Višji praporščak Robert Rotar, glavni podčastnik 1. brigade Slovenske vojske

0

Nekaj besed o višjem praporščaku Robertu Rotarju

Višji praporščak Robert Rotar, rojen 4. avgusta 1974 v Ljubljani, je vojaško kariero v Slovenski vojski začel leta 1994 v Šoli za častnike vojnih enot, kjer je po uspešnem šolanju in stažiranju bil imenovan v čin vodnika.

Svojo kariero je gradil v enotah vojaške policije, kjer je pričel kot vojak, vodja skupine in poveljnik oddelka, nadaljeval kot inštruktor, PČ za operativno učne zadeve, četni podčastnik in bataljonski podčastnik. V nadaljevanju je opravljal delo višjega podčastnika za vojaško policijo v J-3 GŠSV. Trenutno opravlja delo brigadnega podčastnika v 1. Brigadi Slovenske vojske.

V dosedanji vojaški karieri je opravil vsa zahtevana šolanja za podčastnike prav tako, se je udeležil najvišjih šolanj za podčastnike v tujini.

Višji praporščak Rotar je prav tako služil v NATO misijah; dvakrat v SFOR v BIH, kot vojaški policist-vodja skupine, v KFOR 20 je opravljal delo glavnega podčastnika NTT v KFOR in bil mentor glavnemu podčastniku TRADOC Kosovskih varnostnih sil, kot enotovni podčastnik kontingenta v ISAF 18 v Afganistanu in bil hkrati mentor glavnemu podčastniku bataljona afganistanske nacionalne armade.

Višji praporščak Rotar je prejemnik mnogih vojaških odlikovanj: srebrna medalja Slovenske vojske, bronasta medalja Generala Maistra, bronasta medalja Slovenske vojske, srebrni znak šole za podčastnike, srebrna medalja 17. BVP, bronasta medalja 17. BVP, medalja III stopnje 1.BR, medalja predsednika države za zasluge na varnostnem področju, medalja v službi miru (5x – SFOR, KFOR, ISAF).

1. brigada predstavlja paradnega konja Slovenske vojske. Ali nam predstavite njeno sestavo?

Prva brigada Slovenske vojske je nosilka združenega bojevanja rodov na taktičnem nivoju. Prva brigada Slovenske vojske je v službi domovine, državljanov Republike Slovenije ter nacionalnih interesov države.

Poveljstvo brigade poveljuje enotam v sestavi brigade in je odgovorno za pripravljenost ter usposobljenost podrejenih enot.

Sestava 1. brigada Slovenske vojske

10. pehotni polk (10.PEHP)

Poslanstvo 10. PEHP je, da se samostojno ali kot Motorizirana bojna skupina (MotBBSk) na ukaz premakne v območje delovanja, kjer izvede ofenzivno, defenzivno ali stabilizacijsko delovanje z namenom izvajanja nacionalne obrambe ali delovanja v okviru zavezništva, izvajanje nalog v zaščiti in reševanju ter nudenje pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

132. gorski polk (132.GORP)

Poslanstvo 132. GORP je izvajanje bojnih operacij v sredo- in visokogorju ter na težko prehodnem zemljišču v vseh vremenskih razmerah. Pod okriljem 132.GORP deluje tudi Gorska šola Slovenske vojske, ki je gonilna sila na področju usposabljanja, veščin, gibanja, preživetja in delovanja v gorah.

Teritorialni polk (TERP)

Poslanstvo TERP v miru je izvajanje nalog civilno-vojaškega sodelovanja in sodelovanje z nosilci civilne obrambe. Ob aktiviranju strateške rezerve izvajanje določenih nalog načrtovanja in priprav za razvoj in oblikovanje vojaške strateške rezerve.

Rodovski bataljon (RB)

Poslanstvo RB je vzpostaviti visoko stopnjo specialistične zmogljivosti rodovskih čet in baterij z namenom bojne podpore ofenzivnega in defenzivnega delovanja brigade in brigadnih enot, bojne podpore BBSk doma in v operacijah kriznega odzivanja ter specialistične podpore v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. Rodovski bataljon sestavljajo Baterija za ognjeno podporo, Četa za JRKBO, Inženirska četa, Lahka raketna baterija ZO, Obveščevalno izvidniška četa, Četa vojaške policije, Četa za zveze in Protioklepna četa.

Foto: osebni arhiv

Kakšne pa so naloge 1. brigade Slovenske vojske?

Naloge 1. brigade Slovenske vojske so:

  • zagotavljanje sile za bojevanje in sile za zagotovitev delovanja,
  • sodelovanje s svojimi enotami v mednarodnih operacijah in misijah,
  • sodelovanje s svojimi enotami v sistemu zaščite, reševanja in pomoči,
  • civilno-vojaško sodelovanje in sodelovanje z nosilci civilne obrambe,
  • načrtovanje in priprava razvoja ter oblikovanje vojaško-strateške rezerve ob njenem aktiviranju,
  • sodelovanje s civilnimi in drugimi organizacijami posebnega pomena za obrambo,
  • sodelovanje pri pridobivanju kadra za potrebe Slovenske vojske,
  • sodelovanje na področju celostne skrbi za pripadnike Slovenske vojske in njihove družine.

