Občina Sevnica

0

Oris prostora in smernice razvoja

občina Sevnica grb 22

Občina Sevnica leži v vzhodnem delu osrednje Slovenije, ob rekah Savi in Mirni. Občina je v svojem severnem delu pretežno hribovita, v južnem pa nekoliko bolj gričevnata. V sicer prevladujočem vzpetem svetu Posavskega hribovja ter Krškega in Senovskega gričevja izstopa dolina reke Save s pritoki, ki predstavlja razvojno os občine z najpomembnejšimi prometnicami in največjimi naselji.

Občina Sevnica je del spodnjeposavske statistične regije in razvojne regije Posavje, ki jo tvori skupaj s še petimi posavskimi občinami.

Občina Sevnica sodi z 17.500 prebivalci in 272 kvadratnimi kilometri površine med večje slovenske občine. Njena površina predstavlja 1,3 odstotka državnega ozemlja, gostota poselitve pa znaša 64 prebivalcev na kvadratni kilometer. V občini je skupno 119 naselij, povezanih v enajst krajevnih skupnosti. Mreža poselitve temelji na povezanosti naselij s središčem občine, s Sevnico. Nosilna naselja v poselitvenem omrežju so nadalje Blanca, Boštanj, Loka pri Zidanem Mostu, Krmelj, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje, ki so lokalna središča in središča krajevnih skupnosti z ustrezno razvitostjo centralnih dejavnosti za potrebe zalednih naselij.

SEVNICA

Foto: Občina Sevnica

Staro mestno jedro Sevnice z grajskim gričem, gradom in reko Savo.

Preko območja občine potekajo pomembne prometne povezave državnega pomena. Osrednja cestna povezava v občini je državna cesta G1-5 na relaciji Celje–Zidani Most–Radeče–Boštanj–Krško. Glavno smer železniških povezav na 10. evropskem prometnem koridorju pa tvori železnica med Ljubljano in Zagrebom s pomembno postajo v Sevnici. Ti prometnici zagotavljata primarno prometno povezanost občine z drugimi območji v državi. Nanju se navezujejo sekundarne prometne smeri regionalnega značaja, železniška proga Trebnje–Sevnica po dolini Mirne in cestne povezave v smeri Krškega, Jurkloštra in Planine pri Sevnici na levem bregu Save ter v smereh Novega mesta, Trebnjega in Radeč na desnem bregu Save.

SEVNICA

Foto: Občina Sevnica

Prometno vozlišče z železniško in avtobusno postajo ter industrijsko cono.

V Sevnici je pomembno vozlišče železniškega tovornega in potniškega prometa med dvotirno primarno povezavo Ljubljana–državna meja s Hrvaško in sekundarnim krakom dolenjske železnice Trebnje–Sevnica. Dolgoročno je načrtovana ukinitev nivojskih križanj cest in železnice na glavni železniški progi oziroma ureditev izven nivojskih križanj hitre proge Ljubljana–Zagreb ter zavarovanje nivojskih križanj cest na regionalni progi Sevnica–Trebnje.

Nadaljnji razvoj občinskih cest se usmerja v njihovo rekonstrukcijo in modernizacijo, zlasti najbolj prometno kritičnih odsekov ter odsekov skozi naselja. Za širitev profilov cestnega telesa na tehnično in varnostno sprejemljivo širino ter za gradnjo površin za pešce in kolesarje na odsekih skozi naselja se zagotavlja nove površine v obcestnem svetu. V središčnih delih naselij z javnimi funkcijami, zlasti pa v občinskem središču, se zagotavljajo nove površine za parkiranje.

Razvoj kolesarskega omrežja temelji na zasnovi državne kolesarske mreže, s katero je predvidena kolesarska povezava Radeče–Sevnica–Brestanica in povezava od Sevnice do Mokronoga. Na območju mesta Sevnica ter primestnih naseljih se ob vseh rekonstrukcijah pomembnejših cest in ulic načrtuje ustrezne kolesarske steze in površine za pešce. Prav tako se predvideva tudi ureditev varnih peš in kolesarskih dostopov do postaj in postajališč javnega potniškega prometa.

SEVNICA

Foto: Občina Sevnica

Razpršena poselitev podeželskega zaledja Sevnice.

