Barbara Novinec, ravnateljica, Vrtec Galjevica, Ljubljana

0

Vrtec Galjevica vodite od leta 2011. Ali nam lahko poveste, katere so bile prioritetne vaše naloge, ko ste prevzeli vodenje vrtca?

Ker sem prevzela vodenje vrtca kot zunanja kandidatka za ravnateljico oz. nisem izhajala iz kolektiva, sem se prvo leto prvenstveno ukvarjala s spoznavanjem vrtčevske klime, utripa in dosedanjega dela ter vseh pomembnih dejavnikov, ki vplivajo in delujejo v otrokovo korist. Hkrati je za učinkovito vodenje potrebno dobro poznavanje finančnega poslovanja, področne zakonodaje, skrbno načrtovanje dela, spremljanje in opazovanje strokovnega dela ter sprotno evalviranje. Področja ravnateljevega vodenja namreč zajemajo strateške usmeritve oz. načrtovanje in razvoj vrtca, ob spremljanju in opazovanju strokovnega dela zaposlenih, vodenje zaposlenih, sodelovanje s starši in lokalnim okoljem, razporejanje virov in spoštovanje odgovornosti. Med profesionalno odgovornost vsekakor sodi spoštovanje profesionalnih standardov, etike, vseživljenjsko učenje, sodelovanje in izmenjava izkušenj in znanj oz. mreženje ter zaveza k nenehnemu izboljševanju vseh procesov delovanja vrtca ob tem, da je v središču razvoja in dela v vrtcu otrok.

Glede na to, da zaposleni s svojim delom tvorijo in udejanjajo združbo, hkrati pa v njej ustvarjajo ozračje, ki jo določa in loči od drugih ter vpliva na vedenje ljudi, je bilo moje začetno vodenje usmerjeno v ustvarjanje dobre organizacijske klime. Ta je odvisna od stališč zaposlenih: o lastnem delu, organiziranosti dela, nagradah, načinu vodenja, medosebnih odnosih, počutju ter interesih zaposlenih glede njihovega dela, kariere in izobraževanja. Bolj ko zaposleni čutijo, da so v organizaciji cenjeni in spoštovani, bolj pozitivno prispevajo k doseganju dobrih rezultatov in k osebnemu zadovoljstvu ter razvoju.

Spodbujala sem tesno sodelovanje vrtca s primarnim okoljem otrok; odprto komuniciranje in zaupanje, kar je pogoj za kakovostno delo v vrtcu, ter uspešno sodelovanje med strokovnimi delavci, otroci in starši v zadovoljstvo vseh. Ob zavedanju, da moramo nenehno dvigovati nivo osebnega in  profesionalnega dela, je moje delo usmerjeno v razvoj zaposlenih, v njihovo osebno in strokovno rast, s spodbujanjem različnih oblik izobraževanj in strokovnih usposabljanj. Kot soustvarjalec dobre klime v kolektivu sem gradila in še gradim na vrednotah strokovnega dela, ki poleg strokovnosti zajema tudi poštenost, resnicoljubnost, odgovornost, spoštovanje, strpnost, odprtost in sposobnost empatije.

Od tu naprej sem svoje aktivnosti usmerjala v razvoj svojskosti  in prepoznavnosti vrtca, v katerem ostaja glavni »igralec« otrok, obkrožen s človeškimi, strokovnimi in kompetentnimi ljudmi, ki s svojim delom ustvarjajo pogoje za otrokov optimalni razvoj. V tem procesu imajo pomembno vlogo starši, saj s svojim znanjem in vedenjem soustvarjajo kakovostni vrtec in pomembno prispevajo k zadovoljstvu z vrtcem.

Foto: Vrtec Galjevica

Če se vrnete v čas, ko ste prevzeli vodenje vrtca in ga primerjate z današnjo situacijo. Kaj ste na področju zagotavljanja varnosti otrok in zaposlenih uspeli v tem času spremeniti?

