Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Mestna občina Ljubljana (MOL)

0

V Mestni občini Ljubljana (MOL), ki je ustanoviteljica javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, je 48 osnovnih šol in 23 vrtcev. Na kakšen način MOL spremlja dogajanje v teh zavodih, da se v njih deležniki počutijo varno in da je ustrezno poskrbljeno za varnost?

Z vodstvi vrtcev in šol smo v vsakodnevnih stikih, saj je takšna tudi narava našega dela. Ravnatelji in ravnateljice naših javnih zavodov, s katerimi odlično sodelujemo, nas sproti obvestijo o morebitnem pojavu težav in izzivov v izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela. Prav tako smo v stalnem stiku s predstavniki MOL v svetih javnih zavodov, ki imajo pregled nad dogajanjem, problematiko in izzivi vsakega javnega zavoda posebej. Pri spremljanju počutja učencev pa so seveda pomembni tudi starši, ki smo jim vedno na voljo za kakršnokoli vprašanje.

Prepričana sem, da smo s svojim strokovnim delom na pravi poti; rezultati raziskave evropskega statističnega urada Eurostat o zadovoljstvu z življenjem v evropskih mestih za leto 2015 so pokazali, da je kar 92 odstotkov meščank in meščanov Ljubljane zadovoljnih z življenjem v našem mestu, Ljubljana pa je v kategoriji zadovoljstva s šolami in ostalimi izobraževalnimi institucijami zasedla odlično četrto mesto.

Kdo pa so običajno predstavniki MOL v posameznih Javnih zavodih?

Svet javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja šteje enajst članov, od tega ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana kot najvišji organ občine skladno s svojimi akti. Prek predstavnikov lokalne skupnosti zagotavljamo medsebojno sodelovanje in obveščenost o delovanju med ustanoviteljico in javnim zavodom, hkrati pa ti zastopajo interese ustanoviteljice. Predstavnike ustanovitelja ponavadi predlagajo svetniške skupine.

Na kakšen način MOL pomaga tem Javnim zavodom na področju preprečevanja medvrstniškega nasilja in pri vprašanjih povezanih s tovrstno problematiko?

Prepoznavanju in preprečevanju vrstniškega nasilja v vseh oblikah od fizičnega do psihičnega posvečamo izjemno veliko pozornost. V vsakodnevnih stikih z vrtci in šolami ugotavljamo, da je vrstniško nasilje žal vseprisotno. Na nas se obračajo tudi starši, ki jim konkretno svetujemo, kako lahko ukrepajo v tovrstnih primerih, ko je njihov otrok žrtev nasilja. Precej otrok postaja žrtev spletnega nadlegovanja na socialnih omrežjih, zato v zadnjih letih namenjamo posebno pozornost preventivi na tem področju.

Otroke je potrebno opremiti z znanji o varni in primerni uporabi informacijskih tehnologij. Naša naloga je, da postanejo otroci odgovorni uporabniki spleta, hkrati pa morajo tudi odgovarjati za vsa svoja dejanja v virtualnem svetu tako kot odgovarjajo za svoja dejanja v realnosti. Spletni napadi imajo lahko hude posledice, ki otroka zaznamujejo za celo življenje, česar se odrasli včasih sploh ne zavedamo. Hkrati pa se moramo tudi starši dovolj dobro poučiti o rabi sodobnih tehnologij, da se o tej temi z otroki sploh lahko pogovarjamo.

Urad za preprečevanje zasvojenosti MOL vsako leto na javnem razpisu finančno zagotavlja izvajanje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti. V ljubljanskih osnovnih šolah v MOL so staršem, otrokom in pedagoškim delavcem brezplačno namenjeni programi, usmerjeni na upravljanje z medosebnimi odnosi in preprečevanje vrstniškega nasilja v družini, izobraževanja in preprečevanja nasilja na spletu, ter programi varne in odgovorne rabe interneta

Za Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje so med drugim predvidene tudi naloge na področju preprečevanja zasvojenosti. Kakšni so pravzaprav cilji na tem področju?

Urad za preprečevanje zasvojenosti MOL, ki deluje v okviru našega oddelka, je bil ustanovljen z namenom, da bi v mestni upravi lahko sistematično načrtovali politiko preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti v Ljubljani, spremljali njihovo učinkovitost, zagotavljali usposabljanje pedagoških delavcev za delo z mladimi ter njihovimi starši, pripravljali in izvajali javne razpise za izvedbo programov ter primerno poskrbeli za obveščanje o preventivnih in drugih programih s področja preprečevanja zasvojenosti. Področje delovanja urada in njegove vsebinske in ciljne usmeritve so povezane s smernicami, ki so zapisane v Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2013–2020 in v Standardih kakovosti preventivnih programov na področju drog, ki predstavljajo prvi slovenski okvir o tem, kako izvesti kakovostno preventivo na področju drog.