Z izjemo osrednjega poselitvenega jedra ob reki Savi, Sevnice z Boštanjem,  je občina prevladujoče podeželska. Središče občine je istoimensko mesto Sevnica. Mesto s približno šest tisoč prebivalci je industrijsko, obrtno, trgovsko, kulturno in upravno središče občine z obširnim zaledjem. Prevladuje lesnopredelovalna industrija (podjetji Kopitarna in Stilles), kovinskopredelovalna industrija (Inkos in Preis), kemična industrija (Tanin) in tekstilna industrija (Lisca in Inplet). Kmete, sadjarje, poljedelce in živinorejce povezuje Kmečka zadruga Sevnica, ki ima zelo razvejeno tudi trgovsko mrežo z uveljavljeno blagovno znamko Grajske mesnine.

Celotno območje občine Sevnica omogoča pogoje za čudovite izlete in piknike, pohodništvo, kolesarjenje in ribolov. Najvišja razgledna točka ter znani planinski in izletniški cilj je široko poznana Lisca. Na zaobljenih gričih se kot samotni stražarji belijo cerkve in cerkvice. Mnoge med njimi so spomeniško zaščitene in še danes poudarjajo prvobitno lepoto in nedotakljivost naravnega okolja. Vrh hriba nad starim mestnim jedrom mesta Sevnica stoji sevniški grad z razstavljenimi stalnimi muzejskimi zbirkami, likovnimi galerijami in pestrim programom prireditev predvsem v poletnem času.

Sevnica je občina z bogatimi naravnimi danostmi, pokrita z gozdovi ter prepletena z rekami in potoki. Odmaknjenost od avtocestnega križa je v številnih pogledih velik primanjkljaj, daje pa izhodišča za drugačen razvoj, kar se že odraža v ohranitvi lesne industrije kot ene od oblik zelenih delovnih mest in trajnostne rabe naravnih virov.

SEVNICA

Foto: Občina Sevnica

Na območju Občine Sevnica sta na reki Savi dve hidroelektrarni, HE Boštanj in HE Arto-Blanca.

Še bolj specifično pa okolje zaznamujejo zgrajene hidroelektrarne ter s tem povezano upravljanje Save in njenih pritokov. Usklajevanje konfliktov rabe prostora in pristop k trajnostni rabi virov nam dajeta kakovostne temelje za vzpostavitev učinkovitega centra sonaravne in trajnostne rabe voda v Sevnici.

Ocena izvajanja občinskega programa varnosti občine Sevnica za leto 2014

Občinski program varnosti Občine Sevnica (v nadaljevanju OPV) je bil sprejet na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, dne 18. 2. 2009. OPV je temeljni strateški dokument trajne narave, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev Sevnica na področjih, za katera je pooblaščeno redarstvo, ki deluje v okviru Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica. Namen OPV je določiti enotne kriterije za zagotavljanje javne varnosti in opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo javno varnost s področja dela redarstva na območju občine Sevnica.

Določila 1. odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu – ZoRed (Ur. list RS, štev. 139/2006)  opredeljujejo občinski svet kot občinski organ, ki na predlog župana sprejme občinski program varnosti, s katerim na podlagi ocene varnostnih razmer v občini podrobneje določi vrsto in obseg nalog občinskega redarstva.

S pričetkom delovanja redarstva v občini Sevnica se je oblikovala praksa, da je manj nadzora Policije na področjih, za katera je pristojno redarstvo, zlasti na področjih mirujočega prometa. Policija praviloma opravljajo ta nadzor v primeru intervencij in planiranih akcij znotraj Policije ter v okviru skupnih akcij redarstva in Policije. Po drugi strani Policija opravlja v večini nadzor na področju zagotavljanja javnega reda in miru, za kar je tudi bolje usposobljena in izkušena. S predstavniki Policijske postaje Sevnica in Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa je bil v letu 2014 opravljen operativni sestanek, kjer so bile izmenjane izkušnje preko konkretnih primerov in sprejet okvirni dogovor za posamezne oblike sodelovanja in konkretne skupne aktivnosti.