Zagotavljanje varnega okolja in zdravja otroka sta medsebojno tesno povezana in hkrati izhodiščna, primarna cilja vrtca. V vrtcu se trudimo zagotoviti otrokom čisto, varno in zdravo bivalno okolje, s sprejetim zdravstveno-higienskim režimom pa uravnavamo delovanje in preventivno ravnanje na več ravneh življenja in dela v vrtcu. Ker je za zdravje otrok zelo pomembno varno okolje v katerem živijo, redno  izobražujemo zaposlene v vrtcu in obveščamo starše, saj le dobro usposobljeno in izobraženo vzgojno osebje ter osveščeni starši veliko pripomorejo in prispevajo k osvajanju načel zdravega načina življenja, preprečevanju širjenja bolezni ter spoštovanja protokolov varnosti v vrtcu. Otroke vsakodnevno navajamo na zdrav stil življenja za ohranjanje in krepitev zdravja – nudimo jim zdravo prehrano, spodbujamo kulturo prehranjevanja, učimo jih pravilne osebne higiene, zagotavljamo jim varno in spodbudno okolje, jih spodbujamo h gibanju in igri. Ker otrokom vsakodnevno omogočamo bivanje na prostem, morajo biti vedno primerno oblečeni in obuti, pot do vrtca in iz vrtca mora biti varna (upoštevanje prometne varnosti). V vrtcu stremimo k odgovornemu ravnanju do otrok in staršev ter spoštovanju protokolov zagotavljanja čim večje varnosti otrok, zato smo v zadnjih letih oblikovali tudi več dokumentov: Hišni red Vrtca Galjevica, Kodeks etičnega ravnanja in Pravilnik o varnosti otrok.

V zadnjih 6 letih smo s tesnim in dobrim sodelovanjem z Mestno občino Ljubljana, ki je naša ustanoviteljica in financer uspeli izboljšati materialne pogoje dela in sicer smo v tem delu izboljšali infrastrukturo oz. opremljenost vseh 23 igralnic našega vrtca na vseh 4 lokacijah. Prenovili smo tudi večino vhodnih vrat v vse 4 objekte vrtca, ki so večinoma opremljeni z domofoni in varovali za vstop/izstop iz objektov, vsa vrata igrišč pa imajo posebna varovala, ki preprečujejo nenadzorovano odprtje le-teh. Tako lažje skrbimo za preglednost nad otroki ter osebami, ki vstopajo v objekte. Poleg nenehne skrbi za fizično varnost otrok pa smo in še vedno vlagamo precejšen delež sredstev v nenehno osveščanje in izobraževanje zaposlenih in staršev. Izboljšali smo področje komunikacije in pretočnosti informacij, ki jih sedaj zagotavljamo z vsakodnevnimi kratkimi sporočilo ob prevzemu/predaji otroka, z obvestili na oglasnih deskah ter e-pošti, ki jo starši prejemajo iz oddelkov in preko informacijskega sistema vrtca, prenovili smo tudi spletno stran vrtca.

Foto: Vrtec Galjevica

Kje pa so po vašem mnenju in izkušnjah, ki ste si jih uspeli pridobiti z vodenjem največje težave in hkrati izziv, ko govorimo o zagotavljanju varnosti v vrtcu in tveganjih, ki so s tem povezana?

Stopnja zaupanja in osebna ter profesionalna odgovornost vseh udeleženih v procese delovanja vrtca sta ključna za zagotavljanje varnosti v vrtcu in zmanjševanje tveganj, ki so s tem povezana. Absolutne varnosti v vrtcu ne bomo mogli nikoli zagotoviti, vsi pa lahko zagotavljamo visoke standarde varnosti, vendar pa je pri tem ključna osebna zavzetost in odgovornost. Brez izhodiščnega zaupanja staršev v institucijo in delovanje vrtca ni možno vzpostaviti dobrega sodelovanja s starši in otroku zagotoviti občutka varnosti, saj so starši otrokova primarna celica in otrok čuti občutke staršev. Hkrati je potrebno zagotavljati nenehno izobraževanje zaposlenih in staršev ter vzpostaviti materialne pogoje za zagotavljanje fizične varnosti v objektih. Le z dobrim sodelovanjem in osveščanjem pomena varnosti, lahko zagotovimo visoko stopnjo varnosti v vrtcih.

Vrtci in šole so še vedno tradicionalno usmerjeni, torej varnost naj bi bila še vedno tabu tema, da ne bi izgledalo, da ima vrtec (ali šola) s tem težave, in da ne skrbi dovolj dobro za varnost. Kdaj ste pri vas prepoznali to potrebo, da je potrebno pristopiti drugače, kot večina drugih vrtcev na tem področju?

Prepričana sem, da se v vseh javnih vrtcih v Sloveniji področju varnosti posveča velika pozornost, saj so aktivnosti za zagotavljanje preventive načrtovane in izvedene na več varnostnih področij in so del letnih delovnih načrtov zavodov. Hkrati so storitve institucionalne javne predšolske vzgoje in izobraževanja v Sloveniji na izredno visokem nivoju. Glede na vse segmente, ki se ponujajo v storitvah, smo trenutno med vodilnimi v evropskem in tudi širšem – svetovnem merilu (program po kurikularnih področjih, ki ga bogatijo dejavnosti zdravega vrtca, ekološke naravnanosti, kulture in visokega standarda vsakodnevno sveže pripravljene hrane v vrtcih, etike in vrednot, mreženja, idr.), imamo pa Slovenci tudi velik privilegij življenja v zeleni oazi miru, kar bi želeli ohraniti.