Urad za preprečevanje zasvojenosti svoje cilje uresničuje v večjem delu s pomočjo programov preprečevanja zasvojenosti, ki jih vsako leto izberemo na javnem razpisu. Ti programi so namenjeni otrokom in mladostnikom, njihovim staršem ter pedagoškim delavcem v Mestni občini Ljubljana. Programi za starše, na primer, ne vsebujejo le izobraževanj o zasvojenostih, temveč tudi vsebine o razvoju in vzgoji otrok, ki so pri preventivnem delu izjemnega pomena.

Programi za pedagoške delavce v vrtcih in šolah so namenjeni vsem zaposlenim v javnih zavodih in usmerjeni k seznanjanju z varovalnimi dejavniki in dejavniki tveganja v šolskem okolju, ki vplivajo na razvoj zasvojenosti, pri prepoznavanju in preprečevanja nasilja v vrtcih in šolah ter opolnomočenju pri nudenju opore žrtvam nasilja. Zagotavljamo programe usposabljanja mentorjev za preventivno delo z učenci, usposabljanja pedagoških delavcev za mediacijo, izvajanje svetovalnega telefona za pedagoške delavce, usposabljanja o spletni varnosti in zaščiti otrok pri uporabi interneta ter o varni in etični rabi novih tehnologij, usposabljanja upokojenih pedagoških delavcev za izvajanje preventivnih dejavnosti, ter seznanjamo strokovne delavce z varovalnimi in dejavniki tveganja pri šolskem delu z otroki s posebnimi potrebami.

Glede na pretekle izkušnje smo prepoznali potrebo po podpori medgeneracijsko zasnovanim preventivnim programom, v katere se vključujejo vse tri ciljne skupine, otroci, mladostniki, njihovi starši in pedagoški delavci, ki se sedaj izvajajo že več let.

Na nekaterih OŠ v MOL je opaziti, da imajo vzpostavljen sistem videonadzora oz. postavitev kamer ter prisotnost receptorjev oz. varnostnikov. Na podlagi česa MOL odobri sredstva določenim zavodom (vrtcem, šolam) za dodatno ureditev tovrstnega sistema varovanja?

V Mestni občini Ljubljana namenjamo ljubljanskim osnovnim šolam za vsako koledarsko leto proračunska sredstva za varovanje v višini 15 EUR na učenca šole. Vsaka šola sredstva po lastni presoji in potrebah glede na specifiko okolja, v katerem deluje, nameni za fizično, tehnično ali obe vrsti varovanja.

Vsi javni zavodi MOL sami ustrezno skrbijo za varnost, pa naj bo to s pomočjo strokovnih in drugih delavcev, ki so za varnost in dobro počutje otrok ter mladostnikov ključnega pomena, s sistemi videonadzora oz. postavitvijo kamer, v nekaterih šolah pa so prisotni tudi receptorji, ki imajo pri svojem delu seveda omejena in točno določena pooblastila za ravnanje.

Ali v MOL obstaja kakšna sistematična analiza varnostnih dogodkov (tatvine, nasilje, problematika drog itd), ki se zgodijo v vrtcih in osnovnih šolah, in ki bi jih nato obravnavala strokovna skupina v sklopu MOL?

Primere vandalizma in tatvin spremljamo s pomočjo poročil ravnateljev vrtcev in šol, seveda pa izvajamo tudi preventivne aktivnosti za osveščanje o prometni varnosti in obnašanju v primeru evakuacij.

Leta 2015 smo pričeli z družbeno-odgovorno kampanjo Človek, s katero želimo širiti sporočilo o nesprejemljivosti vandalizma. V sklopu kampanje smo, med drugim, v sodelovanju z ravnatelji izdelali tudi analizo primerov vandalizma v Ljubljani, raziskali njegove temeljne vzroke in posledice ter razpisali nove preventivne programe na področju preprečevanja nasilja.

Tedensko pa poteka tudi  ulično mladinsko delo v izvedbi našega javnega zavoda Mladi zmaji ter Zavoda Bob na 5 lokacijah, in sicer v okolici osnovnih in srednjih šol ter na vandalizmu izpostavljenih javnih površinah in v stanovanjskih naseljih. Na vseh smo že opazili zmanjšanje pojavov vandalizma. Naš cilj je, da s pomočjo rednega dela z mladimi v skupnosti, ki jim je najbližje, pravočasno prepoznamo tvegane oblike vedenja in mladim predstavimo bolj izpolnjujoče, kreativne in zabavne oblike preživljanja prostega časa, ki krepijo njihovo samozavest.

Andrej Kovačič                                                        E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.