mag. Sara Trstenjak, profesorica programa tehnik varovanja, Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola

0
Po izobrazbi ste magistrica varstvoslovja, in sicer ste magistrirali na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Ali nam lahko zaupate, zakaj ste se odločili za študij varstvoslovja oziroma varnostnih ved?

Uspešen boj proti »kriminalu«, kjer vedno zmaga dobro nad zlim, me navdihuje že od otroštva. Že kot majhna deklica sem si želela delati nekaj na tem področju, na primer biti policistka, pomagati ljudem v stiski, loviti »barabe« in podobno. Delo z ljudmi me veseli, delati »za roko pravice« ima zame še poseben čar. Poklic kriminalista zajema zelo zanimivo in pestro delo, kjer lahko znanje, izkušnje in trdna volja pripeljejo do izjemnih ugotovitev in rešitev. Vendar ob tem ne smemo pozabiti na 24-urno pripravljenost in izpostavljenost raznim nevarnostim, tveganjem in grožnjam. Poleg tega je tudi s psihološkega vidika življenje ljudi, ki se pri vsakodnevnem delu srečujejo s kaznivimi dejanji (umori, posilstvi, hudodelstvi, iskanjem pogrešanih oseb …), težko in nič kaj zavidljivo. Zato je biti v stroki in predajati znanje mlajšim generacijam zame sanjski poklic.

Zaposleni ste v Šolskem centru Ljubljana, kjer poučujete strokovne predmete v izobraževalnem programu tehnik varovanja. Ali nam lahko predstavite izobraževalni program in njegove cilje?

Program tehnik varovanja je nastal na podlagi mednarodnih primerjav srednjega strokovnega izobraževanja na področju varnosti in varovanja. Gre za zelo odprt, fleksibilen program, ki ga na Šolskem centru Ljubljana izvajamo od šolskega leta 2010/2011.

Strokovno izobraževanje obsega poleg splošnoizobraževalnih predmetov enajst strokovnih modulov in tri odprte kurikule, ki jih izvajamo na željo dijakov, in sicer: praktični postopek ukrepov s samoobrambo in varno rokovanje z orožjem, varnostno tehniko ter prvo pomoč.

tehnik varovanja

Foto: arhiv Šolski center Ljubljana

Ali se dijaki v času izobraževanja srečujejo tudi s praktičnimi nalogami, obiskujejo organizacije ipd.?

Profesorji, ki poučujemo program tehnik varovanja, si prizadevamo, da je program pester, zanimiv in poučen, zato sodelujemo z različnimi ustanovami, varnostnimi družbami in službami s področja varnosti in varovanja, kot so: Fakulteta za varnostne vede, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, policija, Reševalna postaja Ljubljana, varnostne družbe v Republiki Sloveniji (Varnost Maribor, Klemm varovanje, Parks) …

Organiziramo strokovne ekskurzije in izobraževanja.

  • Obiščemo Kočevsko reko, kjer si ogledamo veterinarski laboratorij, službene pse Slovenske vojske in se preizkusimo v streljanju z zračnim orožjem.
  • Obiščemo podjetje Gorenje, kjer nas seznanijo z dejavnostjo družbe Gorenje in znotraj nje s področjem varovanja ljudi in premoženja.
  • Na strokovni ekskurziji v Mariboru nam predstavijo organizacijo in delo varnostno-nadzorne službe Varnost Maribor, obiščemo tudi Muzej Slovenske vojske (kadetnica Maribor).
  • V okviru obiska Luke Koper za nas pripravijo ogled in predstavitev pristanišča ter organizacijo varnosti in varovanja.
  • Obiščemo PGD Vič, kjer pripravijo strokovno predavanje o osnovah gorenja in gašenja ter praktični prikaz gašenja z gasilniki.
  • Ob dnevu odprtih vrat obiščemo vojašnico Edvarda Peperka.
  • Organiziramo predavanja strokovnih predavateljev/delavcev iz prakse (novosti na področju zasebnega varovanja, predstavitev opreme in dela vojaka, policista, gasilca, varnost informacijskih sistemov, varna uporaba mobilnih telefonov – zaščita pred prisluškovanjem in možnimi zlorabami, predstavitev tujske legije, označevanje lastnine – selecta DNA …)
  • Za dijake četrtega letnika organiziramo tečaj praktične uporabe ukrepov varnostnega osebja s samoobrambo in tečaj streljanja.
  • Pod okriljem podjetja Mobicom organiziramo teoretično in praktično izobraževanje s področja tehničnega varovanja – protivlomnih sistemov DSC.
  • V okviru prakse se dijakom ponudi možnost usposabljanja v (vojaškem) taboru – MORS in mladi, ki ga organiziramo skupaj z Ministrstvom za obrambo.

Varnostni_dim

Foto: arhiv Šolski center Ljubljana

Kdo se lahko vključi v omenjeni izobraževalni program, koliko časa traja, kakšen naziv se pridobi in kje se po končanem šolanju lahko zaposlijo?

V program tehnik varovanja se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje, nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. Izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo. Dijak, ki uspešno opravi poklicno maturo, pridobi naziv tehnik varovanja/tehnica varovanja in lahko nadaljuje študij na višješolskih in visokošolskih izobraževalnih programih.

Široka znanja in usposobljenosti, ki jih tehnik varovanja pridobi med izobraževanjem v šoli in pri delodajalcih, mu omogočajo zaposlitev v različnih varnostnih družbah in službah z nazivom varnostnik, prav tako pa ta program omogoča hiter prehod do poklica vojaka, policista, varnostnega menedžerja, gasilca, mestnega redarja …

Kakšno je vaše mnenje o primerljivosti in kakovosti izobraževanja, ki ga izvajate v vašem centru, s tistim, ki ga opravijo kandidati za varnostno osebje z različnimi izobrazbami (tudi osnovnošolsko), preden se zaposlijo v zasebno-varnostnih družbah?

Ljudje, ki ostanejo v stroki s srcem in entuziazmom, se nikoli ne prenehajo učiti. Vsak dan je zanje nova izkušnja, novo spoznanje in nov izziv. Težko enačim znanje, pridobljeno z nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) varnostnik/varnostnica, s štiriletnim srednješolskim programom tehnik varovanja. Delo varnostnega osebja zajema več segmentov, od varnostnika čuvaja do varnostnega menedžerja. Menim, da je za dijake z nazivom tehnik varovanja primeren nadaljnji študij na univerzitetnih, višješolskih in visokošolskih programih na področju varnosti in varovanja, npr. varstvoslovje, tehniška varnost, informacijska varnost, varnost in policijsko delo, varnostni inženir … Tehniki varovanja imajo širok spekter znanja, kako ga izkoristijo, pa je seveda odvisno od njih. Za uspešno delo v stroki so poleg teoretičnega znanja pomembne izkušnje, primeren odnos do dela in ljudi ter ne nazadnje predanost stroki.

Pripravil: Andrej Kovačič           E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.