Možnost poslovnega povezovanja zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti

0

Če želimo ugotavljati možnosti poslovnega povezovanja zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti moramo na samem začetku vedeti s čim se ti dve dejavnosti ukvarjata. Oseba v Republiki Sloveniji mora opraviti NPK – Nacionalno poklicno kvalifikacijo, če želi opravljati naloge zasebnega varovanja na varovanem območju. Tudi oseba, ki želi opravljati detektivsko dejavnost mora opraviti detektivski izpit, katerega izda detektivska zbornica Republike Slovenije (DeZRS). Obe dejavnosti zasebno varovanje, kakor detektivska dejavnost se izvajata v obliki gospodarske dejavnosti za katero je potrebno imeti naročnika in se izvaja v zasebnih podjetniških panogah, lahko v zunanji obliki ali interno znotraj podjetja.

Zasebno varovanje lahko opravljamo v različnih oblikah in ukrepih. Zakon o zasebnem varovanju v 4. členu opredeljuje 8 različnih oblik varovanja in sicer: varovanje ljudi in premoženja, varovanje oseb, prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, varovanje javnih zbiranj, varovanje prireditev v gostinskih lokalih, upravljanje z varnostno-nadzornim centrom, načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja. Oseba z pridobljeno NPK licenco, lahko izvaja naslednje ukrepe na varovanem območju: opozorilo, ustna odredba, ugotavljanje istovetnosti, površinski pregled, preprečitev vstopa oziroma izstopa z varovanega območja, zadržanje osebe, uporaba fizične sile, uporaba sredstev za vklepanje in vezanje.

Detektivsko dejavnost opravljamo na različnih delovnih področjih in uporabljamo različna upravičenja. Zakon o detektivski dejavnosti v 26. členu opredeljuje, da lahko detektiv pridobiva informacije o osebah, ki so pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod; anonimnih pisanjih – o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj; dolžnikih in njihovem premoženju; predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni; dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah; spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule; uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov; kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih; zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih. Detektiv vroča pisemske in druge pošiljke naslovnikom. Kadar vročanje pošiljk urejajo posebni predpisi, mora detektiv izpolnjevati pogoje v skladu s temi predpisi. Detektiv svetuje fizičnim in pravnim osebam na področju preprečevanja kaznivih ravnanj. Detektiv načrtuje in izvaja zaščito poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij. Detektiv lahko pri svojem delu izvaja 4 vrste upravičenj. Lahko zbira podatke od oseb ali iz javno dostopnih virov, pridobiva podatke iz evidenc, osebno zaznava, uporablja tehnična sredstva.

Ko govorimo o možnosti poslovnega sodelovanja se moramo zavedati, da je za izvajanje zasebnega varovanja potrebno pogodbeno razmerje med ponudnikom zasebnega varovanja in naročnikom, kateri si varovanja želi na svojem območju. Prav tako, če želimo izvajati detektivsko dejavnost moramo skleniti pogodbeno razmerje med detektivom in stranko, zraven tega pa je potrebno še pooblastilo stranke, v katerem sama stranka pove, kaj si želi in kaj lahko detektiv v svoji pristojnosti naredi za njo v njenem imenu.

Možnost poslovnega sodelovanja zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti, bi lahko zasledili na več področjih dela. Lahko gre za eno osebo, katera lahko izvaja obe dejavnosti hkrati ali pa naročnik želi v svoji organizaciji obe dejavnosti, katere lahko izvajajo različne osebe v različnih podjetjih. Z samim poslovnim sodelovanjem obeh zasebno gospodarskih dejavnosti bi lahko povečali kvaliteto in funkcionalnost obeh varnostno-nadzornih mehanizmov v organizaciji.

Gre za obojestransko povezanost med panogama. Povezanost med oblikami zasebnega varovanja, oblikami delovnih mest v zasebno-varnostni strukturi, ukrepi varnostnega osebja in detektivskim delovnih področjem ter upravičenji detektiva. Imamo 5 faktorjev, vsak izmed njih ima svoje pod-faktorje. Vsak faktor lahko povežemo z vsakim, vsaj z enim določenim pod-faktorjem. Torej imamo najmanj 25 različnih povezanosti med možnostjo poslovnega povezovanja in sodelovanja med zasebnim varovanjem in detektivsko dejavnostjo. Zakonska določila ne prepovedujejo povezovanja in sodelovanja teh dveh dejavnosti, zato menim, da je prostora za izboljšanje poslovne uspešnosti z povezovanjem teh dveh dejavnosti še veliko.

Avtor: Boštjan Ban, magister varstvoslovja

Foto: Pixabay

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.