V letu 2014 sta bili v pomladanskem in jesenskem času s Policijo izvedeni dve skupni akciji nadzora mirujočega prometa v Sevnici, katere cilj je zlasti izmenjava izkušenj redarjev in policistov ter zagotavljanje višje kvalitete dela na področju nadzora mirujočega prometa. Opravlja pa se tudi skupen nadzor ob Dnevu invalidov decembra, dne 3.12.,  kjer se nadzira zlasti prekrške zaradi zasedanja parkirnih mest,  rezerviranih za invalide.

Na področju cestnega prometa je namenjene veliko pozornosti preventivnim akcijam z obhodi in akcijami, namenjenimi šolski populaciji. Ob začetku šolskega leta tako opravlja redar poostren nadzor v okolici šol in to po začetnem obdobju, ko preneha s poostrenim nadzorom Policija in se zaključi pomoč šolarjem pri prihodu v šolo in odhodu domov, kar se že vrsto let izvaja v organizaciji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica v prvem tednu šole. V letu 2014 se je tak preventivni nadzor redarstvo opravljalo v občini Sevnica pri OŠ Savo Kladnik v Sevnici, pri OŠ v Krmelju, pri OŠ v Tržišču in pri OŠ na Blanci. Že sama postavitev redarskega avtomobila in uniformiranih redarjev v določeni meri vplivata na umirjanje prometa in s tem posledično na boljšo varnost učencev.

sevnica Tabela_01

Iz tabele je razvidno, da je bilo zaznano nižje število prekrškov, kar je pričakovana posledica glede na konstanten nadzor s strani redarjev ter dejstva, da ljudje poznajo in v večji meri upoštevajo pravila na območjih mirujočega prometa na parkirišču.  Manjše število izdanih plačilnih nalogov in večje število plačil po obvestilu o prekršku je posledica spremenjene zakonodaje v letu 2013, ko je možno plačati polovično globo že po obvestilu o prekršku v osmih dneh, v tem primeru tudi ni znan kršitelj. Število izterjav se je sicer v zadnjih letih bistveno povečalo, zaradi večje učinkovitosti FURS. Kljub temu problem predstavlja dejstvo, da so socialni transferji nedotakljivi za izterjavo in v takih primerih finančnih izterjav ni možno izvršiti, drugih vrst izterjav pa zaradi nizkih glob FURS ne izvaja. Število odredb za odstranitev neregistriranih vozil se zmanjšuje, ker je takih vozil zaradi konstantnega nadzora manj.

Redarja sta bila v letu 2014 v občini Sevnica prisotna šestkrat tedensko. Nadzor  sta opravljala s preventivnimi obhodi rekreacijskih in drugih javnih površin. Med drugim sta opravljala nadzor tudi nad lastniki psov in nad ločevanjem ter odlaganjem odpadkov tudi v terminih, ko je pričakovati na podlagi prijav največ kršitev, t.j. v jutranjem času, med 6.00 in 9.00 uro ter v popoldanskem času, med 15.00 in 18.00 uro. Lastniki psov so bili opozorjeni na dolžnost čiščenja iztrebkov psov in na določbe o  vodenju psov na  povodcih oziroma o prepovedi vodenja živali na otroška igrišča in podobno.

Redarja sta sodelovala tudi pri nadzorih črnih odlagališč odpadkov in pri ugotavljanju neustreznega odlaganja odpadkov v Občini Sevnica, pa tudi na področju plakatiranja in oglaševanja, evidentiranje zapuščenih predmetov na javnih površinah in podobno.

Stalna prisotnost uniformiranih oseb daje pozitivne rezultate, pri čemer so zelo pomembna čimprejšnja odkrivanja nepravilnosti in neposredna opozorila občanom v primeru ugotovljenih nepravilnosti.

