Varnost v šolah

Projekt Dnevi varnostne kulture mladih

Projekt/program sofinancira Mestna občina Ljubljana

MOL

Izvajalec projekta: IVK Inštitut za varnostno kulturo www.institut-ivk.si

Povzetek vsebine projekta

Projekt je zaokrožena celota delavnic, predavanj, priprave na kviz in izvedba kviza za učence 7., 8., in 9. razredov OŠ. Učenci se na delavnicah seznanijo s teorijo nasilja, spoznajo oblike nasilja, kje so njegove meje, kako ga prepoznati, kako se mu zoperstaviti ter se postaviti za svojo pravico – biti varen. Učenci izvedo, kako ravnati pred, med in po nasilnem dogodku. Seznanijo se tudi s problematiko družinskega nasilja. Učenci spoznajo (samo)zaščitne metode obrambe pred fizičnim nasiljem, in dinamiko fizičnega nasilja. Pri tem ne gre za princip nasilja z nasiljem, temveč za načine, s katerimi se mladi lahko fizičnemu nasilju izognejo, ga preprečijo ali ustavijo. Seznanijo se tudi s pomenom osebne varnosti. Učencem je predstavljena tudi problematika poškodb, ki običajno nastanejo pri fizičnem nasilju med mladimi. Gre za poškodbe, ki lahko nastanejo že med samim prerivanjem, in ki imajo lahko trajne posledice v prihodnosti. Predstavljeni bodo tudi znani primeri poškodb mladih iz prakse. Po izvedenih delavnicah se bo izvedel kviz na temo varnostne kulture mladih, ki bo zajemal pridobljeno znanje iz vsebine obravnavanih delavnic. Najboljši učenci med vsemi sodelujočimi šolami, bodo prejeli praktične nagrade in možnost mentorstva, če se bodo odločili za izobraževanje za poklic na področju nacionalno varnostnega sistema. Vsi ostali bodo prejeli potrdila o udeležbi na kvizu.

Cilji projekta

Seznaniti udeležence s pomenom osebne varnosti in varnostne kulture ter jim podati potrebno znanje s tega področja. Naučiti udeležence, kako prepoznati (med)vrstniško nasilje in kako ukrepati v konfliktni situaciji. Podati udeležencem osnovno znanje o osebni varnosti in samozaščitnem ravnanju. Naučiti udeležence osnovnih veščin za ravnanje v primeru verbalnega in fizičnega nasilja. Seznaniti udeležence s problematiko družinskega nasilja in kako ravnati v teh primerih.

Rezultate/učinek pridobljenega znanja bomo merili po končanem predavanju in delavnicah in sicer z znanjem v izvedenem kvizu. Analizirala se bo tudi primerjava rezultatov med udeleženci sodelujočih šol (OŠ Valentina Vodnika, OŠ Miška Kranjca, OŠ Kašelj, OŠ Vodmat, OŠ Hinko Smrekar).

Projekt bo zajel predvidoma 300 učencev oz. predvidoma 60 učencev na sodelujočo šolo. Na vsaki sodelujoči šoli se bodo izvedli 4. dogodki. Posamezni učenec bo vključen v  projekt 7 šolskih ur (4 ure delavnica, 1 ura predavanja, 1 ura obnova obravnavane vsebine v programu in priprava na kviz, 1 ura reševanje kviza s področja Varnostne kulture mladih).


 

viele bemalte bunte Kinderhände

 Projekt Varna šola

Izvajalec projekta: IVK Inštitut, Inštitut za varnostno kulturo

Kriminal, nasilje in nemiri v šolah (pre)počasi postajajo nacionalno in družbeno vprašanje. Varnost je ena izmed osnovnih človekovih potreb in pogoj za čustven in socialni razvoj mladega človeka. Vsi si želimo, da bi bile šole varen kraj, tako za naše otroke, kot za njihove učitelje. Varne šole pa se žal ne zgodijo kar tako, saj to področje potrebuje celovit in sistematičen pristop. Z ustrezno varnostno politiko, s predpisanimi postopki in dobro prakso, zmanjšujemo varnostna tveganja ter gradimo skrbno, urejeno in varno šolo.

Šola je prostor, ki bi poleg kritične infrastrukture države moral biti prostor posebnega družbenega pomena. Zakaj? Zato, ker so otroci naše največje bogastvo in ker velik del svojega časa preživijo v njej. Zagotavljanje varnega učnega okolja otrokom, je ena izmed njihovih temeljnih pravic. Seveda ne smemo pozabiti na učitelje in ostale zaposlene, ki za uspešno izvajanje izobraževalnega procesa ter učinkovitega prenosa znanja otrokom, potrebujejo varno delovno okolje. Pri tem gre za celovit pristop, ki odvrača in preprečuje vsa tveganja, ki ogrožajo varnost v šolah in šolskem okolišu.

Ko govorimo o varni šoli, mislimo na celovit pristop k zagotavljanju varnosti v šolah. Sistem se začne graditi na nivoju države in njeni nacionalni strategiji in se na operativnem nivoju izvaja preko različnih subjektov javnega (policija, lokalne skupnosti, socialne službe ipd.) in zasebnega prava (zasebno varovanje ipd.). Na nivoju šole je ključnega pomena sodelovanje in podpora vseh zaposlenih na šoli, učencev ter ostalih, ki so kakorkoli povezani z delovanjem šole (starši, razna društva ipd.)

V prvem delu projekta bo potekalo zbiranje podatkov in informacij o varnostni problematiki ter njihova obdelava, v drugem delu pa strokovna preučitev zbranih podatkov za naziv varna šola.

Projekt se bo predvidoma izvajal 12 mesecev in sicer od septembra 2015 do avgusta 2016. Informacije o projektu bodo dostopne na spletni strani IVK Inštituta za varnostno kulturo, www.varensvet.si