V našem vrtcu vsako leto izvajamo obširno evalviranje na področju sodelovanja in zadovoljstva staršev in zaposlenih v Vrtcu Galjevica. V evalviranje so vključena vsa prednostna področja oz. naloge v posameznem letu. Letno se anketiranju odzove med 62 in 65 % staršev ter 98 % zaposlenih, kar predstavlja verodostojen oz. kredibilen vzorec. Rezultati anket so zelo dobri, v odprtem delu anketnih vprašalnikov, ki so sicer anonimni, vendar pa zajemajo enoto ter oddelek otroka, pridobimo vsako leto tudi več pobud za izboljšanje posameznih področjih dela, ki jih skrbno preučimo in glede na izvedljivost tudi vključimo v program dela. V zadnjih dveh letih smo imeli na eni od enot vrtca množične pobude družine, glede vandalizma, nasilja v vrtcu, zato smo se odločili, da bomo za preverjanje ustreznosti področja varnosti v našem vrtcu za podajo ocene vključili zunanjega izvajalca. Jeseni 2016 smo se povezali z IVK Inštitutom za varnostno kulturo ter načrtovali skupne aktivnosti na tem področju. Obravnavana področja so zajemala splošno varnost območja in okoliša, varnost zaposlenih v delovnem okolju, varnost in nadzor otrok (pristop in izvajanje s strani zaposlenih), prometno varnost, varno hrana in vodo ter okoljsko varnost. V projekt je bilo vključeno izobraževanje (predavanje in delavnice) za strokovne delavce vrtca in ostale zaposlene ter vključitev področja varnosti v samoevalvacijsko anketo zaposlenih in staršev v letu 2017. Z odličnim sodelovanjem znotraj kolektiva, s starši in zunanjimi presojevalci smo uspeli identificirati kritične točke varnosti v vrtcu, ki se nanašajo predvsem na nadzor gibanja oseb po vrtcu oz. vhodno/izhodne točke, kjer smo na podlagi ugotovitev že vzpostavili ukrepe za zagotavljanje višje stopnje varnosti. Tako smo zamenjali samozapiralo s kljuko na vratih iz trakta oddelkov na igrišče, hkrati pa smo s strokovnimi delavci vzpostavili nadzorne točke spremljanja oseb v vrtcu.

Foto: Vrtec Galjevica

Vrtec, ki prepoznava varnostno problematiko in se aktivno spopada z njo, bo veliko bolj pripravljen na tveganja in s tem tudi bolj varen. Kako pa starši otrok in vaši zaposleni sodelujejo in podpirajo vaša velika prizadevanja in skrb za varnost v vaših enotah/v vrtcu?

Rezultati evalvacije področja varnosti znotraj samoevalvacijske ankete so bili zelo ugodni, vrtec zagotavlja visoko stopnjo varnosti ob vhodu/izhodu iz objekta, visok nivo standarda urejenosti igrišč, notranjosti in okolice vrtca, zaposleni in starši so seznanjeni s pomenom področja varnosti v vrtcu in spoštujejo protokole zagotavljanja varnosti, vrtec dobro sodeluje tudi s Policijo. Področje varnosti je segment dela v vrtcu, ki mu bomo posvečali veliko pozornosti tudi v bodoče. Tako v letni program dela vključujemo osveščanje otrok in staršev o pomenu prometne varnosti (tukaj sodelujemo tudi s Policijo), vsako jesen organiziramo delavnice s starši ter krovni dogodek Varna pot v vrtec, sodelujemo v projektu Pasavček. Vsako leto imamo v vrtcu krovno evakuacijsko vajo na temo požarne in potresne varnost, vključujemo pa tudi izobraževanja zaposlenih in staršev na področju varnosti in zdravja ter nudenja prve pomoči.

Brez dobrega medsebojnega sodelovanja in odprtih odnosov med vsemi vključenimi v proces delovanja vrtca, ki podpirajo zavedanje, da je skrb za zagotavljanje varnosti otrok in vseh vključenih v procese dela v vrtcu ključna za uspešno delovanje vrtca, teh rezultatov zagotovo ne bi bilo mogoče doseči.

Andrej Kovačič                                                                                     E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.