Miha Rijavec, poveljnik Enote za specialno delovanje Slovenske vojske (ESD)

0

Voditeljstvo je vplivanje na ljudi z zagotavljanjem smisla, usmerjanjem in motiviranjem med izvajanjem naloge (delovanjem) in izboljševanjem. Kako je po vašem mnenju pomembno voditeljstvo v vojaškem sistemu elitne enote, ki jo sestavljajo najboljši posamezniki?

Voditeljstvo je bistveno za uspeh vsake organizacije in predstavlja osnovni gradnik njenega delovanja, če je zaupanje njegovo lepilo. Voditeljstvo razumem v vertikalnem in horizontalnem smislu in to v vse smeri. Razumem ga kot ciklični proces na korelaciji med vodjo, vodenim in situacijo. Zato je bistveno, da se voditeljstvo razume, uči in živi na vseh nivojih. Še posebej pomembno je to v specialnih silah, ki so po svoji organiziranosti in namembnosti bistveno bolj sploščene, kot konvencionalne sile.

Obstaja kopica različnih razlag voditeljstva. Umetnost pa je seveda kako doseči to, kar definira voditeljstvo. Kot sem uvodoma povedal, voditeljstvo razumem kot osnovni gradnik organizacije, kjer je zaupanje med njenimi člani njegovo lepilo. Ker voditelji vodimo ljudi in smo tudi sami ljudje, je zelo pomembno, da razumemo, da smo ljudje čustvena, osmišljajoča in socialna bitja. Zato je bistveno, da voditelji pri svojem delu razumemo naslednje:

  • Ker smo ljudje čustvena bitja, vemo da večino odločitev, če ne vse, sprejemamo na čustveni bazi in uporabljamo razum, da razložimo te odločitve. Za voditelja je zato bistveno, da razvija čustveno inteligenco, kjer je empatija bistveni element pri delu z ljudmi. Skozi čustveno inteligenco bo tako voditelj znal prilagajati svoja dejanja situaciji in predvsem razumel občinstvo s katerim v določenem trenutku komunicira. Znal bo prilagoditi nivo pogovora, da bo razumljiv svojim soborcem in jim na ta način tudi osmišljal svoje odločitve in skupna prizadevanja.
  • Vsi ljudje radi vemo zakaj nekaj delamo. Najbolj uspešne organizacije na svetu imajo zelo jasen razlog za njihove napore in znajo zelo dobro osmisliti njihov obstoj. Simon Sinek v svoji knjigi Start with why zelo dobro pojasni pomene osmišljanja našega delovanja in povezavo med uspešnimi in manj uspešnimi podjetji. V vojski imamo osmišljanje vgrajeno že v naše načrtovanje. Pri vsaki pripravi na nalogo izdelamo Ukaze za delovanje, kjer je osmišljanje vgrajeno že v poslanstvu in razširjeno še v poveljnikovi nameri za izvedbo naloge. Osmišljanje delovanja v specialnih silah pa je pomembno tudi z vidika našega delovanja, ki se izvaja v bistveno bolj nevarnih in nejasnih okoliščinah, dlje od lastnih sil in večinoma samostojno za daljše časovno obdobje. V takih okoliščinah je težko predvideti vse možne scenarije in odgovore na pojavljajoče se grožnje ali tveganja. Zato je izredno pomembno, da naši operaterji zelo dobro poznajo namen svoje naloge in želeno končno stanje, kjer lahko s svojimi izkušnjami in znanjem najdejo načine, da izpolnijo svoje poslanstvo.
  • V hitro spreminjajočem se varnostnem okolju z novimi grožnjami in tveganji, je izrednega pomena, da so organizacije sposobne prilagoditve in so odporne. Pot do tja med drugim je, da postanejo učeče organizacije. Eden od osnovnih pogojev za učečo organizacijo pa je tudi psihološko varno okolje. Okolje, kjer se posameznik počuti slišanega, cenjenega. Okolje, kjer so poskusi in neuspehi dovoljeni, kjer v reševanju zahtevnih izzivov ni napačnih rešitev, se zaradi različnih pristopov ali stališč ne stigmatizira posameznika, ampak se kot organizacija skupaj uči pridobiva potrebne lastnosti in mehanizme prilagodljive in odporne celote.

