Dejan Pavlović, direktor direkcije za korporativno varnost – Naftna industrija Srbije GAZPROM NEFT

0
Ali nam lahko predstavite organizacijo v kateri ste zaposleni, koliko zaposlenih ima in v katerih državah poslujete?

Naftna industrija Srbija (v nadaljevanju NIS) je ena od najbolj uspešnih organizacij v Srbiji. Osnovna dejavnost je raziskovanje, proizvodnja in predelava nafte in plina, promet z naftnimi derivati, ter realizacija projektov v lasti Petrokemije in Energetike.

Redno zaposlenih je 4.000 ljudi, ter še 5.000 zunanjih delavcev za občasna dela na strokovno-specialističnih nalogah ter običajnih fizičnih delih.

Sedež NIS in njenih glavnih proizvodnih kapacitet se nahajajo v Republiki Srbiji, naftna in plinska nahajališča, predelovalni kompleks z dva pogona v Pančevem in Novem Sadu, ter pogon za proizvodnjo TNG in mreže skladišč nafte, plina in naftnih derivatov ter maloprodajna mreže. V skladu s svojo razvojno strategijo dolgoročnega razvoja, da postanemo vodilno podjetje v regiji, je NIS razširil svojo poslovno mrežo v BiH, Madžarsko, Romunijo in Bolgarijo. Kot podpora evropskim integracijam Srbije je bilo odprto tudi predstavništvo v Bruslju. NIS pa ima predstavništvo tudi v Rusiji, Turkmenistanu, Angoli, Bolgariji, Rumuniji, Madžarski, BiH in Hrvaški. Od leta 2012 je NIS je začel širiti svoje poslovanje v elektrogeneracije, vetrogeneracije i geotermalne energije.

Večinski lastnik podjetja je rusko podjetje „Gasprom njeft“, z delom od 56,15 % delnic, v lastništvu Republike Srbije je 29,87 % delnic, a preostali del pripada prebivalcem Srbije in drugim manjšinskim delničarjem.

V podjetju NIS GAZPROM NEFT ste direktor direkcije za korporativno varnost. Ali nam lahko zaupate, kje ste bili zaposleni pred tem in na katerem delovnem mestu?

Namestnik sem direktorja za funkcijo korporativne varnosti NIS a.d. za naloge ekonomske varnosti, in hkrati direktor Direkcije za korporativno varnost NIS a.d. Na nalogah direktorja navedene direkcije sem od njenega nastanka, od maja 2009. Naloge namestnika direktorja Funkcije za korporativno varnost za ekonomsko poslovanje izvajam od sredine leta 2012.

Pred prihodom v NIS a.d., sem bil aktivni časnik Vojske Srbije, ukvarjal sem se z vprašanji varnosti organizacijske sestave vojske, kjer sem pridobil izkušnje, povezane za organizacijo in realizacijo varovanja objektov in ljudi. Z dodatnim izobraževanjem pa sem razširil svoje znanje, in v podjetju NIS a.d., pridobil znanje z vodenjem na področju ekonomske varnosti.

Končal sem strokovni specialistični študij na Fakulteti za varnost v Beogradu in pridobil naziv Specijalist za varnostni management zaščite in varovanja. Zatem pa sem zaključil še študij na Pravni fakulteti v Novem Sadu, smer notranje zadeve.

Dejan Pavlović Srbija

Foto: osebni arhiv

S kakšnimi varnostnimi tveganji se srečujete v vaši organizaciji?

NIS a.d. je celovit gospodarski subjekt, s številnimi organizacijskimi enotami, hčerinskimi podjetji, raziskovalnimi in proizvodnimi kapacitetami lociranimi, na območju Srbije, kot v drugih državah v regiji. S svojo organizacijo, še posebej v posedovanju v primarni dejavnosti, je občutljiv na tveganja od groženj v vseh svojih fazah dejavnosti. Na nivoju organizacije je več tveganj, katerih je nosilec ali sodelujoči v prevzemanju vseh postopkov na izločevanju efektov tveganj, Funkcija za korporativno varnost. Naštel bom samo nekaj od njih:

  • terorizem in druga sabotažna delovanja;
  • izguba oz omogočanje do dostopa zaupnim informacijam, katere bi imele težje posledice za ekonomske interese in ugleda podjetja;
  • izguba elektronskih informacij zaradi izpada serverja ali informacijskega sistema;
  • koruptivne aktivnosti in druga protizakonita dela.

Za vsa selektivna tveganja so predvidene in predpisane aktivnosti za njihovo preprečevanje, spremljanje pokazateljev protipravnih aktivnosti ter koordinacije s policijo in tožilstvom za osebe, za katere obstaja utemeljen sum, da so nosilci protipravnih aktivnosti. Naloga za korporativno varnost prav tako izvaja izobraževanje zaposlenih za otkrivanje, informiranje in prevzemanje aktivnosti za varovanje ljudi in premoženja od terorizma, kriminalnih in drugih protipravnih aktivnosti.

