Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana

0
S sodelavci v MO Ljubljana si prizadevate, da bi Ljubljana občanom nudila varen in prijazen dom. Ali ste, kot župan zadovoljni z doseženim na tem področju?

Ljubljana je splošno znana kot varno, prijazno, čisto in zeleno mesto, pa tudi raziskava Eurobarometer o kakovosti življenja v evropskih mestih je pokazala, da je kar 90 % vprašanih prebivalcev Ljubljane zadovoljnih s tukajšnjim življenjem. In prav to je bistvo – da so zadovoljne meščanke in meščani. Po omenjeni raziskavi prav toliko anketirancev meni, da je Ljubljana varno mesto, kar pomeni 5. mesto med prestolnicami EU. Celo 94 % zadovoljnih meščanov se varno počuti v soseski, kar nas uvršča na 4. mesto med prestolnicami EU. S sodelavci se res trudimo, da bi bila Ljubljana vsem prijazno mesto, in več kot očitno nam to tudi uspeva, kar dodatno potrjujejo številni turisti.

Na kakšen način Mestna uprava občine Ljubljana meri zadovoljstvo na področju varnosti v MO Ljubljana, ali ste izvedli kakšne raziskave/ankete med občani o tem, ali se občani počutijo varno?

Raziskave posebej za to področje nismo izvedli, se pa lahko sklicujemo na verodostojne podatke iz že omenjene raziskave Eurobarometer, ki nazorno prikazuje, da se ljudje v Ljubljani počutijo varno. Sicer pa v Statističnem letopisu Ljubljane zbiramo statistične podatke, kjer so tudi podatki o varnosti oz. kaznivih dejanjih. V zadnjem letopisu je razvidno, da se je število kaznivih dejanj leta 2012 v primerjavi z letom 2008 znižalo.

Tako kot pri ostalih slovenskih občinah, tudi v Ljubljani izstopajo kazniva dejanja zoper premoženje. Kakšne so aktivnosti MOL na tem področju oz, kako občane ozaveščate, da naj bolje skrbijo za svoje premoženje?

Za varnost v Mestni občini Ljubljana primarno skrbi Policija. V okviru služb Mestne uprave MOL pa se kot lokalna varnostna struktura ukvarja z vprašanji varnosti Mestno redarstvo – seveda v okvirih, ki jih določa zakonodaja. Pri tem se z varnostjo premoženja ne ukvarja neposredno, saj tovrstnih pristojnosti nima. Vendar pa redarji Mestnega redarstva s svojo prisotnostjo na terenu delujejo preventivno oziroma ob zaznavi kaznivega dejanja zadržijo storilca na kraju do prihoda policistov. Z njimi dobro sodelujejo, redno so po mestu prisotni v obliki mešanih policijsko-redarskih patrulj. Predvsem ožje mestno središče Ljubljane privlači množice obiskovalcev, zlasti v zadnjih letih, ko smo ga prenovili v lep in večnamenski javni prostor. Žal pa to privabi tudi nepridiprave, zato temu pojavu posebno pozornost namenjajo v poletnem obdobju, ko je na ulicah več ljudi. Opazovalna služba tako deluje preventivno in se tudi obiskovalci počutijo bolj varno.

Ali v MO Ljubljana, kot prestolnici Slovenije izvajate kakšne inovativne pristope na področju zagotavljanja varnosti občanov, ki bi lahko bili primeri dobre prakse tudi za preostale slovenske občine?

Mestna občina Ljubljana je kot prva (in edina) občina v Sloveniji s Policijsko upravo Ljubljana sklenila protokol o sodelovanju, na podlagi katerega se izvajajo aktivnosti na področju varnosti. Omenil sem že mešane policijsko-redarske patrulje, ki so se izkazale kot dobra praksa, tako na področju zagotavljanja varnosti kot tudi prenosu znanj. Poudaril bi v skupnost usmerjeno delo mestnega redarstva, skladno s strategijo. Gre za uspešen način dela, kjer na »mehak«, preventiven način rešujejo težave, še preden te postanejo tako akutne, da je potrebno represivno delovanje. Pri tem Mestno redarstvo sodeluje z vsemi zainteresiranimi, kot so četrtne skupnosti, vrtci in šole, različne institucije, organizacije, skupine, posamezniki. Pogosto se namreč izkaže, da s pogovorom ali nasvetom redarji dosežejo, da posamezniki prenehajo s kršitvami, poleg tega pa se na ta način izboljšuje ugled tako Mestnega redarstva kot Mestne občine Ljubljana.

Pred kratkim smo tudi začeli kampanjo »Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš,« s katero pozivamo javnost, da z javnim prostorom in opremo ravnajo tako, kot bi ravnali s svojo lastnino. Z njo opozarjamo na nesprejemljivost vandalizma ter poudarjamo pomen spoštovanja našega skupnega javnega prostora.

Panorama z vedeuto gradu, Primož Hieng (3)

Foto: Primož Hieng

Ali nam lahko poveste koliko zaposlenih v mestni upravi se ukvarja s področjem celovite varnosti v MOL, na kakšen način delujejo, ali se srečujejo tudi z občani na terenu v smeri preventive in ozaveščanja, kako in kje se izobražujejo?

Z varnostjo v mestu se poleg ostalih mestnih služb primarno ukvarja Mestno redarstvo, kjer je trenutno zaposlenih 49 sodelavcev. Mestno redarstvo daje velik poudarek hitremu in kakovostnemu komuniciranju z javnostmi, tako prek elektronskih sredstev in običajnih komunikacijskih kanalov kot tudi s sodelovanjem na različnih dogodkih. Mestni redarji morajo za pridobitev statusa pooblaščene uradne osebe opraviti predpisano izobraževanje na Policijski akademiji v Tacnu, ki traja 4 mesece, prav tako pa morajo opraviti obdobna izobraževanja. Vsi zaposleni so prav tako deležni dodatnega izobraževanja na področjih, povezanih z varnostjo občanov.

Če gledamo na varnost širše, so s tem pojmom povezane še druge službe v MOL, na primer Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, s prometno varnostjo se ukvarjajo tudi na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, s primeri nasilja v šolah Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje … Na vseh področjih si torej prizadevamo, skupaj za različnimi skupinami in posamezniki, doseči čim bolj varno okolje in zavedanje o tem.

Ali MOL sodeluje tudi z ostalimi občinami v Sloveniji na področju občinske varnosti, delujejo kakšne delovne skupine oz ali imate na to temo tudi srečanja s predstavniki tujih občin oz mest, zaradi izmenjave dobrih praks ipd?

Mestna občina Ljubljana aktivno sodeluje v Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS), na varnostnem področju pa predvsem Mestno redarstvo povezuje tudi z delovno skupino za delovanje občinskih redarstev v okviru Skupnosti občin Slovenije (SOS). V to skupino je vključena večina redarstev iz Slovenije. Delovna skupina ima za nalogo, da zagotavlja izmenjavo izkušenj ter dobrih praks, pomembno pa je tudi komuniciranje in povezovanje s pristojnimi ministrstvi, kot so za notranje zadeve,  infrastrukturo itd., in agencijami, npr. Agencija za varnost prometa, z namenom reševanja strokovnih vprašanj, ki se pojavljajo pri delu na operativni ravni.

Koristne povezave:

Pripravil: Andrej Kovačič       E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.