Medobčinsko redarstvo je izvajalo aktivnosti za dosego ciljev OPV-ja že peto leto, pri čemer je osnovna ugotovitev, da so se aktivnosti izvajale v skladu z usmeritvami občinske uprave Občine Sevnica in kadrovskimi možnostmi redarstva. Z opravljanjem del redarstva dveh redarjev v zadnjem letu je zagotovljena boljša pokritost terena in konstanten nadzor, ker tudi v primeru odsotnosti enega redarja nadzor vrši drugi, pri skupnih nadzorih je zagotovljena večja varnost redarjev pri delu, večja je transparentnost  in uspešnost  izvedenih  prekrškovnih postopkov na terenu. Nadzori morajo biti tudi v bodoče vezani na izpostavljeno varnostno problematiko. Izpostaviti je potrebno dobro sodelovanje s Policijsko postajo Sevnica ter njihovo pripravljenost za skupno izvajanje posameznih nalog iz OPV, občinsko upravo Občine Sevnica in tudi s predstavniki posameznih lokalnih skupnosti, kar pomembno vpliva na skupni cilj, t.j. zagotovitev varnejših pogojev vsem udeležencem v prometu in zagotavljanje reda, prav tako je pomembno sodelovanje redarstva v inšpekcijskih postopkih z zaznavanjem kršitev občinskih prepisov na terenu. Ta sodelovanje bi bilo smiselno nadgraditi v skladu s potrebami na terenu, zlasti z večjim vključevanjem krajevnih skupnosti in občanov.

Varnostne razmere na območju občine Sevnica s poudarkom na stanju v letu 2014 in načrti za naprej

Skrb za zagotavljanje varnosti občank in občanov Občine Sevnica je nujna za kakovostno bivanje in dobro počutje vseh generacij in se krepi s skupnimi prizadevanji ter dobrim partnerskim sodelovanjem različnih inštitucij v občini.

Poročilo Policijske postaje Sevnica

Območje Občine Sevnica sodi v okvir Policijske uprave Novo mesto in znotraj le-te območje občine Sevnica pokriva Policijska postaja Sevnica. Delo Policijske postaje Sevnica je v letu 2014 temeljilo na policijskem delu v skupnosti, prilagajanju lokalnim okoliščinam in  na partnerskem sodelovanju s prebivalci. S strokovnim in profesionalnim  delom so policisti uspeli zagotoviti visoko stopnjo varnosti s poudarkom na varovanju človekovih pravic in svoboščin, s čimer bodo ob kvalitetnem in zavzetem izvajanju nalog nadaljevali tudi v prihodnje.

Skupno število kaznivih dejanj je bilo v primerjavi s preteklim letom  nižje, upad števila obravnavanih kaznivih dejanj pa je beležiti na vseh področjih kriminalitete. Največji upad števila kaznivih dejanj je beležiti na področju premoženjske kriminalitete, kjer je bilo veliko dela vloženega tako v samo preiskavo kaznivih dejanj, kot  proaktivnem  delovanju enote pri zaznavi kaznivih dejanj na posameznem področju dela.

Ocena stanja na področju vzdrževanja javnega reda in miru in zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja je ugodna.   Aktivnosti policistov na področju javnega reda in miru so bile usmerjene k učinkovitemu načrtovanju in organiziranju dela policije na področju splošnih policijskih nalog, kar je prispevalo  več  kot  ugodnemu stanju na tem področju. Posebna pozornost je bila namenjena varovanju človekovih pravic in svoboščin pri odvzemih prostosti, zagotavljanju ustrezne ravni varnosti na javnih shodih in prireditvah ter obravnavanju kršitev povezanih z nasiljem v družini.

Delo na področju prometne varnosti je bilo prilagojeno prometno varnostnim razmeram na območju Policijske postaje Sevnica. Poleg rednih aktivnosti za zagotavljanje varnosti cestnega prometa so bili organizirani in izvedeni vsi planirani poostreni nadzori, ki so bili usmerjeni v tiste dejavnike, ki so po ugotovitvah periodičnih pregledov podatkov  najbolj vplivali na prometno varnost, ukrepi pa so se nenehno prilagajali razmeram v prometu v smislu zagotavljanja čim večje navzočnosti policistov na glavnih cestnih komunikacijah.

Kratek povzetek dogodkov s področja kriminalitete, zagotavljanja javnega reda in miru ter varnosti v cestnem prometu prikazujejo spodnje preglednice (vir: Policijska postaja Sevnica), ki v zadnjih letih v večini primerov kažejo trend zmanjševanja.