Zraven omenjenega se dnevno izvajajo aktivnosti za ocenjevanje tveganj z naslova ekonomske varnosti, ki lahko ogrozi poslovanje in povzroči materialno škodo ali oslabi ugled podjetja. Kot posebno tveganje je ocena poslovanja in nalog na področju nabave materiala in storitev, ki se navezujejo na rezultate poslovanja in stanja na tržišču s številnimi potencialnimi dobavitelji. Število verificiranih partnerskih subjektov se iz leta v leto giblje od osem do deset tisoč, od katerih samo 2 % ni verificiranih. V teh primerih je zaradi ocene njihovega poslovanja priporočeno, da se ne sklepa pogodbenih odnosov.

Koliko kaznivih dejanj in drugih incidentov ste evidentirali v letu 2014 oziroma kakšen trend beležite na področju korporativne varnosti v vaši organizaciji?

Angažiranje na področju preprečevanja kriminalnih aktivnosti, prevzemanje preventivnih nalog in kontinuirano sodelovanje s policijo in pravosodnimi organi, je pripomoglo k zmanjšanju določenih kaznivih dejanj, glede na prejšnje leto. Od skupnega števila zabeleženih prekrškov za leto 2014, lahko rečem, da se 90 % nanaša na prekrške, ki se navezujejo na kršitve delovnih pravil. Vezano na kazniva dejanja (tatvine, velike tatvine, ropi, razbojništvo), smo zabeležili upad in sicer za približno 20 %, glede na leto 2013.

V letu 2014 smo identificirali tudi nekaj primerov nepravilnega dela z dokumenti, ki pa niso imeli škodnih posledic za podjetje. Evidentirali pa smo tudi primer poskusa vdora v informacijski sistem podjetja, kar je na nivoju leta 2013.

Zaradi dobrih podatkov in aktivnosti korporativne varnosti, je policija Srbije odkrila večji del povzročiteljev razbojništva in vlomov v objekte naših podjetji (bencinske črpalke itd). Zraven tega je bila nudena aktivna pomoč zaposlenim, strankam in poslovnim partnerjem, zaradi procesiranja povzročiteljev. Vzpostavljeno je tudi aktivno sodelovanje z enakimi službami velikih kupcev podjetja oz poslovnimi partnerji.

Naloge korporativne varnosti na nivoju NIS a.d., vključujejo tudi permanentne aktivnosti na zmanjševanju t.i. bežečih kupcev z maloprodajnih objektov (bencinske črpalke ipd) brez plačevanja računa za natočeno gorivo, dokumentiranje dogodkov in identifikacija povzročiteljev, se zaradi procesiranja redno dostavlja policiji. En primer je v letu 2014 dobil tudi sodni epilog.

Na kakšen način zaposlujete in izvajate izobraževanje oseb, ki delajo na področju korporativne varnosti?

Izboru kadrov in predvidenega za izvajanje nalog na področju korporativne varnosti, namenjamo veliko pozornost. Da bi bil kandidat sprejet na določeno delovno mesto, se izvede kompleksna in celovita verifikacija, ki zajema strokovnost kandidata in oceno psihološkega profila, s težiščem na usmerjenost k timskemu reševanju problemov. Proces zaposlovanja vsebuje tudi preverjanje strokovno-specialističnih sposobnosti kandidata z naslova konkretnega delovnega mesta, poznavanje pravnih in ekonomskih normativov v Srbiji, delo s sodobnimi informacijskimi sistemi, in testiranje psihološkega profila kandidata oziroma njegove osebnosti, temperamenta, karakterja in osebnih lastnosti. V tem procesu sodelujejo strokovno-specialistične ekipe, pristojne za procese zaposlovanja v podjetju. Trudimo se, da osebe, ki jih zaposlimo v podjeju imajo izkušnje v svoji profesiji, ko gre za managerske pozicije.

Novozaposleni je v izobraževalnem delu mentorsko vezan na svojega vodjo, ki je pristojen za dnevne usmeritve in uvajanje zaposlenega za delovne naloge in spoštovanje internih pravil, kot zakonske regulative. Zraven tega je s Fakulteto za varnost v Beogradu in Centrom za korporativno varnost Gospodarske zbornice Beograda vzpostavljeno redno sodelovanje, ki vsebuje udeležbo zaposlenih na strokovnih predavanjih, treningih in drugih oblikah izobraževanja.

Ali zaposlujete tudi mlade kadre na področju varnosti, ki so zaključili izobraževanje s področja korporativne varnosti?

Seveda, se tudi mi pridružujemo reku – »na mladih svet stoji«. V Funkcijo za korporativno varnost je bilo skozi korporativne programe »NIS priložnost« sprejeto več mladih specijalistov brez delovnih izkušenj. Dosedanje izkušnje so pozitivne. Skozi dodatne programe za povečanje kompetenc in z mentorskim vodenjem managementa, so novozaposleni osvojili v kratkem časovnem obdobju potrebna znanja in veščine, ter pokazali veliko kvalitete v izvajanju dodeljenih delovnih nalog.

Pripravil: Andrej Kovačič          E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.