Požarna varnost

0

Požarna varnost je oblika varnost, ki se ukvarja z zmanjševanjem možnosti požara in njenih posledic. Varuje nas pred, med in po požaru, saj vsebuje smernice, pravilnike kako ravnati v določeni situaciji. Vsaka stavbe, kjer se zadržuje večje število ljudi pa potrebuje izobešen požarni red in evakuacijsko pot. Izobraževanje odraslih, otrok in gasilcev je stalna praksa pri požarni varnosti, kajti ravno z izobraževanjem lahko najbolj ozavestimo ljudi kako ravnati v primeru požara (Kaj je požarna varnost, 2011).

Dejavnosti, ki vključujejo požarno varnost po zakonu o varstvu pred požari (1993, 2001, 2006) so: »raziskovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje ukrepov varstva pred požarom, nadziranje, požarno zavarovanje, gasilstvo, tehnični nadzor vgrajenih sistemov požarne zaščite, dimnikarstvo, požarno varovanje premoženja in druge.«

požarna varnost

Foto: Pixabay

Pred začetkom izdelave požarnega reda, požarnega načrta, načrta evakuacije in drugih smernic moramo izdelati oceno požarne ogroženosti. Tukaj določimo kakšna je stopnja ogroženosti. Od stopnje je odvisno kakšne ukrepi bomo sprejeli za zagotovitev požarne varnosti. Nato moramo pri zagotavljanju požarne varnosti izdelati načrte požarnih redov. To je osnovni dokument s katerim se ureja požarna varnost. Vsebuje predpisano kdo je odgovoren, kakšni so preventivni ukrepi, koliko uporabnikov je v objektu, kdo izvaja nadzor, kdo izvaja izobraževanje in seveda kako ravnati v primeru požara. V skladu požarne varnosti je tudi izobraževanje, katerega mora zagotoviti delodajalec za svoje zaposlene na vsake dve do tri leta (Požarna varnost, n. d.).

Poleg izdelave požarno- varnostnega načrta in informiranje zaposlenih je pomembna kontrola. Kontrolo izvajajo neposredno nadrejeni in delovodje. Le te nadzira inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Nadzor se izvaja nad izvajanjem ukrepov požarne varnosti, delovanje gasilski enot, nadzor evidenc o nesrečah, nadzor nad tehničnimi sredstvi, izpolnjevanje preventivnih ukrepov in druge (Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, n. d.).

Viri

Pripravil: Domen Hribar    E: domen.hribar@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.