Tomaž Jeretina, mag., Svetovalec za varnost v Gorenjski banki

0

Po izobrazbi ste magister varstvoslovja. Ali nam lahko zaupate, kako to da ste se odločili za delo na področju varnosti in varovanja, kjer delate že več kot 15 let?

Moja poklicna pot me je najprej vodila na področje strojništva, kjer sem spoznaval tudi osnove varnosti v proizvodnji. Posledično sem se odločil za študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo-smer varnost in zdravje pri delu in se po zaključku študija zaposlil v večjem podjetju za zasebno varovanje. Svojo poklicno pot na področju varnosti sem nato nadaljeval v banki, kjer sem se seznanil z novimi varnostnimi tveganji, kar me je vzpodbudilo za podiplomski študij na Fakulteti za varnostne vede. Moram priznati, da sem si svojo poklicno pot na začetku zamislil malce drugače in na drugih področjih, a z zadovoljstvom ugotavljam, da področje varnosti v sodobnem času predstavlja velik izziv za vsakega varnostnega managerja in nudi možnosti za osebnosti in karierni razvoj.

Zadnjih 10 let ste zaposleni kot Svetovalec za varnost v Gorenjski banki. Katere so glavne delovne naloge, ki spadajo v vaše področje?

Glede na to, da smo srednje velika banka, je nabor del in nalog posameznika v takšni banki zelo širok in se lahko prepleta med različnimi področji.

Glavne delovne naloge, ki jih trenutno izvajam bi lahko razdelil na:

  • pravno-normativno usklajevanje aktov s področja varnosti, prevozov gotovine, varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom,
  • vodenje prevozov gotovine, vrednostnih pošiljk, pošte ter oskrba dislociranih bankomatov,
  • koordiniranje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti,
  • načrtovanje in izvajanje varnostnih procesov v banki, poslovne in varnostno etike, implementacija standardov pri gradnjah in rekonstrukcijah naših in prevzetih objektov,
  • vodenje postopkov v primeru izrednih razmer, odkrivanje in reševanje kaznivih dejanj ter zagotavljanje neprekinjenega poslovanja,
  • praktično in teoretično usposabljanje zaposlenih za izvajanje predpisanih varnostnih postopkov ter dvigovanje varnostne kulture v banki, etike, skladnosti poslovanja, sodelovanje in koordinacija aktivnosti z različnimi inšpekcijami, policijo in izvajalci zasebnega varovanja,
  • sodelovanje pri samoocenah skladnosti poslovanja vseh organizacijskih enot v banki,
  • preprečevanje in odkrivanje prevar in zlorab na bančnih okencih in bankomatih,

 Kje so po vašem mnenju največja varnostna tveganja v bančnem sektorju?

Kljub temu, da banke namenjamo varnosti veliko pozornosti in finančnih sredstev, se zavedamo, da popolne varnosti ni. Dejstvo je, da se z uvajanjem digitalizacije in vse širšo uporabo informacijske tehnologije, povečujejo tudi varnostna tveganja na tem segmentu. Poleg tega pa smo priča vsakodnevnem poročanju o incidentih, ki so posledica terorizma, gospodarskega kriminala, zlorabe podatkov, prevar in vohunstva. Iz tega izhaja, da se bomo varnostni managerji tudi v prihodnosti intenzivno ukvarjali s prepoznavanjem in spremljanjem novih in obstoječih tveganj, njihovemu merjenju, snovanju in implementaciji ukrepov ter nadzoru.

Vsekakor pa je potrebno največ pozornosti posvečati človeškemu kapitalu in krepiti varnostno kulturo, temeljne vrednote in načela tako zaposlenih, kot tudi komitentov.

Ali kateri varnostni dogodki pri vas izstopajo oz. jim namenjate večjo pozornost?

