Opis poklica policist/policistka

0

Kratek opis

Policist v enoti policije dela na področju splošnih policijskih zadev, mejnih zadev in na področju prometne varnosti.

Kaj delavec običajno dela

Naloge policista so raznovrstne, delo pa je dinamično. Vključuje varovanje življenj in osebne varnosti ljudi in premoženja, preprečevanje kaznivih dejanj, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb, nadzor in urejanje prometa na javnih cestah. Naloge vključujejo še sodelovanje pri ogledu prometnih nezgod, kontrolo prehajanja državne meje, varovanje določenih oseb in objektov, vzdrževanje javnega reda, varovanje javnih shodov in javnih prireditev, preprečevanje kaznivih dejanj v železniških objektih in na vlakih ter preprečevanje uničevanja naravnega in bivalnega okolja. Sodeluje tudi pri odpravljanju posledic nastalih zaradi elementarnih in drugih nesreč, pri izvajanju privedb, ugotavljanju bivališča in vročanju ustreznih pošiljk na prošnjo državnih organov ter pripravi potrebnih pisnih izdelkov.

Delovna področja

Zaposlovanje policistov je zaradi specifičnosti poklica omejeno na področje izvajanja zakonsko določenih pooblastil, zato se lahko zaposlujejo predvsem v enotah policije in v zasebnih varnostnih podjetjih. Policisti v enotah policije delajo na področju splošnih policijskih zadev, mejnih zadev in na področju prometne varnosti. V zasebnih varnostnih podjetjih lahko v skladu z zakonsko določenimi pooblastili opravljajo naloge fizičnega varovanja oseb in premoženja in druge naloge, ki jih določa zakon.

Delovni pripomočki

Pri opravljanju nalog nosijo predpisano uniformo, imajo posebno opremo in uporabljajo osebna zaščitna sredstva, dihalno masko in zaščitne rokavice. Kot pooblaščene uradne osebe imajo službeno izkaznico, nosijo orožje in strelivo, sredstva za vklepanje, gumijevko (prisilna sredstva), sredstvo za zveze in službeno torbico, v kateri so zapisniki, razna potrdila, alkoskopi, bloki za mandatno kaznovanje in drugi pripomočki. Policist opravlja naloge pretežno na terenu, kjer uporablja vozilo s predpisanimi simbolnimi oznakami in dodatno vgrajeno opremo. Značilno za poklic je osebna in kolektivna zadolžitev opreme, ki je potrebna za opravljanje nalog na terenu. Med to opremo je žepna svetilka, piščalka z vrvico in loparček STOP kot pripomoček za ustavljanje vozil in drugo. Za pisanje poročil, uradnih zaznamkov, kazenskih ovadb in predlogov sodniku za prekrške uporablja računalnik. Za hiter dostop do informacij uporablja bazo podatkov in elektronsko pošto. V posebej nevarnih okoliščinah, npr. ob kontroli prometa pri pobegu storilcev hujšega kaznivega dejanja, uporablja zaščitni neprebojni jopič in čelado.

Izdelek in storitev

Najpomembnejše storitve policista so pomoč, svetovanje, legitimiranje, opozorilo, prijetje, privedba, pridržanje, zavarovanje, informiranje o posameznem dogodku, preprečitev posameznega dejanja, odkritje posameznega dejanja in pisni izdelki. Delo policista zagotavlja varnost ljudi in premoženja ter izvajanje drugih nalog, določenih z zakonom.

Znanja in spretnosti

Pred nastopom dela kandidat opravi pripravniški staž v enotah policije. Pridobljena znanja so splošno-teoretične: slovenski jezik, tuji jezik, matematika, zgodovina, zemljepis in psihologija ter specifično-strokovne narave: notranje zadeve, praktični postopek s samoobrambo, policijska taktika, kazensko pravo, pravo o prekrških, kriminalistika in prometna varnost. Poleg teoretičnih in strokovnih znanj so za uspešno opravljanje poklica potrebne motorične sposobnosti in dobra psihofizična kondicija. Obvezen je vozniški izpit B kategorije.

Psihofizične sposobnosti

Policist mora biti psihično in fizično zdrav, ne sme imeti kroničnih obolenj ali hib, imeti mora brezhibno stanje čutil, vid in sluh, ustrezno telesno zgradbo in dobro fizično kondicijo. Za uspešno opravljanje nalog je potrebna sposobnost koncentracije, presojanja in hitrega odzivanja na dražljaje iz okolja. Zaradi specifičnosti poklica so potrebni periodični zdravstveni pregledi.

Interesi

Policist ima interes za delo z ljudmi in za odkrivanje ter preprečevanje dejanj, ki ogrožajo varnost ljudi in premoženja. Osebe, ki želijo pridobiti ta poklic, se morajo zavedati, da bodo opravljali delo s povečano nevarnostjo za zdravje in poškodbe pri delu. Pri opravljanju nalog so pogosto izpostavljeni kritični presoji javnosti. Zaželene lastnosti za opravljanje poklica so: komunikativnost, psihofizična stabilnost, odgovornost, sposobnost opazovanja, presojanja, hitrega odzivanja na dražljaje iz okolja, fleksibilnost, doslednost in odločnost, lojalnost zakonski ureditvi, tolerantnost in sposobnost timskega dela.

Razmere za delo

Policist opravlja naloge pretežno na terenu, zaradi česar je izpostavljen vremenskim in drugim škodljivim vplivom. Opravlja naloge na delovnih mestih s povečano nevarnostjo za zdravje in poškodbe pri delu. V posameznih primerih je ogroženo tudi njegovo življenje. Kot pooblaščena uradna oseba je dolžan opravljati delo v posebnih pogojih, kot so:

  • delo ob nedeljah in praznikih
  • delo v deljenem delovnem času
  • nočno delo
  • delo daljše od polnega delovnega časa
  • dežurstvo kot redno obliko dela
  • dežurstvo, ki se odreja izjemoma, ko je to iz varnostnih razlogov potrebno
  • pripravljenost za delo na določenem mestu ali doma.     

Izobraževanje

Za poklic policista se zahteva končana srednješolska strokovna izobrazba, ki omogoča 18 mesečno usposabljanje na Policijski akademiji.

Možnosti zaposlovanja

Zaposlovanje policistov je zaradi specifičnosti poklica omejeno na področje izvajanja zakonsko določenih pooblastil, zato se lahko zaposlujejo predvsem v enotah policije in v zasebnih varnostnih podjetjih.

Nevarnosti

Policist opravlja naloge s povečano nevarnostjo za zdravje in poškodbe pri delu. V posameznih primerih je ogroženo tudi njegovo življenje. Zaradi tega pri svojem delu uporablja zaščitna sredstva, opremo in različne pripomočke. Najučinkovitejši varovalni ukrep je dosledna uporaba znanj, veščin in spretnosti, ki jih je pridobil v času šolanja oziroma usposabljanja. Praktična uporaba naučenega, na primer v postopku z osebo pri legitimiranju ali privedbi, lahko bistveno zmanjša možnost poškodbe.

Delo je organizirano po razporedu, v izmeni, na nekaterih delovnih mestih tudi v deljenem delovnem času.

Sorodni poklici

Vojak, varnostnik

Objava na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.