Obravnava kaznivih dejanj, za katere je policija vložila kazensko ovadbo na območju Policijske postaje Sevnica po letih: sevnica Tabela_02

Število ugotovljenih kršitev na področju zagotavljanja javnega reda in miru na območju Policijske postaje Sevnica po letih:sevnica Tabela_03

 Število obravnavanih prometnih nesreč na območju Policijske postaje Sevnica po letih: sevnica Tabela_04

Delo Policijske postaje Sevnica bo tako kot v letu 2014 usmerjeno v uresničitev strateških ciljev Policije za leto 2015, in sicer:

  • v preprečevanje in odkrivanja kaznivih dejanj s poudarkom prilagoditve pomena posameznih segmentov  navedenega področja na lokalni ravni. Delo bo usmerjeno v preiskovanje gospodarske kriminalitete in korupcije, družinskega nasilja in preprečevanje premoženjske kriminalitete. V sklopu strateškega cilja  pa bomo poizkušali še nadgraditi obveščanje žrtev kaznivih dejanj.
  • v zagotavljanje javnega reda in miru, kjer bomo prav tako prilagodili pomen posameznih segmentov dela na lokalni ravni ter pri tem delo usmerili v nadzor nad javnimi prireditvami, kršitvami določil Zakona o javnem redu in miru,  kršitvami določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in določil  Zakona o orožju.
  • v zagotavljanje varnosti v cestnem prometu, kjer  bomo na  podlagi statističnih pokazateljev in dejanskega stanja z  ukrepi, ki  so usmerjeni v ključna in varnostno najpomembnejša prometna področja, poizkušali doseči čim boljše prometno-varnostne učinke.
  • v področje zagotavljanja preprečevanja nezakonitih migracij, kjer bomo predvsem na podlagi pridobljenih informacij izvajali nadzor nad zaposlovanjem in prebivanjem tujcev.

Za vsa zgoraj navedena področja so bili na lokalni ravni postavljeni kazalniki, ki izkazujejo merljivost izvedenih nalog in seveda njihovo preverljivost.

Poročilo Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav (MI-SPO)

Leta 2009 je na območju Občine Sevnica z delom pričel tudi Medobčinski inšpektorat – skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica. Ta lokalno skupnost redno seznanja s svojim delom in izpostavlja aktualno problematiko. Pri svojem delu dobro sodelujejo s Policijo, saj se delovni področji redarstva in Policije pri nadzoru  kršenja cestno-prometnih predpisov ter javnega reda in miru prekrivata. Sodelovanje redno poteka tudi z upravno enoto, upravo za javne prihodke, ministrstvom za notranje zadeve ter finančno upravo. Za zagotavljanje čim večje varnosti v cestnem prometu je posebej pomembno sodelovanje z občinskim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV).

MI-SPO na območju občine opravlja nadzor nad spoštovanjem državnih predpisov  s svojega področja delovanja in občinskih predpisov. Tako občinsko redarstvo opravlja zlasti naloge s področja mirujočega prometa ter nadzora javnega reda in miru v skladu z obstoječo zakonodajo, občinska inšpekcija pa ima svoje pristojnosti opredeljene v občinskih odlokih.

V občini Sevnica je bilo tako v letu 2014 ugotovljenih več kršitev zaradi napačnega parkiranja v centru Sevnice, v okolici Zdravstvenega doma Sevnica in drugih javnih ustanov v bližini. Po uvedbi sistema kratkotrajnega parkiranja v letu 2012 s postavitvijo parkomata na Trgu svobode nad HTC, in sicer z zagotovitvijo brezplačnega parkiranja za prvo uro plačljivega parkiranja za čas, daljši od ene ure. Namen je bil s postavitvijo parkomata in označitvijo modrih con dosežen, saj je možno v katerem koli času najti parkirno mesto tudi v dopoldanskem času, ko je največja gostota strank in obiskovalcev ustanov in lokalov v bližnji okolici. Sistem kratkotrajnega parkiranja je bil vzpostavljen tudi pri občini. Kršitelji se sicer deloma še pojavljajo na obeh območjih, deloma zaradi nepoznavanja prometne signalizacije in prometnih pravil, deloma zaradi nedoslednosti. Občasno se pojavlja problem zasedanja parkirnih mest, namenjenih invalidom, saj so bili mnogi vozniki prepričani, da jim je parkiranje na teh mestih dovoljeno, če imajo priznan določen odstotek invalidnosti, kar pa ni v skladu z veljavno zakonodajo. Pogosto je bilo nato v postopkih ugotovljeno, da je vzrok za kršitve  predvsem neinformiranost glede postopka pridobitve parkirne karte za invalide.