Voditelji v specialnih silah moramo tako graditi naše pristope na zgornjih postulatih in se zavedati, da so predpogoj uspešnega delovanja, izpolnjevanja poslanstva in še pomembneje, predpogoj za doseganja zaupanja. Zaupanje gradimo na medsebojnih odnosih skozi naše delovanje, ki temeljijo na zanesljivosti, strokovnosti in predvsem dobronamernosti. Vodenje z zgledom, ki se ga večkrat omenja, mora torej zajemati vse tri omenjene dejavnike, če želimo vzbujati in ohranjati zaupanje. Vodje morajo biti tako ves čas relevantni in s tem vedno predstavljati del rešitev za svoje soborce, zanesljivi in mirni tudi v najtežjih okoliščinah, pri svojih dejanjih in besedah dobronamerni in jih tako navduševati nad skupno potjo.

Kakšna oseba mora biti voditelj, da lahko uspešno vodi elitne enote v vojaškem sistemu?

Enota za specialno delovanje je sestavljena iz prostovoljcev, ki gredo skozi zelo zahtevne selekcijske postopke, ki veljajo tako za vojaka kot častnika. V zahtevanih standardih ni razlike. V takem okolju voditeljstvo in izgradnja zaupanja igrata osrednjo vlogo. Voditelj v specialnih silah mora predvsem razumeti, da ima čast voditi izredne posameznike, ki zahtevajo izredno pozornost, saj upravljajo z vrhunsko opremo in so odlično usposobljeni in motivirani. Pri tem mora skrbeti, da kljub kolektivni naravi našega dela, ne zanemarja individualnosti posameznika in izkoristi vse njegove potenciale za skupni uspeh enote. Večkrat pri svojem delu omenjam filozofijo uspešnih trenerjev v kolektivnih športih, ki pravi, da so pristopi do vrhunskih posameznikov različni, saj v ekipi igrajo zelo pomembne, a tudi zelo različne vloge. Podobno je tudi v specialnih silah, kjer zagotavljamo skupne standarde, a hkrati ohranjamo indiviualni pristop pri izgradnji kolektiva.

Zahteve do voditeljev v specialnih silah so tako večplastne, zato je tudi izgradnja voditelja dolgotrajen proces. Voditelj mora razumeti etos specialnih sil, kjer so na prvem mestu izredna želja po strokovni in profesionalni izvedbi naloge, skrbi za soborca, opremo, nenehna želja po izpopolnjevanju in nenehna nadgradnja zelo povezanih skupin. Voditelj se mora zavedati, da bo neformalni del avtoritete v specialnih silah igral bistveno večjo vlogo, zato se mora tudi sam nenehno zavzemati, da ostane relevanten. Verjetno pa je največji izziv, predvsem za mlajše voditelje, njihovo zavedanje, da izvajajo naloge na taktičnem nivoju, ki pa imajo v večini primerov strateške in politične implikacije. To pomeni, da morajo poznati strateške nacionalne in mednarodne dokumente, povezovati te široko zastavljene usmeritve v svoje delo in pristop k reševanju izzivov in ne nazadnje ves čas spremljati dinamično varnostno okolje. Le na ta način so lahko sposobni prilagoditi svoje delovanje k izpolnitvi poslanstva.