V kolikor želimo optimalno upravljati korporativno varnost, moramo poznati vsa tveganja, ki nam pretijo in verjetnosti, da se določeni varnostni incidenti dogodijo ter kakšen vpliv imajo na poslovanje in ugled banke ter njenih strank. V banki redno ocenjujemo ranljivosti, ogroženosti in varnostna tveganja in jih ob vsakem incidentu po potrebi dopolnjujemo. Na tej podlagi vsakemu varnostnemu dogodku posvečamo enako pozornost in ga obravnavamo po ustaljenem postopku ocenjevanja ranljivosti, ogroženosti in tveganj. Vsekakor pa korporativno varnost v največji možni meri nenehno izboljšujemo po principu Demingovega kroga.

Koliko varnostnih dogodkov letno beležite v vaši banki in kakšen je njihov trend?

V Gorenjski banki letno beležimo povprečno nekje okoli 60 varnostnih dogodkov, če izvzamemo neuspele poizkuse napadov škodljivih virusov na informacijske sisteme. Beležimo rahel upad varnostnih dogodkov v primerjavi s preteklimi leti, kar pripisujemo dvigovanju nivoja varnosti tako na organizacijsko procesni, kot tehnični ravni. Dejstvo je, da banka varnostnih incidentov, ki so razlog nepravilnega ravnanja oz. neupoštevanja preventivnih ukrepov s strani komitentov (nameščanje varnostnih popravkov na računalnike, varovanje zaupnih in osebnih podatkov, varovanje varnostnih kod, certifikatov, PINov, varno rokovanje s plačilnimi karticami, preventiva pri spletnih nakupih….), ne more preprečiti. Zaradi tega dajemo velik poudarek osveščanju in varnostni kulturi zaposlenih ter tudi komitentov. Zavedamo se dejstva, da je sistem varen toliko kolikor je varen najšibkejši člen.

Varnostna kultura zaposlenih v bančnem sektorju, kjer je zelo pomembno, da se zaposleni držijo skladnosti poslovanja in predpisanih protokolov, s katerimi se obvladujejo varnostna tveganja je zelo pomembna. Kako pri vas skrbite za tovrstno področje?

Visoka raven varnostne kulture vseh zaposlenih, ne glede na pristojnosti in odgovornosti, je ključnega pomena za optimalno upravljanje korporativne varnosti. Banke smo regulatorno zavezane k upravljanju s tveganji skladnosti poslovanja, kar pomeni ugotavljanje, stalno merjenje, obvladovanje in spremljanje tveganja skladnosti poslovanja, ki jim je ali bi jim lahko bila banka izpostavljena. V banki dvakrat letno izvajamo samoocene skladnosti poslovanja vsake posamezne organizacijske enote in na podlagi dobljenih rezultatov pripravimo nabor ukrepov za obvladovanje tveganj skladnosti ter o tem redno poročamo upravi in nadzornemu svetu. Upravljanje tveganja skladnosti poslovanja pa se izvaja predvsem preko izobraževalne, svetovalne in nadzorstvene funkcije. Velik poudarek posvečamo izobraževanju vseh zaposlenih za optimalno upravljanje s tveganji skladnosti ter krepitvi varnostne kulture, temeljnih načel in vrednot, ki jim banka sledi.

Ali nam lahko zaupate po kakšnih kriterijih izbirate zunanje izvajalcev varovanja (zasebno varovanje)?

V Gorenjski banki imamo predpisane postopke priprave vabil za izvajanje storitev ali nakupa opreme, komisijsko odpiranje ponudb, analiziranje ponudb, vsebine pogodb in postopkov spremljanja ter nadzora nad izvedbo storitev ali dobavo opreme. Pri izboru izvajalcev oziroma dobaviteljev upoštevamo številne kriterije, med katerimi pa ni vedno najpomembnejša cena. Dejstvo je, da je področje zasebnega varovanja specifično in zahteva visok nivo kakovosti, razpoložljivosti in zanesljivosti. Za banko je pomembno predvsem to, da ima izvajalec za zasebno varovanje na območju, kjer se nahajajo poslovalnice in bankomati zagotovljeno zadostno število intervencijskih služb, prevoznikov in varnostnih tehnikov, blindiranih vozil za prevoze gotovine in možnost hkratnega zagotavljanja varovanja večjega števila objektov tudi izven rednega delovnega časa.

 Andrej Kovačič                                               E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.