Vloga in vidiki sodelovanja občin pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni – predstavitev ugotovitev ciljnega raziskovalnega programa

0

Maja Modic

Povzetek

V skladu s sodobnimi pristopi zagotavljanja varnosti na lokalni ravni je sodelovanje med organi političnega odločanja in upravljanja na lokalni ravni, institucijami formalnega družbenega nadzorstva in neformalnimi mrežami ključnega pomena za doseganje želenega stanja. S tega vidika je pomembno, kakšni so odnosi med naštetimi subjekti, kako poteka sodelovanje in kakšna so stališča posameznega subjekta tako do lastne kakor tudi do vloge ostalih subjektov.

Osrednja pozornost prispevka je usmerjena na vlogo in vidike sodelovanja občin v procesu zagotavljanja varnosti na lokalni ravni. Namen prispevka je predstaviti ugotovitve Ciljnega raziskovalnega programa Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni. V okviru raziskovalnega dela smo opravili intervjuje z župani oziroma predstavniki slovenskih občin ‒ v naključni vzorec smo zajeli štiri mestne občine, štiri srednje velike občine in štiri manjše občine. Intervjuji so potekali v začetku leta 2012, opravljali smo jih v prostorih občin.

Glavne ugotovitve se nanašajo na zaznavanje varnostnih pojavov in načine soočanja z njimi ter vlogo ostalih subjektov, predvsem policije. Župani manjših občin med ogrožajočimi varnostnimi pojavi izpostavljajo predvsem naravne nesreče in slabo stanje prometne infrastrukture, v srednjih in v mestnih občinah pa so v ospredju predvsem premoženjska kriminaliteta, prometna (ne)varnost in posledice, ki jih prinaša naraščajoča brezposelnost. Analiza stanja in načrtovanje aktivnosti zagotavljanja varnosti je v vseh treh tipih občin omejena na obravnavo poročil policije in mestnega redarstva, v manjših občinah se občasno razpravlja tudi o poročilih inšpekcijskih služb, gasilskih društev, osnovnih šol in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V okviru soočanja z varnostnimi izzivi v manjših občinah velik pomen pripisujejo vlogi družine in šole pri socializaciji mladih, župani srednje velikih in mestnih občin so izpostavili pomen samozaščitnega ravnanja prebivalcev, župani mestnih občin se zavzemajo tudi za večja pooblastila mestnih redarstev. Delo policije v lokalni skupnosti župani generalno ocenjujejo kot zelo dobro.

Ključne besede: občine, policija, varnost na lokalni ravni, sodelovanje

Več v prispevku (stran 46), ki je bil objavljen v Zborniku prispevkov prve nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih.

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.