Pomembna prvina izgradnje voditeljev specialnih sil je tudi njihovo lastno izobraževanje. Ker sem tudi sam velik ljubitelj branja in verjamem v moč zapisane besede, smo pred leti v Enoti za specialno delovanje uvedli bralno listo. Prepričan sem namreč, da si je treba vzeti čas za branje in ga razumeti kot svoj osebni čas za razmišljanje in refleksijo. Najmanj kar lahko mi naredimo je, da si vzamemo čas in preberemo misli in spoznanja, ki jih je nekdo želel deliti z nami. Večina voditeljev v naši enoti ima tako nalogo prebrati knjigo ali dve skozi leto in jo predstaviti ostalim vodjem v enoti. Na ta način smo v zadnjih letih neposredno ali posredno prebrali več ducatev knjig in strokovnih člankov. Nekatera dela so lahko zelo ozko usmerjena in povezana izključno s specialnim delovanjem, druga spet s področja voditeljstva, upravljanja z organizacijam, mednarodnih odnosov in geopolitičnih trendov v svetu. Na ta način gradimo izobrazbeno interoperabilnost znotraj vodstvenega kadra, ki nam pomaga pri razumevanju in nenazadnje odzivanju na sodobne vojaške in varnostne trende, kot tudi vodstvene izzive.

Posebna prvina, ki jo iščem že takoj na začetku pri posameznikih, ki bodo opravljali poveljniške dolžnosti, je njegov moralni in etični ustroj. Večino časa voditelji in poveljniki v specialnih silah delujejo samostojno, daleč od neposrednih nadzorov nadrejenih. Delujejo v izredno težkih pogojih in se dnevno srečujejo z obilico moralnih in etičnih dilem. Velikokrat smo tako pred zahtevnimi izzivi, odločati se moramo hitro in v večini primerov s pomanjkljivimi informacijami. Zato je moralna in etična komponenta našega notranjega kompasa izredno pomembna in nam omogoča, da se izognemo morebitnim spornim dejanjem. Predvsem pa je izrednega pomena, da v kulturo specialnih sil vnašamo prave vrednote, ki so skladne z moralnimi in etičnimi standardi naše družbe in kulture in tako tudi mi prispevamo k ohranjanju zaupanja naših državljank in državljanov v Slovensko vojsko.

Lahko bi naštel še veliko atributov in kompetenc voditelja v specialnih silah, ki so vsekakor pomembne pri vseh voditeljih v vojaški organizaciji. Zame osebno so izrednega pomena še pogum, tako fizični kot moralni, vztrajnost, sposobnost slišanja in ne samo poslušanja ter vsekakor kreativnost in inovativnost.

Pri pripadnikih elitnih enot gre za najboljše in vrhunsko pripravljene posameznike, ki tvorijo enoto kot eno celoto. Kakšne lastnosti in potencial torej potrebuje takšen posameznik, da je lahko kos vsem izzivom elitnih enot?

Kot sem že v prejšnjem odgovoru povedal, so pripadniki specialnih sil prostovoljci in posebej izbrani pripadniki SV. Z velikim ponosom lahko povem, da so naši pripadniki izredni posamezniki, strokovnjaki vrhunskih fizičnih in mentalnih sposobnosti in hkrati veliki domoljubi, pošteni in skromni ljudje. Ravno pred kratkim smo imeli v enoti posvet o pripadniku specialnih sil prihodnosti, kaj se bo od njega zahtevalo in kakšne ocenjevalne baterije moramo v enoti vzpostaviti, da lahko ocenimo primernost kandidata. Ugotovitve so vzpodbudne, saj narekujejo nadgradnjo razvoja specialnih sil in predvsem postavljajo pred pripadnike specialnih sil bistveno večje izzive in s tem povezan nabor znanj in veščin.

Od pripadnika specialnih sil se danes zahteva predvsem visoka stopnja prilagodljivosti in odpornosti, ki jo dosežemo s težkim usposabljanjem in soočanjem s kompleksnimi problemi. Vsak pripadnik v bojni skupini, ki je osnovna celica v Enoti za specialno delovanje, je vrhunsko usposobljen na svojem področju. Združevanje tega znanja in sodobne opreme v delujočo celoto je naloga poveljnika Bojne skupine in podčastnika bojne skupine. Onadva sta primarno odgovorna, da zmogljivosti, ki jih ima Bojna skupina, ustrezno prilagodita in kreirata najbolj primerno obliko skupnih naporov za uspešno izvedbo naloge. To seveda zahteva visoko stopnjo prilagodljivosti posameznika, saj se lahko zgodi, da ima ta lahko v različnih fazah izvajanja naloge, zelo različne naloge oziroma vloge.

