iz poveljstva, čete za specialno delovanje, čete za zagotovitev delovanja in vadbenega centra za specialno delovanje. Trenutna organizacijska struktura omogoča in podpira delovanje, usposabljanje in razvoj enote. Logistično in komunikacijsko podporo tej četi zagotavlja četa za zagotovitev delovanja s svojo raznoliko strukturo specialistov. Pripadniki vadbenega centra za specialno delovanje skrbijo za Vojaški objekt Škrilj-Zdihovo ter upravljajo strelišče Škrilj.

Jedro Enote za specialno delovanje predstavlja četa za specialno delovanje, ki ima v svoji sestavi bojne skupine in bojno skupino za ognjeno podporo. Bojna skupina predstavlja osnovni element bojne moči Enote za specialno delovanje. V bojni skupini ESD je poveljnik častnik, ki tesno sodeluje z enotovnim, obveščevalnim podčastnikom in ostalimi desetimi člani, ki so kot vojaki in podčastniki, razdeljeni v dve podskupini s specialisti za oborožitev in taktiko, zveze, medicino ter inženirijo.

Pripadniki Enote za specialno delovanje so usposobljeni za izvajanje specialnega delovanja v območju visokega rizika s ciljem pridobivanja obveščevalnih podatkov. Izvajajo ga lahko neodvisno in v daljšem časovnem obdobju. Specialno izvidovanje zajema naslednje oblike delovanja: izvidovanje okolja, oceno ogroženosti, oceno cilja, izvidovanje škode po napadu.

ESD 2

Foto: osnovno usposabljanje, arhiv ESD

Kje vse se pripadniki Enote za specialno delovanje usposabljajo?

Naj v začetku poudarim, da je neprestano in dolgotrajno izobraževanje in usposabljanje pripadnikov ESD ključno vodilo za naše uspešno delo. Izobraževanje in usposabljanje lahko v grobem razdelimo na individualno in kolektivno in tisto, ki se izvaja doma oziroma v tujini.

V Republiki Sloveniji se izvaja izbor in osnovno usposabljanje kandidatov, ki ga izvaja enota sama. Osnovnemu usposabljanju sledijo specialistična izobraževanja in usposabljanja, kot so na primer usposabljanje iz zvez, inženirije, sanitete in oborožitve, ki se izvedejo v sodelovanju z drugimi enotami in poveljstvi Slovenske vojske. Temu sledijo številna funkcionalna usposabljanja in karierno izobraževanje.

Tujina predstavlja večji delež našega izobraževanja in usposabljanja, saj je naše operativno delovanje vezano zunaj meja Republike Slovenije, kjer sodelujemo z državami zavezništva in drugimi partnerskimi državami. Izobraževanje v tujini obsega tako karierna, specialistična in funkcionalna šolanja in izobraževanja, kjer naši pripadniki pridobijo ustrezna znanja in veščine za opravljanje svojih nalog.

Poleg individualnega izobraževanja in usposabljanja pa pripadniki enote sodelujejo tudi pri kolektivnem usposabljanju, ki se praviloma izvaja skozi različne oblike vojaških vaj in terenskih usposabljanj kjer sodelujejo z ostalimi tujimi partnerskimi enotami in enotami Slovenske vojske. Skupen cilj izobraževanja in usposabljanja je predvsem doseganje interoperabilnosti znotraj zavezništva in nadaljnji izgradnji zmogljivosti specialnega delovanja Republike Slovenije.

1

Foto: neposredne akcije, arhiv ESD

Kakšna je primerjava formacijske strukture enot Združenih držav Amerike in Enote za specialno delovanje Slovenske vojske?

Enota za specialno delovanje SV je danes enota polkovne ravni in njena sestava zagotavlja izvajanje specialnega delovanja skladno z načrtovanimi zmogljivostmi Slovenske vojske. Njena formacijska struktura na ravni bojnih skupin je zelo podobna specialnim silam Ameriške kopenske vojske, s katerimi najbolj intenzivno sodelujemo od začetka razvoja enote. Pri tem pa je bistveno poudariti, da sledi sestava naše enote izraženim potrebam in zmogljivostim Slovenske vojske in Republike Slovenije kot tudi izkušnjam, ki so si jih naši pripadniki pridobili na mednarodnem področju in doma. Tako lahko danes rečem, da Enota za specialno delovanje ni kopija tujih enot, saj obstoječa struktura, pridobivanje kadra, usposabljanje in delovanje ne samo izraža potrebe in zmožnosti Republike Slovenije, ampak se kaže v oblikovanju lastne slovenske identitete specialnega delovanja. Bolj od primerljivosti formacijske strukture je pomembna primerljivost postopkov delovanja. Tako imenovana interoperabilnost – sposobnost skupnega delovanja s partnerji, pa je bila v preteklosti že večkrat potrjena in dokazana na skupnih vajah in mednarodnih operacijah.

6

Foto: specialno izvidovanje, arhiv ESD

Enota je usposobljena za izvajanje specialnih operacij oz. nekonvencionalnega bojevanja. Ali nam lahko poveste več o nekonvencionalnem bojevanju?

