Major Rajko Florjančič, vodja skupine Nacionalnega centra za koordinacijo premikov, Združenega operativnega centra, Slovenske vojske

0

Kakšne so naloge skupine Nacionalni center za koordinacijo premikov v Združenem operativnem centru (ZOC) Slovenske vojske?

Nacionalni center za koordinacijo premikov (SNCKP) deluje v Oddelku za koordinacijo vojaških premikov in podpore države gostiteljice (OKPPDG) v ZOC Slovenske vojske (SV) v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki. SNCKP je pristojna in odgovorna za uresničevanje nalog povezanih z vojaškimi premiki. OKPPDG nadzira in usklajuje premike sil SV na ozemlju RS, obenem organizira, načrtuje in vodi premike iz mednarodnih operacij in misij (MOM).

Na kratko bi lahko povzeli, da je SNCKP tisti organ SV, ki mora vzpostaviti primerne pogoje za načrtovanje premika, kar zajema izbiro primernega ponudnika strateških transportnih storitev, razpoložljivosti ponudnikov strateških transportnih storitev na trgu, nabor cen in seveda varnostnega elementa, kot tudi priprave enote na sam premik. To pomeni, da ima enota svojo skupinsko in individualno opremo pripravljeno skladno z Natovimi predpisi in da ima s sabo vse predpisane dokumente.

SNCKP je tako glavni načrtovalec premika enot in posameznikov na in iz MOM. V grobem SNCKP prevzema splošne naloge nacionalnega centra za koordinacijo premikov (NMCC – National Movement Coordination Centre), kot jih imajo ostali primerljivi centri NATO držav.

Pri uresničevanju nalog zagotavljanjamo povezanost z združenim zavezniškim centrom za koordinacijo premikov (AMCC – Allied Movement Coordination Centre) in nacionalnimi centri za koordinacijo premikov. Zagotavljamo sodelovanje v Natovih delovnih telesih s področja premikov in transporta (PTRA).

okppdg-zoc

Foto: štabni vodnik Tomaž Arko, podčastnik za premike in transport, ZOC, Certifikacija helikopterja SV za prevoz na krizna žarišča z letalom C-17, Cerklje ob Krki

Kdaj je bila formirana skupina oziroma kdaj je začela delovati v takšni obliki?

Slovenska vojska se je 2004 z vstopom v zvezo Nato zavezala in sprejela odgovornost aktivnega sodelovanja v mednarodnih operacijah v podporo miru ter tako prispevala k svetovnemu miru. S tem so se mednarodne aktivnosti Slovenske vojske na področju MOM postopno povečevale, kar je pomenilo vedno bolj kompleksno načrtovanje premikov in logistične oskrbe. SV je bila postavljena pred izziv vzpostavitve sodobnega, neodvisnega centra za koordinacijo strateških premikov, kateri je moral imeti visoko strokoven in usposobljen kader, ki bo kljub pomanjkanju nacionalnih strateških transportnih kapacitet sposoben zagotavljati kar se da nemoten premik enot SV na in iz MOM ter njihovo redno logistično oskrbo.

okppdg-zoc-2

Foto: štabni vodnik Tomaž Arko, podčastnik za premike in transport, ZOC, Zamenjava kontingentov SV na Kosovu. Nakladanje letala C-17, Letališče Priština

Nacionalni center za koordinacijo premikov je bil formiran decembra leta 2005, kot Skupina nacionalni center za koordinacijo in kontrolo premikov, ki je delovala v sklopu Poveljniškega centra (POVC) Slovenske vojske s sedežem v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki.

okppdg-zoc-3

Foto: štabni vodnik Tomaž Arko, podčastnik za premike in transport, ZOC, Zamenjava kontingentov SV na Kosovu. Nakladanje letala C-17, Letališče Priština

Vzpostavitev in razvoj skupine je temeljil na proučitvi primerljivih centrov v zvezi NATO in njihovih izhajajočih nalog. Pripadniki so bili napoteni na strokovno usposabljanje s področja premikov in transportov v organizaciji OS ZDA. Po osnovnem strokovnem usposabljanju pripadnikov je sledilo proučevanje gradiv SV, NATO standardov in civilne zakonodaje po področju PTRA. Kasneje so se pripadniki začeli udeleževati mednarodnih konferenc po PTRA in vzpostavljanjem stikov organi drugih NATO članic, zunanjimi pogodbenimi izvajalci, akreditiranimi vojaškimi atašeji in tujimi vojaškimi predstavništvi v RS in tujini, ter državnimi organi (Carina, GPU, MZZ) s katerimi se srečujemo v delovnih procesih pri zagotavljanju premikov .

