Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

0

»Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je samostojen sistem (v pristojnosti ministrstva za obrambo), organiziran predvsem za varstvo ljudi in materialnih dobrin pred naravnimi in drugimi nesrečami v miru, izrednem stanju ali vojni«. (Sotlar in Eman, 2014)

Viri ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti Republike Slovenije (Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije [ReSNV-1],2010)

»V mednarodnem in nacionalnovarnostnem okolju 21. stoletja se soočamo z raznovrstnimi sodobnimi viri ogrožanja in tveganja varnosti. Njihovi nosilci so praviloma nedržavni subjekti, po naravi pa so kompleksni, pogosto težko predvidljivi in imajo lahko multiplikatorski značaj in učinek. Republika Slovenija je na različne vire ogrožanja in tveganja dodatno občutljiva zaradi svoje geografske raznolikosti, omejenosti naravnih virov in prostora ter ozemeljske prehodnosti. Viri ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti Republike Slovenije se z vidika porekla pojavljajo na globalni, nadnacionalni in nacionalni ravni.« (ReSNV-1, 2010)

varensvet.siFoto: Pixabay

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

»Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zajema varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami, da se zmanjša število nesreč, ter prepreči oziroma zmanjša število žrtev in drugih posledic . Ta celovit sistem organizirajo: država, občine in druge lokalne skupnosti. Obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor, financiranje ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.« (Republika Slovenija: Ministrstvo za obrambo, n.d.a)

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavljajo (Republika Slovenija: Ministrstvo za obrambo, n.d.a):

 • prebivalci Republike Slovenije kot posamezniki;
 • prebivalci, prostovoljno organizirani v društva, strokovna združenja ter druge nevladne organizacije, ki opravljajo dejavnost, pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 • javne reševalne službe;
 • gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije;
 • lokalne skupnosti in
 • država.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je enoten podsistem nacionalne varnosti države. Ta podsistem je namenjen (Republika Slovenija: Ministrstvo za obrambo, n.d.a):

 • zaščiti pred nevarnostmi;
 • pripravljenosti na nesreče;
 • preprečevanju nesreč;
 • reševanju in pomoči ob nesrečah in
 • sanaciji posledic nesreč.

Glavni poudarki politike varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so na krepitvi preventivnih dejavnosti za pravočasno napovedovanje, načrtnem povečevanju zmogljivosti za pravočasno napovedovanje, odkrivanje, spremljanje in opozarjanje na nevarnosti, reorganizaciji sil za zaščito, reševanje in pomoč na vseh ravneh glede na sprejete normativne in druge rešitve ter aktivnem mednarodnem sodelovanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Republika Slovenija: Ministrstvo za obrambo, n.d.a). Potrebna sta hitrejši razvoj in posodobitev infrastrukturnih sistemov za delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč (Republika Slovenija: Ministrstvo za obrambo, n.d.a).

Naloge dejavnosti zaščite in reševanja so (Republika Slovenija: Ministrstvo za obrambo, n.d.a):

 • odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč;
 • preprečevanje naravnih in drugih nesreč;
 • obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč;
 • zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov, pomembnih za zaščito, reševanje in pomoč ter za izvajanje drugih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 • izobraževanje in usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč;
 • organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč;
 • samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč;
 • mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč;
 • odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
 • reševanje in pomoč;
 • odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje;
 • ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče;
 • mednarodno sodelovanje pri izvajanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 • nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in
  pomoč drugim državam ob naravnih in drugih nesrečah.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč

»Sile za zaščito, reševanje in pomoč so razpoložljive človeške zmogljivosti društev, gospodarskih družb, zavodov ali lokalnih skupnosti, države ali drugih organizacij, ki so namenjene zaščiti, reševanju in pomoči ob naravni in drugi nesreči.« (Republika Slovenija: Ministrstvo za obrambo, n.d.b)

»Sile za zaščito, reševanje in pomoč organizirajo lokalne skupnosti, država ter določene gospodarske družbe. Lokalne skupnosti in država organizirajo svoje sile glede na ogroženost njihovega območja, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije pa glede na tveganja v dejavnosti, ki jo opravljajo.« (Republika Slovenija: Ministrstvo za obrambo, n.d.b)

 Izvajalci nalog zaščite in reševanja so (Sotlar in Eman, 2014):

 • Enote in službe društev ter drugih nevladnih organizacij (na podlagi odločitve pristojnega organa lokalne skupnosti ali državnega organa);
 • Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije (na podlagi odločitve pristojnega organa lokalne skupnosti ali državnega organa ter glede na tveganje v dejavnosti, ki jo opravljajo);
 • Enote, službe in organi Civilne zaščite (na podlagi državljanske dolžnosti kot dopolnilne sile za zaščito, reševanje in pomoč; z enotami in službami civilne zaščite se zagotavlja izvajanje določenih množičnih nalog zaščite in reševanja ob velikih naravnih in drugih nesrečah, ki jih ne morejo izvajati obstoječe reševalne enote in službe);
 • Policija (predvsem pri zagotavljanju varnosti, javnega reda in miru ter s sodelovanjem v reševalnih akcijah s helikopterji in drugimi silami) in
 • Slovenska vojska (v skladu z zakonom, njihovo organiziranostjo, opremljenostjo in usposobljenostjo; zlasti letalske enote, enote za jedrsko, kemijske in biološko obrambo, inženirske enote, zdravstvena služba in druge enote).

