Peter Kotar, vodja Centra za izpopolnjevanje in usposabljanje v Policijski akademiji (CIU)

0

Od junija 2017 ste vodja Centra za izpopolnjevanje in usposabljanje v Policijski akademiji. Kakšne so vaše zadolžitve pri vodenju CIU?

Center za izpopolnjevanje in usposabljanje je notranja organizacijska enota Policijske akademije, ki si prizadeva s svojimi enotami (Oddelek za šolanje službenih psov, Vadbeni center Gotenica, Oddelek vrhunskih športnikov) ter seveda v sodelovanju z drugimi notranjimi organizacijskimi enotami Generalne policijske uprave ustvariti raznovrsten, aktualen in kakovosten izbor programov policijskega izpopolnjevanja in usposabljanja.

Ker so naloge centra res raznovrstne, sem kot njegov vodja odgovoren za sistemsko urejanje izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev policije, kamor sodi ugotavljanje potreb po usposabljanjih in izpopolnjevanjih, njihovo načrtovanje in sodelovanje pri pripravi programov, kot tudi njihovo izvajanje, vrednotenje in prenavljanje.

Tako moram skrbeti za pripravo letnega načrta usposabljanj in izpopolnjevanj, kot tudi za tako imenovan “Katalog programov”, ki predstavlja stalno objavo verificiranih programov izpopolnjevanj in usposabljanj, ki jih vsebinsko potrdi Programski svet Policijske akademije ter skladno z Zakonom o organiziranosti in delu v policiji predpiše generalni direktor policije.

Seveda vsega brez svojih zavzetih sodelavcev, ki so odgovorni za določena področja dela kot je npr. varnost prometa, tuji jeziki, kriminalistično preiskovanje, športne aktivnosti itd., ne bi dela uspel uspešno izvajati, tako da sem jim za takšno pomoč in vrhunsko sodelovanje res hvaležen.

Ena izmed nalog CIU je sistemsko urejanje izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev policije. Ali nam lahko kaj več poveste o tem?

Proces usposabljanj v policiji je urejen centralistično, kar pomeni da Center za izpopolnjevanje in usposabljanje v sodelovanju z drugimi notranje-organizacijskimi enotami GPU vodi in koordinira proces usposabljanja, ki zajema:

 • ugotavljanje potreb po usposabljanju,
 • opredelitev ciljev usposabljanja,
 • oblikovanje in načrtovanje programov usposabljanja,
 • izvajanje usposabljanja,
 • evalvacija usposabljanja.

Usposabljanja po tako imenovanih programih iz “Kataloga” so prilagojena potrebam dela, ki ga pooblaščene ali tudi nepooblaščene osebe zaposlene v Policiji, potrebujejo za svoje delo, vse skupaj pa je potrebno za nemoteno delovanje Policije.

Na usposabljanjih je zagotovljeno odraslim primerno učenje, ki temelji na sodobnih metodah in oblikah učenja, ter je izkušenjsko naravnano.

Potrebe po usposabljanjih zbiramo enkrat letno, in sicer do septembra za prihodnje leto s pomočjo računalniške aplikacije, ki predstavlja interaktivno bazo podatkov za izpopolnjevanja in usposabljanja v policiji. Dostop do te aplikacije oziroma baze imajo vse policijske uprave ter notranje-organizacijske enote GPU, ki s pomočjo tega načrtujejo usposabljanja za delavce policije, in sicer za vsak verificirani program izpopolnjevanja in usposabljanja.

Katera usposabljanja pa konkretno izvajate v sklopu CIU, ki so v Katalogu izpopolnjevanj in usposabljanj v policiji?

Kot sem že omenil, v osnovi v CIU izvajamo usposabljanja, ki so verificirana v Katalogu izpopolnjevanj in usposabljanj v policiji, in so bila predhodno vsebinsko potrjena s strani Programskega sveta Policijske akademije ter verificirana oz. skladno z Zakonom o organiziranosti in delu v policiji predpisana s strani generalnega direktorja policije.

Tu gre predvsem za področja:

 • splošnih policijskih nalog (pooblastila in praktični postopek, prometna varnost, nadzor državne meje, usposabljanje vodnikov službenih psov in konjenikov, usposabljanje posebne policijske enote, letalske enote itd..)
 • kriminalističnega in forenzično kriminalistično-tehničnega preiskovanja
 • policijskih specialnosti (usposabljanje specialne enote, usposabljanje za varovanje in zaščito oseb in objektov ter usposabljanje za mednarodne civilne misije)
 • informatike in telekomunikacij
 • mednarodnih policijskih usposabljanj
 • socialnih veščin
 • jezikovnih usposabljanj
 • usposabljanje za področje varstva in zdravja pri delu itd.