S kakšnimi nalogami pa se konkretno ukvarja skupina?

Izhajajoč iz poslanstva v Slovenski vojski se SNCKP ukvarja z načrtovanjem in koordiniranjem vojaških premikov. Smo v vlogi strokovnega načrtovalca strateškega premika SV za potrebe premikov na in iz MOM ter vaj v tujini. Poleg osnovnih nalog sodelujemo pri postopkih priprave pogodb MORS z zunanjimi izvajalci za potrebe prevozov SV ter sodelujemo s pogodbenimi izvajalci, gospodarskimi subjekti (Luka Koper d.d., Intereuropa d.d., Adria Airways d.d., DARS…).

Foto: štabni vodnik Tomaž Arko, podčastnik za premike in transport, ZOC, Premik vojaške kolone na relaciji Split – Zagreb

Poleg premikov na in iz MOM sodelujemo pri zagotavljanju strateških premikov za potrebe evakuacije enot in medicinske evakuacije (STRATEVAC in MEDEVAC). Ko za premik ni na razpolago zmogljivosti SV, se lahko poslužimo zmogljivosti zunanjih izvajalcev, s katerimi ima MORS sklenjeno pogodbo o sodelovanju. Sodelujemo z zunanjimi izvajalci registriranimi v Sloveniji in v tujini. Naloga SNCKP je narediti analizo, pripraviti več variant premika, izbrati optimalen način premika in poskrbeti, da se premik pripadnikov in enot izvede.

Foto: štabni vodnik Tomaž Arko, podčastnik za premike in transport, ZOC, Kolona vojaških vozil na relaciji Peč (Kosovo) – Podgorica (Črna gora)

Da bi zmanjšali stroške in racionalizirali prevozne zmogljivosti, sodelujemo na mednarodnih konferencah za načrtovanje skupnih premikov s tujimi oboroženimi silami z namero usklajevanja skupnih prevozov in iskanja optimalnih načinov premikov enot in pripadnikov SV. Sodelujemo z organizacijskimi enotami MORS, pristojnimi za obveščevalno-varnostne zadeve, obrambno politiko, obrambne zadeve, logistiko, pravne zadeve ter z ostalimi resorno pristojnimi ministrstvi, predvsem za zunanje zadeve, notranje zadeve in promet.

Foto: štabni vodnik Tomaž Arko, podčastnik za premike in transport, ZOC, Zadnji posvet pred premikom v Slovenijo, Villaggio (Italija) – Peč (Kosovo)

Naloga skupine je tudi sodelovanje s predstavniki tujih vojska, ki se ukvarjajo s premiki in transportom. Na kakšen način poteka tovrstno sodelovanje?

Sodelovanje s tujimi nacionalnimi centri za P&T poteka na mednarodnih konferencah in dnevnih kontaktih, kjer je glavni namen:

  • Spoznavanje in izdelava mreže nacionalnih predstavnikov na področju premikov in transportov;
  • Predstavitev načrtovanih nacionalnih premikov;
  • Primerjava načrtovanih premikov in identifikacija zmožnosti skupne uporabe transportnih zmogljivosti;
  • Načrtovanje in koordinacija zračnih premikov med vajami in operacijami.

 

Foto: štabni vodnik Tomaž Arko, podčastnik za premike in transport, ZOC, Prihod enote iz Afrike (Čad) – Rusko letalo AN 124, Letališče Brnik

Optimizacija transportov: Z združevanjem transportov več držav, usklajevanjem želenih-načrtovanih in možnih transportov se  optimalno uporabi kapacitete  ter posledično  privarčuje finančna sredstva. Usklajevanje za premike poteka z tujimi nacionalnimi centri za koordinacijo premikov, v sodelovanju z AMCC v zvezi NATO in njenimi strokovnimi organi, koordinacijskim centrom premikov in transporta MCCE s sedežem v Eindhovnu in ostalimi primerljivimi službami odgovornimi za premike in transport. V teh primerih za komuniciranje uporabljamo obrambne atašeje RS, ki delujejo v tujini in akreditirane obrambne atašeje tujih vojska v RS.

