Tomaž Rozman, glavni inšpektor, Inšpektorat RS za šolstvo in šport

0

Ali nam lahko poveste, katera so tista področja, povezana z varnostjo v šolah, zaradi katerih se prijavitelji lahko obrnejo na vaš inšpektorat?

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport je pristojen za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja po javno veljavnih programih. Na zastavljeno vprašanje ne moremo podati natančnega odgovora: z varnostjo je povezana organizacija dela – normativno oblikovanje oddelkov, spremljevalci učencev na posameznih dogodkih, organizacija dežurstva učiteljev, nasilje v šolah…

Katere so tiste zadeve, ki jih najpogosteje obravnavate oz za katere dobivate največje število prijav?

Največ očitanih kršitev se nanaša na uresničevanje pravic in dolžnosti udeležencev izobraževanja, organizacijo dela v šoli, preverjanje in ocenjevanje…..

Kako bi ravnal vaš inšpektorat, če bi dobil prijavo, da se v določeni šoli učenci ne počutijo varno oz da šola ne naredi dovolj za njihovo varnost (problematika medvrstniškega nasilja, pogoste tatvine ipd)? Ste morda že imeli kdaj takšno prijavo oz primer?

V takšnih primerih se preverjajo določbe Zakona o osnovni šoli glede vzgojnega načrta, predvsem pa se preverja aktivnost šol – ali se sprejemajo ukrepi na podlagi sprejetih internih aktov, ali se obvešča starše….

Kot smo že pojasnili, je potrebno nadzor osredotočiti na več vidikov, saj je vzgojno delovanje šole strokovno delo, ki se izvaja v skladu s pravili stroke, v skladu z zakonom o osnovni šoli ter na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Razprava o vzgojni problematiki se na podlagi pristojnosti, določenih v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v organih sveta šole in sveta staršev nanaša na ravnanja šole, organizacijo aktivnosti….

  • Z zakonodajnega vidika šola na podlagi 60.d člena Zakona o osnovni šoli z Vzgojnim načrtom določi načine doseganja in uresničevanja ciljev osnovnošolskega izobraževanja, določenih v 2. členu ZOsn. Z vidika zagotavljanja varnega in spodbudnega šolskega okolja pa šole na primer med drugim načrtujejo izvajanje preventivnih dejavnosti za preprečevanje nasilništva ter organizirajo nadzor na določenih krajih in v določenem času. Na podlagi vzgojnega načrta in 60. e člena ZOsn pa v pravilih šolskega reda šole opredelijo dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja in določila vzgojne ukrepe za kršitve pravil.
  • Pristojnosti sveta staršev in sveta šole so zapisane v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 48. člen ZOFVI svetu šole med drugim daje pristojnost, da obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, 66. člen pa daje svetu staršev pristojnost, da razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki in obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom. Zakonodaja še določa, da o uresničevanju vzgojnega načrta ravnatelj najmanj enkrat letno poroča svetu staršev in svetu šole, poročilo je sestavni del letne samoevalvacije šole.
  • Pristojnosti šolske inšpekcije se tako nanašajo na morebitne kršitve zakonodaje, ki se nanašajo na vzgojni načrt šole, ukrepanje šole ob pojavu nasilja in vzgojno ukrepanje, način organizacije dežurstva v šoli, obravnavo vzgojne problematike….

V Sloveniji je še zelo prisoten tradicionalni pristop k urejanju varnosti v šolah, torej o tem se mora govoriti čim manj, medtem ko obstajajo izjeme, ki na tem področju resnično izstopajo, kot primeri dobre prakse. Kakšna naj bi po vašem mnenju bila varna šola, če gledamo na celovito varnost v šoli?

Trditvi ne morem pritrditi. Šola mora vzpostaviti dejavnosti na področju ozaveščanja, promocije, učenja, poučevanja in udejanjanja otrokovih pravic preko:

  • usposabljanja učiteljev;
  • profesionalnega sodelovanja – ustrezno ravnanje v primeru zaznanih kršitev, vzpostaviti mehanizme, izobraževanja otrok, staršev in kolektiva, razvijati poglobljeno sodelovanje med šolskimi svetovalnimi delavci in razredniki;
  • sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami, Varuhom;
  • komunikacije: poglobljeno informiranje staršev, roditeljski sestanki na temo nasilja, Šola za starše, otroški parlament, nabiralniki v šolah za učence, starše, zaposlene…

 Andrej Kovačič                             E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.