Visoka fizična pripravljenost, sposobnost različnih načinov inflitracije in eksfiltracije, vzdržati v zelo zahtevnih vremenskih razmerah, brez spanja in hrane preživeti v naravi in ob tem izvajati zahtevne naloge v pogojih zmanjšane vidljivosti, bodo zagotovo ostali osnovne zahteve za pripadnika specialnih sil tudi v prihodnje. Verjetno pa bo treba poleg opreme in tovrstne sposobnosti razmišljati tudi v smeri njegovega delovanja v različnih okoljih, ne samo v fizičnem smislu, ampak tudi človeškemu in predvsem kognitivnemu.

Sodobne grožnje narekujejo tudi razvoj in temu primerno prilaganje delovanja elitnih enot. Kako se ESD pripravlja na tovrstne grožnje?

V procesu izdelave Vojaške strategije RS smo v SV razpravljali o naravi sodobnih groženj in tveganj, ter seveda njihovo pojavnost skozi spekter od relativnega miru in vse do oboroženih spopadov, oziroma vojne. V različnih scenarijih in preigravanjih možnih odzivov vojaškega instrumenta moči, se je možnost uporabe specialnih sil pojavila kot zelo verjetna. Tudi v zavezništvu in regionalnih povezavah se soočamo z vrsto podobnih razmišljanj in realnih vprašanj v odnosih do sodobnih groženj, predvsem v fazi, kjer lahko specialne sile največ prispevajo. Tudi naša enota se skozi tovrstne izkušnje in razmišljanja ustrezno prilagaja tako z vidika usposabljanja, organizacijske strukture, opreme in povezovanja ter sodelovanja z ostalimi akterji nacionalno-varnostnega sistema v RS. Nadgradnja povezljivosti in sodelovanja med omenjenimi akterji, bo v prihodnje postala nujen element za uspešno odvračanje in obrambo pred sodobnimi varnostnimi grožnjami in tveganji.

Katere so temeljne naloge ESD in njeno sodelovanje v mednarodnem okolju?

Temeljne naloge so vojaška pomoč, specialno izvidovanje in direktne akcije. Verjetno si širša javnost predstavlja specialne sile predvsem z vidika direktnih akcij. Vendar pa je delo specialnih sil bistveno bolj usmerjeno v specialno izvidovanje in v vojaško pomoč. Naša enota je v vsklopu vojaške pomoči veliko prispevala pri izgradnji vojaških zmogljivosti zavezniških in partnerskih držav tako v sklopu mednarodnega vojaškega sodelovanja, kot tudi na MOM. Sodelovali smo že s številnimi specialnimi silami po Evropi in svetu tako na MOM kot na nivoju bilateralnih in multilateralnih dogodkih doma in v tujini. Pri tem gre seveda predvsem za nadgradnjo interoperabilnosti med posameznimi državami, kot tudi medsebojno izmenjavo in pomoč pri izgradnji posameznih zmogljivostih.

V zadnjem obdobju je RS na nivoju ministrstev za obrambo podpisala skupni memorandum o razumevanju za vzpostavitev Regionalnega komponentnega poveljstva za specialne operacije (R-KPSO) skupaj z Madžari, Hrvati, Avstrijci in Slovaki. V sklopu omenjene regijske pobude sodelujemo na vseh mednarodnih konferencah in mednarodnih vojaških vajah in aktivnostih in s tem skupaj z našimi zavezniki in partnerji prispevamo k odvračanju v sklopu zavezništva.

(A. K.)                                                                                           E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.