Slovenska policija

0

Policija je subjekt sistema notranje varnosti RS. Je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve (Sotlar in Eman, 2014).

Poslanstvo policije

Njeno poslanstvo je pomoč ljudem, varovanje življenja ljudi ter njihova premoženja (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.a).

Policija mora pri svojem delu slediti vrednotam kot so poštenost, nepristranskost, nediskriminatornost, odgovornost, integriteta, varovanje človekovih pravic in svoboščin ljudi ter spoštovanje dostojanstva ljudi. Policija pa mora predvsem ravnati zakonito in strokovno (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.a).

Naloge policije (Zakon o nalogah in pooblastilih policije [ZNPPol], 2013):

 • varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi;
 • preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih ali pogrešanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov;
 • vzdrževanje javnega reda;
 • nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet;
 • nadzor državne meje;
 • naloge v zvezi z gibanjem in prebivanjem tujcev;
 • varovanje določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, in če z zakonom ni določeno drugače, varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov;
 • naloge ob naravnih in drugih nesrečah;
 • Poleg tega sta Sotlar in Emanova (2014) napisala, da pod naloge policije spada še »izvajanje drugih nalog, določenih v zakonu o policiji in drugih zakonih in podzakonskih predpisih (npr. vloga policije v izrednem stanju ali vojni: policija nastalim razmeram oziroma okoliščinam prilagajo svojo organiziranost, oblike in metode ter načine delovanja in sodelovanja. Državni zbor RS lahko ob razglasitvi vojnega ali izrednega stanja na predlog vlade odloči o vključevanju policije v aktivnosti za zagotovitev varnosti Republike Slovenije)«.
  Organiziranost policije

POLICIJA

Organiziranost policije

Policijo vodi generalni direktor policije, trenutno Marjan Fank. Policija opravlja svoje naloge na treh ravneh: državni, regionalni in lokalni. Policija ima svoj sedež v Ljubljani (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.a).

Generalna policijska uprava (GPU)

Notranje enote GPU usmerjajo, organizirajo in nadzorujejo področje dela za celotno policijo, opravljajo naloge policije in pripravljajo predpise s področja policijskega dela (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.b).

Generalno policijsko upravo sestavljajo:

Služba generalnega direktorja policije: opravlja strokovne, svetovalne in koordinativne naloge, povezane s položajem generalnega direktorja policije. Služba generalnega direktorja policije je lastnica evidenc pritožb, evidenc identifikacije, evidenc posnetih posnetkov, evidenc uporab prisilnih sredstev in evidenc pridržanih in zadržanih oseb (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.c). Deli se na (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.c):

 • Sektor za razvoj in sistemske naloge
 • Sektor za policijska pooblastila in preventivo
 • Sektor za notranje preiskave in integriteto
 • Sektor za odnose z javnostmi
 • Sektor za mednarodne policijske operacije in
 • Policijski orkester

Uprava uniformirane policije: na državni ravni vodi in usmerja celotno uniformirano policijo (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.d). Obsega (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.d):

 • Sektor splošne policije
 • Sektor prometne policije
 • Sektor mejne policije
 • Center za tujce
 • Center za prekrškovne zadeve

Uprava kriminalistične policije: vodi, koordinira, spremlja in ocenjuje stanje na področju kaznivih dejanj (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.e). Obsega (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.e):

 • Sektor za organizirano kriminaliteto
 • Sektor za splošno kriminaliteto
 • Sektor za gospodarsko kriminaliteto
 • Sektor za posebne naloge
 • Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje
 • Center za kriminalistično obveščevalno dejavnost
 • Center za računalniško preiskovanje
 • Nacionalni preiskovalni urad

Nacionalni forenzični laboratorij: opravlja preiskave materialnih sledi, nastalih pri kaznivih dejanjih ali prekrških. Podaja interpretacije rezultatov preiskav za policijo in pravosodne organe (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.f). Obsega (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.f):