SNCKP deluje skupaj s skupino za podporo države gostiteljice SPDG v Oddelku za koordinacijo premikov. Če posplošimo, je glavna naloga OKPPDG na področju sodelovanja z zvezo Nato povezana z dvema bistvenima področjema, in sicer:

  • da za tuje oborožene sile, ki želijo prečkati našo državo oziroma uporabiti transportne komunikacije, uredi vse potrebne postopke za njihov nemoten prehod;
  • da pri pošiljanju enot SV izven ozemlja RS izvede vse potrebne postopke, od načrtovanja, zagotavljanja potrebnih transportnih sredstev do izdelave vse potrebne dokumentacije in vzpostavitve kontaktov s tujimi NMCC s ciljem uspešno izvedenega premika.

okppdg-zoc

 Foto: arhiv 670. logistični polk 10, Premik materialnih sredstev po železnici, vaja, Varpalota (Madžarska)

Lahko ugotovimo, da ima SNCKP bistveno vlogo pri kratkoročnem načrtovanju uporabe sil SV za MOM, saj se mora načrtovanje skladati s prostimi transportnimi kapacitetami tujih ponudnikov, kar SNCKP pogosto postavlja v vlogo glavnega načrtovalca kdaj, kako, in v kakšnih intervalih bo določen premik na in iz MOM varno, optimalno in cenovno najugodnejše izveden.

Kako pa potekajo prevozi z letali tujih oboroženih sil?

Za potrebe premikov enot SV na in iz območij delovanja na MOM in mednarodnih vajah uporabljamo transportne kapacitete zavezniških sil, s katerimi ima SV podpisane mednarodne pogodbe ali tehnične sporazume.

  1. Transportne zmogljivosti držav zaveznic,
  2. SAC,
  3. SALIS,
  4. Transportne kapacitete MCCE (ATARES).

Transportne zmogljivosti držav zaveznic

Med Državami zaveznicami in Slovensko vojsko se za določeno skupno območje delovanja  podpiše Tehnični sporazum na področju zagotavljanja logistične podpore in transportov. SV trenutno lahko uporablja transportne kapacitete OS ZDA, Italijanske in Nemške vojske.

SAC – STRATEGIC AIRLIFT CAPABILITY

SV uporablja kapacitete SAC na podlagi Strategic Airlift Capability Memorandum of Understanding (SAC MOU). SAC omogoča uporabo transportnega letala C-17, kjer v floti delujejo 3 letala. Republika Slovenija na letni ravni lahko uporabi do 60 ur naleta.

SALIS (Strategic Airlift Interim Solution)

Vlada Republike Slovenije je potrdila pogodbo med Natovo agencijo za vzdrževanje (NSPA) ter družbo RUSLAN SALIS GmbH. Pogodba SALIS SV omogoča zakup transportnega letala tipa Antonov 124 za potrebe transporta večjih tovorov na daljših razdaljah.

Transportne kapacitete MCCE (ATARES)

Republika Slovenija je skupaj še s 27 državami članicami zveze NATO in Partnerstva za mir (PfP) vključena v t.i. Koordinacijski center premikov in transporta MCCE s sedežem v Eindhovnu. Osnovna naloga centra je pomoč državam podpisnicam, iskanje in usklajevanje transportnih zmogljivosti znotraj združenja, s ciljem čim bolj varnega, hitrega in cenovno ugodnega, skupnega izvajanja premikov in transportov pripadnikov in tovora na  območja delovanja enot SV ali potreb prevozov pri donacijah oz. humanitarnih delovanj Republike Slovenije. Praviloma izvedba transportov poteka preko sistema ATARES (Air Transport and Air to Air Refuelling and Exchange of Services), kjer gre za izmenjavo transportnih zmogljivosti držav podpisnic sporazuma.

okppdg

 Foto: arhiv 670. logistični polk 10, Premik enote po morju, Pristanišče Solun (Grčija)

okppd-gzoc

Foto: arhiv 670. logistični polk 10, Premik enote po morju, Luka Koper (Slovenija)

PRIPRAVILA: Andrej Kovačič, IVK inštitut / Varensvet, Carmen Kos, Kabinet načelnika Generalštaba Slovenske vojske /Oddelek za stike z javnostmi

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.