»Sile za zaščito, reševanje in pomoč glede na način vključevanja in sodelovanja državljanov delimo na prostovoljne, poklicne in dolžnostne. Posamezne enote in službe se lahko organizirajo v kombinaciji poklicnih in prostovoljnih članov.« (Sotlar in Eman, 2014)

Gasilske enote se delijo na (Republika Slovenija: Ministrstvo za obrambo, n.d.b):

 • teritorialne poklicne;
 • teritorialne s poklicnim jedrom;
 • teritorialne prostovoljne;
 • industrijske poklicne;
 • industrijske s poklicnim jedrom in
 • industrijske prostovoljne.

Enote ter službe društev in drugih nevladnih organizacij so (Republika Slovenija: Ministrstvo za obrambo, n.d.b):

 • Gorska reševalna služba Slovenije;
 • Jamarska reševalna služba pri JZS;
 • podvodna reševalna služba Slovenije;
 • Enote reševalcev z reševalnimi psi, ki jih organizirata Kinološka zveza Slovenije;
 • Zveza društev in klubov vodnikov reševalnih psov Slovenije;
 • Enote za postavitev začasnih prebivališč, ki jih organizira Zveza tabornikov Slovenije;
 • Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov;
 • Stacionarija in nastanitvene enote, ki jih organizira Rdeči križ Slovenije;
 • Zveza radioamaterjev Slovenije in
 • Drugo.

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije so (Republika Slovenija: Ministrstvo za obrambo, n.d.b):

 • Službe nujne medicinske pomoči, ki jih organizirajo pristojne zdravstvene ustanove kot del javne zdravstvene službe;
 • Enota za identifikacijo mrtvih, ki jo organizira Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino;
 • Enota za higiensko-epidemološko delo, ki jo organizira Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo;
 • Mobilna enota za meteorologijo in hidrologijo, ki jo organizira MOPE, Agencija RS za okolje;
 • Ekološki laboratorij z mobilno enoto, ELME, ki jo organizira inštitut Jožef Štefan;
 • Ekološki laboratorij MEEL, ki jo organizira Zavod za zdravstveno varstvo Maribor;
 • Enota za ZiR ob nesrečah s klorom ter drugimi jedkimi snovmi, ki jo organizira TKI Hrastnik;
 • Enota za reševanje ob rudniških nesrečah, ki jo organizira Premogovnik Velenje;
 • Mobilni center za obveščanje;
 • Nacionalni inštitut za biologijo;
 • Služba za ZiR ob ekoloških in drugih nesrečah na morju;
 • Veterinarska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
 • Drugo.

Civilna zaščita (Republika Slovenija: Ministrstvo za obrambo, n.d.b):

 • Enote za prvo pomoč;
 • Enote za prvo veterinarsko pomoč;
 • Tehnične reševalne enote;
 • Enote za RKB zaščito;
 • Enote za varstvo pred NUS;
 • Služba za proženje snežnih plazov;
 • Službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč;
 • Službe za podporo;
 • Poverjeniki za CZ in njihovi namestniki;
 • Poveljniki CZ in njihovi namestniki ter štabi CZ;
 • Informacijski centri;
 • Logistični centri;
 • Enote za hitre intervencije in
 • Drugo.

Državna enota za hitre reševalne intervencije (Republika Slovenija: Ministrstvo za obrambo, n.d.b):

 • Poveljstvo EHI;
 • Enota za tehnično reševanje;
 • Enota za RKB zaščito;
 • Enota za prvo medicinsko pomoč;
 • Enota za tehnično potapljanje;
 • Enota za oskrbo;
 • Strokovna skupina za elektriko;
 • Strokovna skupina za vodo;

Viri

 • Republika Slovenija: Ministrstvo za obrambo, (ni datumaa). Pridobljeno iz Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv1.htm
 • Republika Slovenija: Ministrstvo za obrambo,  (ni datumab). Pridobljeno iz Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sz1.htm
 • Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije [ReSNV-1]. Uradni list RS,(27/10)
 • Sotlar, A. in Eman, K. (2014). Varnostni sistemi in mednarodne varnostne integracije (Študijsko gradivo). Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede.

Avtorica: Patricija Bukovinski   E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.