 • Oddelek za fizikalne preiskave
 • Oddelek za kemijske preiskave
 • Oddelek za biološke preiskave
 • Oddelek za daktiloskopijo
 • Oddelek za preiskave dokumentov NAC/CNAC

Uprava za policijske specialnosti: opravlja naloge na področju varovanja določenih oseb in objektov, protiterorističnega delovanja in protibombne zaščite, operativno-komunikacijske dejavnosti in zagotavlja helikopterske prevoze za potrebe policije in drugih uporabnikov (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.g). Obsega (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.g):

 • Specialna enota
 • Operativno-komunikacijski center
 • Letalska policijska enota
 • Center za varovanje in zaščito

Policijska akademija: izvaja programe izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja za policijo in zunanje uporabnike, skrbi tudi za razvojno dejavnost na tem področju, izvaja pa tudi založniško in knjižnično dejavnost (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.h). Obsega (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.h):

 • Višja policijska šola;
 • Center za raziskovanje in socialne veščine;
 • Center za izpopolnjevanje in usposabljanje:
 1. Oddelek za šolanje službenih psov;
 2. Vadbeni center Gotenica;
 3. Oddelek vrhunskih športnikov
 • Sektor za varovanje in podporo

Urad za informatiko in telekomunikacije: upravlja z informacijskim in telekomunikacijskim sistemom policije (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.i). Obsega (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.i):

 • Sektor za razvoj aplikacij
 • Sektor za ITK infrastrukturo
 • Sektor za ITK podporo
 • Sektor za operativno-tehnične sisteme
 • Sektor za zaščito ITK sistemov in podatkov

Policijske uprave (PU)

Slovenija je razdeljena na 8 policijskih uprav- PU Celje, PU Koper, PU Kranj, PU Ljubljana, PU Maribor, PU Murska Sobota, PU Nova Gorica, PU Novo mesto. Te na regionalni ravni skrbijo za varnost ljudi in njihovega premoženja. Vodijo jih direktorji (imenuje in razrešuje jih generalni direktor policije) (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.j). Vsaka policijska uprava ima (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.l):

 • Službo direktorja policijske uprave
 • Sektor uniformirane policije
 • Sektor kriminalistične policije
 • Operativno-komunikacijski center
 • Službo za operativno podporo

Na območju policijske uprave se za neposredno opravljanje nalog policije na določenem območju ali za določeno področje dela policijske uprave ustanovijo policijske postaje (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.k).

Policijske postaje (PP)

Policijsko postajo vodi komandir. Načrtuje, organizira in nadzoruje opravljanje dela iz pristojnosti policijske postaje, zagotavlja zakonito, učinkovito opravljanje nalog, odreja ukrepe in odloča v skladu z zakoni in pooblastili, ki jih nanj prenese direktor policijske uprave in kateremu je komandir odgovoren (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.k).

Posebna metoda policijskega dela so policijske pisarne. Gre za delovni prostor namenjen policijskemu delu. Poudarek je na svetovanju, sprejemanju obvestil, zbiranju informacij, ki niso vezana na interventno ukrepanje policije. Prebivalci v času uradnih ur lahko pridejo in govorijo s policistom (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.k).

Policija izvaja svojo dejavnost na območju ene ali več občin, razdeljenem na policijske okoliše. Vodje policijskih okolišev zagotavljajo razne oblike pomoči, opravljajo preventivno dejavnost, sodelujejo z državljani, organi lokalne oblasti, podjetji idr. (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.k).

Policijske postaje za neposredno opravljanje nalog policije na določenem območju ali za določeno področje dela policijske uprave so (Republika Slovenija: Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.k):

 • Policijska postaja (s splošnim delovnim področjem)
 • Postaja prometne policije
 • Postaja mejne policije
 • Postaja pomorske policije
 • Postaja letališke policije
 • Postaja konjeniške policije
 • Postaja vodnikov službenih psov
 • Policijska postaja za izravnalne ukrepe
Viri

Avtorici: Patricija Ivnik, Patricija Bukovinski   E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.