Višji štabni vodnik Dražen Osmak, Slovenska vojska

0

Ali nam predstavite nekaj osnovnih podatkov o obveščevalnih tečajih, kjer ste sodelovali kot inštruktor v NATO Special Operations School (NSOS), Belgija?

V NSOS so tečaji organizirani po skupinah. Sam sem bil del tehnično obveščevalne skupine. Naša skupina je bila zadolžena za organizacijo in izvedbo tečajev pridobivanja podatkov preko tehničnih sredstev (Technical Exploitation Operations) ter za obveščevalne tečaje (Intelligence Courses). Šola daje velik poudarek na povezavi obeh panog. Kot inštruktor sem bil udeležen pri različnih tečajih, kljub temu pa sem glavnino svojega dela posvetil osnovnemu NATO SOF obveščevalnemu tečaju (NATO SOF Intelligence Course), ki traja štiri tedne. Ta tečaj je namenjen NATO SOF obveščevalnim analitikom, kjer le ti spoznajo različne analitične metode, kritično razmišljanje, različne tehnike preiskovanja podatkov in nekatera analitična orodja za obdelavo podatkov. Tečaj s tem omogoča obveščevalnim analitikom pripravo obveščevalnih produktov, ki so kasneje uporabljeni pri izvajanju operacij Natovih specialnih sil. Glavni cilj tečaja je postaviti skupne obveščevalne standarde Natovih specialnih sil, ki omogočajo pripadnikom različnih držav zavezništva nemoteno delovanje na misijah, kjer delujejo Natove specialne sile. Poleg tega sem kot inštruktor sodeloval še pri tečaju analiziranja nevarnih omrežij (Threat Network Analysis Course) in tečaju o zbiranju obveščevalnih podatkov (NATO SOF Intelligence Collection Course). Namen tečaja za analiziranje nevarnih omrežij je zagotoviti osnovno znanje analize in razumevanja nevarnih omrežji. Velik poudarek na tem tečaju je tudi izmenjava izkušenj pridobljenih na različnih operacijah in misijah. Cilj tečaja o zbiranju obveščevalnih podatkov pa je izboljšanje razumevanja ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) zmožnosti. Na tečaju tečajniki spoznajo načrtovanje, izvedbo in analizo zračnih, zemeljskih in morskih platform in njihovih senzorjev z namenom zagotavljanja želenih učinkov na sinhroniziranem bojišču.

Biometrija Varensvet.si

Foto: SV (biometrija)

Katere so glavne naloge, ki jih NATO Special Operations Headquarter (NSHQ) opravlja?

NSHQ je primarna točka za razvoj, koordinacijo in usmeritve za vse, kar je povezano z aktivnostmi specialnih sil zveze NATO z namenom optimizacije uporabe specialnih sil. Zagotavlja zmožnost operativnega poveljevanja, kadar je to ukazano s strani SACEUR (Supreme Allied Commander Europe). SACEUR priznava NSHQ kot osrednje telo zavezniških specialnih sil za svetovanje, razvoj in sinhronizacijo zavezniških zmogljivostih specialnih sil. Trenutni poveljnik NSHQ je ameriški general Marshall B. Webb. Ena od glavnih nalog NSHQ je usposabljanje, izobraževanje in priprava Natovih specialnih sil za učinkovito delovanje v vedno bolj negotovem in nevarnem svetu. NSHQ sodeluje pri razvoju politik, doktrin, zmogljivosti in standardov, ki se nanašajo na specialne sile, hkrati pa je tudi še vedno aktivno vključen v podporo specialnim silam, ki sodelujejo v Natovi operaciji v Afganistanu.

Najden MES Varensvet.si

Foto: SV (najden MES)

Ali nam lahko predstavite vaše aktivnosti, ki ste jih izvajali, ko ste poučevali v NATO SOF School (NSOS)?

V NATO SOF šoli sem deloval kot načrtovalec usposabljanja in inštruktor. Tako je bilo veliko mojih nalog povezanih že z samo pripravo tečajev. Nekatere naloge so bile zgolj administrativne narave, kot je skrb, da so tečajniki pravočasno dobili vse potrebne podatke o šoli, tečaju, opremi in gradivu, ki ga bodo za določen tečaj potrebovali. Sodeloval sem tudi pri razvoju posameznega tečaja, določitvi tematik na določenem tečaju, njihovem zaporedju, kdo jih bo izvajal in kakšen je cilj posameznega in končnega sklopa tečaja. V skupini kjer sem deloval sem bil edini Slovenec, tako je dnevna komunikacija nenehno potekala v angleškem jeziku. Hkrati pa sem imel privilegij delati z vojaki in civilnimi osebami različnih držav, kar mi je omogočalo veliko možnosti za izmenjavo izkušenj in pridobivanja znanja. Na nekaterih tečajih sem poučeval tematike, ki so povezane z osnovnimi doktrinarnimi področji obveščevalnega dela, na drugih pa spet bolj tehnično zahtevne tematike, ki se bolj navezujejo na analizo podatkov. Moja glavna tematika so bili računalniški programi za analizo terena in aktivnosti na terenu, programi za izvajanje analize različnih povezav in vizualizacijo le teh, ter programi za izvajanje analize z velikim številom podatkov. Pri izvajanju posameznih predavanj smo se vedno držali pravila štirideset odstotkov teorija in šestdeset odstotkov praktično delo. Iz tega je izhajalo, da sem veliko delal na razvoju različnih vaj, ki so jih morali tečajniki med tečajem opraviti. V obdobju mojega dela v NSOS sem se veliko ukvarjal in posledično tudi naučil o organizaciji in procesih v izobraževalni ustanovi. Eno glavnih vodil šole je tako imenovani »Networking« ali spoznavanje in povezovanje med tečajniki in predavatelji, kar kasneje omogoča, da se pripadniki, ki bodo sodelovali na skupni misiji Nata povežejo med seboj že pred in kasneje med samo misijo. To pa zagotavlja veliko hitrejše, boljše in sinhronizirano sodelovanje.

Pakiranje materiala Varensvet.si

Foto: SV (pakiranje materiala)

Ali nam lahko predstavite program FSTCO (Federation of SOF Training Centers and Opportunities), s katerim NSHQ poizkuša na enem mestu predstaviti ponudnike različnih oblik usposabljanja?

Eno od osrednjih iniciativ zavezništva je pametna obramba, oziroma »Smart Defence«, kar je bilo tudi glavno vodilo za ustanovitev FSTCO. NSHQ je vzpostavil in usklajuje Natov program FSTCO tako, da je na enem mestu povezal različne nacionalne centre za usposabljanje in njihove zmožnosti. Te centre lahko posamezna država izkoristi za usposabljanje v skladu z operativnimi zahtevami NATA. Glavni namen FSTCO je spodbujanje standardiziranega usposabljanja, ki povečuje zmogljivost in interoperabilnost Natovih specialnih sil. Tako so na enem mestu zbrani različni centri in njihovi izobraževalni programi, ki jih ponujajo bodisi vojaške ustanove ali komercialna podjetja posameznih držav NATO. S to ponudbo pa program nikakor ne želi posegati v pristojnosti in/ali nacionalno politiko usposabljanja. Na ta način samo želi zapolniti vrzel posamezne države zavezništva, ki se je znašla v težavah, da izpolni določeno zahtevo, bodisi zaradi pristojnosti, stroškov ali pomanjkanja ustreznega okolja.

PRIPRAVILA: Andrej Kovačič, IVK inštitut / Varensvet, Carmen Kos, Kabinet načelnika Generalštaba Slovenske vojske /Oddelek za stike z javnostmi

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.