Občinska inšpekcija je v občini Sevnica v letu 2014 skupno obravnavala 43 zadev, kar je enako kot v letu pred tem in manj kot v letu 2012. Enajst inšpekcijskih postopkov je bilo pri posegih na občinske ceste, ki so se najpogosteje nanašali na preglednost v križiščih, največkrat zaradi postavitve ovir  ali zaradi razraščanja vegetacije, priključitev meteornih in odpadnih voda na ceste ali v obcestne odtoke, postavitev različnih predmetov v varovalnem pasu občinskih cest in podobno. Problem še vedno predstavljajo nelegalna, črna odlagališča odpadkov. V letu 2014 so na območju občine Sevnica obravnavali sedem tovrstnih prijav. Kljub temu je na tem področju opazno izboljšanje, saj je količin odloženih odpadkov precej manj, tako zaradi dobre pokritosti storitev komunalnega podjetja, kakor tudi zaradi večje osveščenosti občanov. Opravljenih je bilo tudi trinajst postopkov odstranjevanja zapuščenih vozil z javnih površin. Povečanje teh kršitev je  bil nekoliko nepričakovano, saj se nadzor izvaja že več let, a je zaradi finančne krize in s tem povezanega nižjega standarda  ostalo večje število vozil neregistriranih.

MI-SPO je in mora ostati v svojem delu strokoven in prepoznaven organ, ki se hitro odziva na nepravilnosti in pomanjkljivosti in jih v okviru svojih pristojnosti tudi razrešuje v najkrajšem možnem času. V prihodnje si bodo še naprej prizadevali za hitro in učinkovito izvajanje vseh postopkov iz svoje pristojnosti ter za izvajanje ciljno usmerjenih preventivnih akcij za izboljšanje stanja na terenu. Pri tem bo še naprej potrebno dobro sodelovanje z občino, krajevnimi skupnostmi ter z drugimi organi in organizacijami, kjer so prepoznana skupna področja delovanja, in sicer z glavnim ciljem – urejanjem razmer na terenu na območju občine ter s tem zagotavljanjem večje varnosti občanov.

Pomembni partnerji pri zagotavljanju varnosti v občini

Poleg že omenjenega dobrega sodelovanja s posameznimi inštitucijami in stalna prisotnost občinskih redarjev, je za zagotavljanje večje stopnje varnosti nujna povezanost inštitucij tudi na operativni ravni. Dodatna oblika sodelovanja med javnimi službami, katerih delo se pri posameznih primerih pogosto prekriva, je socialno-varnostni sosvet. V celotnem sistemu varnosti v občini pa imata pomembno vlogo tudi Civilna zaščita in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Socialno-varnostni sosvet župana

Socialno-varnostni sosvet kot posvetovalni organ župana je bil ustanovljen leta 2012. Sestavljajo ga predstavniki inštitucij, ki na območju občine Sevnica vsaka na svojem področju izvajajo javne naloge in zadolžitve s področij lokalne samouprave, sociale, zdravstva, javnega reda in varnosti, izobraževanja, zaposlovanja, družbenih dejavnosti in drugih. Redna letna srečanja so namenjena izmenjavi informacij in poudarkov dela pristojnih javnih služb, kar pomembno pripomore k vzdrževanju socialno-varnostnega stanja v občini in s tem tudi nadgradnji kakovosti bivanja. Sosvet pomeni dodatno obliko sodelovanja in povezovanja med javnimi službami, ki jim je skupna skrb za prijetno in varno bivanje v skupnosti.

Med zaključki letošnjega srečanja sosveta so bile ugotovitve, da se je število kaznivih dejanj v občini v zadnjem letu z intenzivnim preventivnim delom pomembno zmanjšalo, kar je cilj tudi v bodoče. Odraz večletne finančne krize v državi in svetu so socialne stiske, ki so pogoste tudi na območju sevniške občine in jim vsaka od služb skuša v okviru svojih pristojnosti čim bolj prisluhniti in jih pomagati reševati.

Izražena je bila potreba po krepitvi nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Sevnica in še drugih dodatnih programov, za katere se v občini na podlagi slike javnega zdravja kažejo potrebe. Kazalci zaposlovanja so za občino Sevnica dobri, stopnja brezposelnosti je pod državnim povprečjem, problematična pa je struktura brezposelnih. Na šolah veliko poudarka namenjajo preventivi v cestno-prometni varnosti, preko različnih vzvodov pa se trudijo čim bolj pomagati socialno šibkejšim učencem.

