Postopek za pridobitev detektivske licence

0

Detektivsko dejavnost lahko opravlja detektiv samostojno kot svoboden poklic ali pa na podlagi delovnega razmerja pri pravni ali fizični osebi, ki ima registrirano detektivsko dejavnost in zavarovano odgovornost za škodo v skladu z zakonom (Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.).

 Prosilec mora za pridobitev licence izpolnjevati naslednje pogoje (Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.):

 • je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije;
 • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem programu prve stopnje ali enakovredno izobrazbo v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja;
 • ima opravljen izpit za detektiva;
 • je varnostno preverjen in nima varnostnih zadržkov in
 • v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge ni opravljal nalog policista, pooblaščene uradne osebe v Slovensko obveščevalno-varnostni agenciji ali Obveščevalno varnostni službi ministrstva, pristojnega za obrambo.

Detektiv, ki ima veljavno licenco za opravljanje detektivske dejavnosti je v skladu z zakonom obvezno član Detektivske zbornice Republike Slovenije (Ministrstvo za notranje zadeve, n.d.).

Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje

Program usposabljanja in izpopolnjevanja detektiva, tarifo, kadrovske in materialne pogoje izvajanja programa ter način opravljanja detektivskega izpita predpiše minister, pristojen za notranje zadeve (ZDD-1, 2011).

Da prosilec lahko postane detektiv se mora strokovno usposobiti in sproti izpopolnjevati. S tem kandidat pridobi potrebna strokovna znanja in spretnosti ter se pripravi na detektivski izpit. Program izvaja izvajalec, ki mu je ministrstvo, na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki jih določa zakon, z odločbo podelilo javno pooblastilo (Pravilnik o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti, 2011).

Program usposabljanja in izpopolnjevanja kandidatov vsebuje naslednje sklope (Pravilnik o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti, 2011):

 • pravna ureditev detektivske dejavnosti
 • opravljanje detektivske dejavnosti
 • kriminalistika
 • kazniva dejanja, prekrški in druga pravna ureditev
 • osnove pravosodnega sistema, javne uprave in upravnega postopka
 • etika, človekove pravice in komunikacijske veščine.

Kandidat se mora na usposabljanje in izpopolnjevanje prijaviti najmanj osem dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja. Vse stroške usposabljanja in izpopolnjevanja plača kandidat sam (Pravilnik o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti, 2011).

Detektivski izpit

Pristop k detektivskemu izpitu kandidat potrdi hkrati z vlogo na prijavo k strokovnemu usposabljanju in izpopolnjevanju. Vlogo izvajalec pošlje pristojnemu organu. Na izpit so povabljeni vsi, ki so v celoti opravili strokovno usposabljanje in izobraževanje in so vlogo za pristop k detektivskemu izpitu oddali najmanj 15 dni pred razpisanim rokom izpita. Kandidat mora pred pristopom k detektivskemu izpitu poravnati vse finančne obveznosti (Pravilnik o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti, 2011).

Usposobljenost kandidata se preveri z izpitom, ki obsega ustni in pisni del. Celoten izpit je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat v pisnem in ustnem delu skupaj doseže minimalno 60% zahtevanega znanja iz vsebinskih sklopov, zajetih s programom (Pravilnik o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti, 2011).

Strokovno znanje kandidata na detektivskem izpitu ocenjuje komisija, ki jo sestavljata dva člana ministrstva in dva člana pristojnega organa. Pristojni organ za vsak detektivski izpit določi predsednika in člane komisije s sklopom (Pravilnik o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti, 2011) .

V komisiji ne sme sodelovati oseba, (Pravilnik o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti, 2011):

 • ki je v času preverjanja kandidatov delodajalec;
 • ki je v času preverjanja kandidatov sodelavec;
 • ki je v sorodstvu s kandidatom v ravni vrsti ali v stranski vrsti do tretjega kolena ali njegov zakonec ali zunajzakonski partner;
 • zoper katero so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o njeni nepristranskosti.

Detektiv je strokovno usposobljen, če ima opravljen detektivski izpit ali mu je bila z odločbo priznana poklicna kvalifikacija v skladu s predpisi, ki urejajo priznavanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v tujini (ZDD-1, 2011).

Pridobitev licence za detektiva

Prosilec mora na pristojni organ podati vlogo za podelitev licence in detektivsko izkaznico. Vloga mora vsebovati naslednje elemente (Pravilnik o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti, 2011):

 • osebno ime;
 • rojstne podatke (datum in kraj rojstva);
 • državljanstvo;
 • podatke o stalnem in začasnem prebivališču;
 • EMŠO;
 • dokazilo, da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem programu prve stopnje ali enakovredno izobrazbo v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja;
 • dokazilo o opravljenem detektivskem izpitu;
 • dokazilo, da v zadnjih dveh letih ni opravljal nalog policista, pooblaščene uradne osebe v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji ali Obveščevalno-varnostni službi ministrstva, pristojnega za obrambo;
 • dokazila o plačilu predpisane upravne takse v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse;
 • naziv pravne osebe ali osebno ime fizične osebe
 • pooblaščenca oziroma zastopnika, če želi, da v njegovem imenu ureja vse postopke v zvezi s podelitvijo licence, kot tudi v primeru prekinitve postopka ali umika vloge in
 • lastnoročni podpis prosilca.

Pomembno je, da prosilec predloži tudi fotografijo, ki kaže njegovo pravo podobo. Prosilec mora biti fotografiran od spredaj z odkritim čelom in obrazom, pri tem pa ne sme imeti na glavi pokrivala. Fotografija mora biti izdelana na belem tankem sijajnem papirju, v velikosti 35 x 25 mm (Pravilnik o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti, 2011).

Pristojni organ preveri izpolnjevanje pogojev in vlogo posreduje ministrstvu v varnostno preverjanje. Ministrstvo ugotovitve varnostnega preverjanja zabeleži na vlogi in vlogo vrne pristojnemu organu v nadaljnje reševanje. Ta nato preveri ali prosilec izpolnjuje vse potrebne pogoje (Pravilnik o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti, 2011).

Kandidat, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje pridobi certifikat o licenci, detektivsko značni in detektivsko izkaznico.

 licenca za detektiva

FOTO 1: Certifikat o licenci (Pravilnik o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti, 2011).

detektivska značka

FOTO 2: Detektivska značka (Pravilnik o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti, 2011).

detektivska izkaznica

FOTO 3: Detektivska izkaznica (Pravilnik o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti, 2011).

Viri

Avtor: Petra Žiberna                 E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.