Ministrstvo za obrambo je prevzelo Nato področno doktrino za specialno delovanje AJP 3.5, kjer specialno delovanje predstavlja vojaške aktivnosti, ki jih izvajajo posebej oblikovane, organizirane, usposobljene in opremljene vojaške enote, sestavljene s posebej izbrani posamezniki, ki uporabljajo nekonvencionalne taktike, tehnike in metode delovanja. Specialno delovanje (ang. Special operations) Nata in tudi Slovenske vojske zajema tri temeljne naloge: vojaško pomoč, specialno izvidovanje in neposredne akcije. Specialno delovanje Ameriških specialnih enot doktrinarno zajema devet nalog. Tako je nekonvencionalno bojevanje (ang. Unconventional Warfare) ena izmed temeljnih nalog specialnega delovanja, ki pa ga Nato doktrina ne vključuje. Bistvo nekonvencionalnega delovanja je, da posamezna država z uporabo specialnih enot prikrito uveljavi v drugi državi svoj nacionalni interes. Praviloma to izvede s pomočjo partnerskih sil (različne etnične, politične skupine) na območju delovanja katere vojaško usposobi, organizira, opremi in podpira pri bojnem delovanju proti njihovim nasprotnikom na oblasti, s ciljem zagotavljanja vpliva. Nekonvencionalno bojevanje je bila ena izmed ključnih nalog Ameriških specialnih enot (ang. Special Forces) v času hladne vojne. Enota za specialno delovanje ne izvaja te naloge. Res pa je, da naloga vojaške pomoči, specialnega izvidovanja in neposrednih akcij vključuje nekonvencionalne taktike, tehnike in metode delovanja. Dolgotrajno usposabljanje, fleksibilna organizacijska struktura, posebna oprema in bojna podpora delovanja omogoča pripadnikom specialnih enot, da pri svojem delu uporabljajo drugačno taktiko in tehniko delovanja (nekonvencionalno delovanje), ki jo lahko prilagodijo na konkretno nalogo.

5

Foto: vojaška pomoč, arhiv ESD

Kdo lahko postane pripadnik Enote za specialno delovanje SV (ESD) oz. kako se enota kadrovsko popolnjuje?

Enota za specialno delovanje se popolnjuje izključno s kadri že zaposlenimi v Slovenski vojski. Sprejemamo tako vojake, podčastnike in častnike. Vsak kandidat, ki se želi zaposliti v naši enoti se prostovoljno vključi v izbirni postopek, katerega izvajamo praviloma enkrat letno. Izbirni postopek delimo v tri faze: predizborni postopek, izbor kandidatov ter osnovno usposabljanje.

V predizbornem postopku poskušamo v začetku predvsem z oglaševanjem prek različnih medijev obvestiti zainteresirano javnost o začetku postopkov, kar kasneje nadgradimo s predstavitvami in individualnimi pogovori. V fazi novačenja se v ESD zavedamo pomena pravilnega pristopa k možnim kandidatom in zato zelo premišljeno zastavimo koncept oglaševanja in predvsem ekipo, ki izvaja predstavitve Enote za specialno delovanje in sodeluje pri kasnejših individualnih pogovorih. Po prijavi preverimo izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih povabimo na natančnejšo predstavitev enote ter z njim opravimo razgovor in psihološko testiranje.

Izbor kandidatov ali selekcija je preizkus, kjer se poskuša simulirati podobne stresne in psiho-fizične obremenitve, kakršnim bodo bodoči pripadniki izpostavljeni tekom službovanja v ESD. Na izboru morajo kandidati pokazati visoko stopnjo psihofizične pripravljenosti, motiviranosti, pripravljenosti za delo, sposobnosti delovanja v najtežjih razmerah in odločnosti postati elitni pripadnik Slovenske vojske.

Zahteven program osnovnega usposabljanja kandidatov za pripadnike ESD se začne po uspešno opravljenem izboru kandidatov. Tečaj obsega prek 1000 ur ali približno 7 mesecev. Razdeljen je na splošne in specialistične vsebine. Poudarek je na vsebinah specialne taktike, oborožitve in streljanja, topografije, inženirstva, zvez, sanitete, gibanja in vožnje po zahtevnih terenih, delovanju in preživetju v ekstremnih pogojih, fizični pripravi in borilnih veščinah. Usposabljanje se zaključi s teoretičnim in praktičnim preizkusom, ki mu sledi večdnevno zaključno terensko preverjanje, kjer kandidati pokažejo vse znanje, pridobljeno v preteklih mesecih. Ravno v teh dneh smo pričeli z usposabljanjem nove generacije kandidatov.

Kandidati, ki uspešno zaključijo osnovno usposabljanje, kot simbol pripadnosti, prejmejo temno zeleno baretko. Pripadnik v enoti nadaljuje z usposabljanjem za posamezno specialnost, s katero se vključi v kolektiv Bojne skupine, Enote za specialno delovanje.

V mesecu maju 2017 bomo pričeli z novim izbornim postopkom, v mesecu oktobru 2017 pa potem izvedli izbor kandidatov, zato vabim vse vaše bralce, pripadnike Slovenske vojske, da se nam pridružijo.

4

Foto: delovanje na mednarodnih operacijah in misijah, arhiv ESD

PRIPRAVILA: Andrej Kovačič, IVK inštitut / Varensvet, Carmen Kos, Kabinet načelnika Generalštaba Slovenske vojske /Oddelek za stike z javnostmi

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.