Podana je bila splošna ocena, da je sodelovanje inštitucij zelo dobro in odzivno ter oblikovani zaključki v duhu združevanja usmeritev dela in prepoznavanja skupnih rešitev.

Občinski štab Civilne zaščite

Delovanje pripadnikov Civilne zaščite temelji na plemenitem poslanstvu, ki ga uresničujejo z opravljanjem nalog zaščite in reševanja v prostovoljnih, poklicnih in dolžnostnih reševalnih službah. Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami krovno ureja Zakon, na lokalni ravni pa Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Sevnica ter statut Občine Sevnica. Organizacijo enot in služb Civilne zaščite Občine Sevnica določi župan, skladno z merili za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite.

Civilna zaščita v občini Sevnica ima poveljnika in namestnika poveljnika ter 9 članov občinskega štaba. Člani štaba so za svoje delo odgovorni poveljniku, poveljnik pa županu, regijskemu in republiškemu poveljniku Civilne zaščite. V sistemu zaščite in reševanja na področju občine Sevnica deluje okrog 430 članov, ki so večinoma prostovoljci.

Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči so na ravni občine organizirane enote in službe Civilne zaščite. Glavno vlogo v sistemu imajo člani, ki so hkrati tudi člani Gasilske zveze Sevnica. Ta združuje 15 prostovoljnih gasilskih društev. PGD Sevnica pa ima tudi poklicno jedro, pomembno vlogo ima Zdravstveni dom Sevnica. V okviru sevniškega območnega združenja Rdečega križa sta organizirani dve ekipi za prvo medicinsko pomoč. V sistem so vključeni še planinci iz Planinskega društva Lisca Sevnica, potapljaška enota PGD Sevnica in Potapljaško društvo Vidra Krško, naloge morebitne evakuacije s prevozi bi izvajala avtobusna podjetja, za prehrano ob večji naravni nesreči pa bi skrbeli domači gostinci. Področje logistike pokriva občinska uprava, aktivno pa sodelujejo tudi predstavniki Policijske postaje Sevnica. Kar nekaj društev deluje tudi na področju regije Posavje, med njimi kinologi, jamarji in kajakaši, ki se lahko aktivirajo tudi v občini Sevnica.

Ključnega pomena za dobro pripravljenost na hitre odzive je redno usposabljanje. Ko pride do kriznega trenutka ali nevsakdanje situacije, vse pridobljeno znanje in izkušnje odigrajo ključno vlogo pri reševanju življenj in tudi imetja. Sistem civilne zaščite zato aktivno izobražuje in usposablja svoje člane in pripadnike posameznih enot. Usposabljanja se večinoma izvajajo v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, kjer potekajo usposabljanja za gasilce in vse druge pripadnike enot, ki delujejo v sistemu. Vsako leto se usposabljajo tudi člani ekip prve pomoči iz programa bolničar. Člani občinskega štaba vsako leto sodelujejo na usposabljanjih. V lanskem letu so bili tudi aktivni udeleženci v državni vaji NEK 2014.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV)

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica sestavljajo predstavniki izvajalca gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest s strani Komunale Sevnica, Aktiva ravnateljev osnovnih šol, Policijske postaje Sevnica, predstavnika izvajalca šolskih prevozov in avtošol s sedežem v sevniški občini.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni opozarja na ključne problematike prometne varnosti, med cilji dela pa je tudi priprava raznih preventivnih akcij ter splošna skrb za preventivno in vzgojno delo, s poudarkom na mladih. S svetom redno sodelujejo tudi strokovni sodelavci občine, ki skrbijo za področje urejanja in vzdrževanja lokalnega cestnega omrežja. SPV se pri svojem rednem delu srečuje s številnimi pobudami občanov za ureditve na posameznih odsekih lokalnih cest v mestu in okolici, opredeljuje pa se tudi  do drugih pobud s področja zagotavljanja večje varnosti v cestnem prometu.

 Pripravili: Občina Sevnica v sodelovanju s Policijsko postajo Sevnica in Medobčinskim inšpektoratom – Skupnim prekrškovnim organom.

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.