Skratka, gre za usposabljanja, ki so pomembna za delovanje policije kot organizacije v sistemu, poleg tega pa skupaj z Oddelkom vrhunskih športnikov usklajujemo zaposlovanje vrhunskih športnikov v policiji ter njihovo vključevanje v promocijo in preventivno dejavnost policije. Oddelek skrbi tudi za organizacijo in izvedbo državnih prvenstev policije ter sodelovanje zaposlenih v policiji na državnih in mednarodnih policijskih športnih prvenstvih.

CIU pripravlja in izvaja tudi programe usposabljanj za zunanje naročnike. Za katere naročnike gre in kako poteka izvajanje tovrstnih programov?

Res je. Dejansko izvajamo tudi usposabljanja in izpopolnjevanja za tako imenovane “udeležence iz zunanjih ustanov”, torej tiste, ki niso zaposleni v MNZ oz. Policiji.

Najbolj znano oz. poznano je tukaj zagotovo osnovno strokovno usposabljanje občinskih redarjev, njihovo obdobno usposabljanje vključno z dodatnimi usposabljanji, ki se nanašajo na njihovo delo, kot je npr. nadzor mas, dimenzij, obremenjenosti vozil itd… Poleg tega izvajamo tudi osnovno in obdobno strokovno usposabljanje cestninskih nadzornikov in v zadnjih dveh letih tudi osnovno in obdobno usposabljanje nadzornika na smučišču.

Poleg tega sodelujemo tudi z drugimi ministrstvi, kjer za njih izvajamo različna strokovna usposabljanja, ki temeljijo tako na teoriji kot praktičnem usposabljanju. Tako izvajamo usposabljanja tudi za Ministrstvo za okolje in prostor – za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike, Ministrstvo za finance – FURS, itd…

Koliko udeležencev na letnem nivoju gre skozi izpopolnjevanje in usposabljanje, ki jih izvajate v CIU?

Številke nihajo iz leta v leto, vendar se v povprečju izpopolnjevanj in usposabljanj udeleži med 23.000 in 36.000 udeležencev, kar je pač odvisno od potreb po usposabljanjih. Moram pa izpostaviti, da je tudi Policijsko akademijo in seveda posledično CIU močno prizadela epidemija COVID-19, saj se nam je število načrtovanih usposabljanj več kot prepolovilo, tako da je bilo v letu 2020 izvedenih 14.012 usposabljanj. Dejstvo je namreč, da je večji delež izpopolnjevanj in usposabljanj, ki jih izvajamo naravnan na “kontaktno vadbo”, ki pa je bila zaradi epidemioloških razmer prepovedana! Slednje smo reševali na način, da smo določena načrtovana izpopolnjevanja in usposabljanja prenesli v E-okolje in na takšen način poskrbeli za izvedbo vsaj teoretičnih vsebin.

Na katerih lokacijah poteka izpopolnjevanje in usposabljanje, ki jih izvaja CIU?

Center za izpopolnjevanje in usposabljanje usposabljanja in izpolnjevanja izvaja na treh lokacijah in sicer neposredno v prostorih Policijske akademije v Tacnu ter na območjih svojih “dislociranih” enot in sicer Vadbenega centra Gotenica in Oddelka za šolanje službenih psov Gmajnice pri Ljubljani.

Pri tem Oddelek za šolanje službenih psov izvaja naloge na področjih osnovnih in dopolnilnih oblik usposabljanja vodnikov službenih psov ter osnovnih in dopolnilnih oblik šolanja službenih psov za splošno in specialistično uporabo. Prav tako izvaja lastno vzrejo službenih psov in vzgojo službenih psov policije, poleg tega pa izvaja tudi operativne naloge na terenu, predvsem pri preiskavi kaznivih dejanj, kjer je mogoče najti kri, semenske tekočine, trupla in tudi sledi, ki so pomembne pri odkrivanju vzroka požara.

Vadbeni center Gotenica (VCG) neposredno izvaja programe izpopolnjevanja in usposabljanja policije, sodeluje pri pripravi programov izpopolnjevanja in usposabljanja in varuje objekte in okoliše v centru. Domuje v objektih nekdanje idilične kočevarske vasi, ki je v upravljanju Centra za oskrbo Gotenica (COG), ki spada pod Urad za logistiko MNZ. Za usposabljanja tako uporabljamo improvizirane vadbene objekte, s katerimi upravlja COG.

VCG skrbi predvsem za izvedbo praktičnih usposabljanj na območju vadbenega centra in sodeluje z notranjimi organizacijskimi enotami policije pri izvedbi, kot pomoč pri posameznih strokovnih področjih dela, v izvedbenem delu pa kot sem omenil sodeluje tudi z drugimi državnimi organi na podlagi pogodb o medsebojnem sodelovanju (MOP, SŽ, MORS).

Vizija za prihodnost celotnega centra je graditev ali prilagoditev obstoječih improviziranih vadbenih objektov na območju dislocirane enote VCG, ki so v bistvu nekdanje kmetijske stavbe, v sodobne, funkcijsko namenske vadbene objekte.

(A. K.)                                                                                    E-mail: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.