Vloga in naloge podčastniške podporne linije

Podčastniška podporna linija (PPL) je namenjena podpori linije poveljevanja. Podčastniška podporna linija se začne s podčastniki v vodu in konča z glavnim podčastnikom Slovenske vojske. Podpora se zagotavlja z izvajanjem predpisov in aktov poveljevanja, postopkov in vojaških standardov, usposabljanjem posameznikov, posadk in skupin, zagotavljanjem spoštovanja vojaške discipline, z učinkovitim prenosom informacij, nadzorom vojaškega obnašanja in osebnega izgleda. Pomagajo in svetujejo poveljniku glede vseh zadev povezanih z vojaki in podčastniki. Enotovni in glavni podčastniki, ki delujejo v podčastniški podporni liniji, torej skrbijo za disciplino, standarde, moralo, usposobljenost in seveda poklicni razvoj vojakov in mlajših podčastnikov.

Foto: osebni arhiv

Kakšna je razlika med linijo poveljevanja in kontrole ter podčastniško podporno linijo?

V Slovenski vojski imamo eno linijo poveljevanja in kontrole (PINK), ki jo sestavljajo poveljniki enot (častniki). Poveljniška linija poveljniku zagotavlja prenos nalog na podrejene enote in kontrolo.

Podčastniška podporna linija (PPL) je vzporedna linija, ki podpira in krepi linijo poveljevanja in kontrole. Podčastniško podporno linijo tako sestavljajo enotovni podčastniki. Podčastniška podporna linija je način funkcijskega povezovanja med častniki in podčastniki in podpora podčastnikov pri krepitvi delovanja vojaške organizacije ter linije PINK. Delovanje podčastnikov v PPL zagotavlja učinkovito vodenje in usmerjanje vojakov in podčastnikov, natančno izvajanje predpisov in aktov poveljevanja, prenos informacij in navodil, uveljavljanje pravil, postopkov in vojaških standardov, usposabljanje posameznikov in skupin, spoštovanje vojaške discipline, kodeksa vojaške etike, nadzor vojaškega obnašanja in osebnega zgleda ter svetovanje nadrejenim v liniji PINK. Prav podčastniška podporna linija (PPL) je v zadnjih letih naredila izjemen napredek, tako pri delovanju doma, kot na področju mednarodnega sodelovanja. To nam priznajo tako generali v SV, kot tudi najvišji predstavniki NATA in zavezniških vojska. Tako se je Podčastniškega zbora SV zaradi proaktivnosti in dobre prakse upravičeno prijel slogan enega izmed vodilnih PČ zborov v širši regiji.

Foto: osebni arhiv

Katere so naloge brigadnega podčastnika in kakšna je njegova vloga v brigadi?

Brigadni podčastnik je glavni podčastnik in najvišji enotovni podčastnik v brigadi. Svoje naloge opravlja skladno s Pravili službe v SV in Direktivo o organiziranju in delovanju podčastniškega zbora Slovenske vojske, v katerih so opisani delo in naloge enotovnih podčastnikov. Njegova vloga je, da zagotavlja delovanje podčastniške podporne linije tako, da podpira linijo poveljevanja in kontrole. Hkrati svetuje poveljniku brigade pri vseh vprašanjih, ki se nanašajo na delo podčastnikov in vojakov. Ko se poveljnik odloči za neko nalogo, mu enotovni podčastnik zagotovi, da bo opravljena pravočasno, kakovostno in skladno s poveljniško namero. Tako je naša naloga, da vojaka usposobimo, pripravimo, preverimo in izvajamo nadzor nad uresničevanjem dodeljene naloge. Enote brez enotovnega/glavnega podčastnika si je v sodobnih vojskah težko predstavljati.

V preoblikovanem svetu, asimetričnem bojišču ter posebno pri delovanju na mirovnih operacijah in misijah, je vloga glavnih podčastnikov vse pomembnejša. Vodenje malih taktičnih enot, usposabljanje posameznikov, skupin ter oddelkov, vzdrževanje standardov vojaškega obnašanje in discipline, skrb za dobrobit vojakov in profesionalnih medčloveških odnosov, fizične pripravljenosti in motivacije vojakov, so elementi, brez katerih si delovanja sodobne oborožene sile ni več mogoče predstavljati, tako na operacijah kot pri vsakdanjem delu.

Ob koncu je prav, da povem, da podčastniški zbor SV trdno stopa po začrtani poti s ciljem izgradnje sodobne in kredibilne oborožene sile, tako doma kot tudi v okviru zavezništva. Podčastniški zbor SV je danes prepoznan, cenjen in spoštovan tako v regiji kot tudi širše v okviru Nata. Danes je podčastnik SV izobražen, vojaško strokovno usposobljen, ter kot tak obvladuje vse ključne procese sodelovanja in sooblikovanja sodobne vojaške organizacije. Upam si trditi, da je Podčastniški zbor SV v svojem dosedanjem delu in opravljenih nalogah opravičil svojo vlogo in poslanstvo.

PRIPRAVILA: Andrej Kovačič, IVK inštitut / Varensvet, Carmen Kos, Kabinet načelnika Generalštaba Slovenske vojske /Oddelek za stike z javnostmi

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.