Pomen psihofizičnega potenciala pripadnikov varnostnih in obrambnih struktur za operativno delovanje

0

NAMESTO UVODA

Varnost je že od nekdaj cenjena dobrina, še posebej tam, kjer se države, skupnosti, organizacije in posamezniki vseskozi srečujejo z dejanji, ki jo ogrožajo. Da bi stopnjo varnosti ohranili na ravni, ki bi zagotavljala stabilno nacionalno varnost, je bilo potrebno že od nekdaj formirati varnostne in obrambne strukture, ki so skrbele za vzdrževanje splošne varnosti in reda v državi ter njene obrambe, varovanje državnikov zunaj nje itd. V današnjem času, ko je varnost še posebej na preizkušnji, se strukture dopolnjujejo še z ostalimi zasebno-varnostnimi profili, ki skrbijo za splošno varnost ljudi in premoženja, varovanje na vojnih območjih in kritične infrastrukture ter drugih bolj ali manj pomembnih subjektov. Za dobro operativno delovanje pripadnikov varnostnih in obrambnih struktur (v nadaljevanju VOS) je zelo pomembna njihova dobra psihofizična pripravljenost.  

Šimenko (2018) navaja, da lahko pripadniki VOS z dobro telesno pripravljenostjo izboljšajo svoje delovanje in reakcije v kritičnih trenutkih ter s tem preprečijo možnosti poškodb pri delovnih nalogah. Prav tako je lažje zdržati izjemne psihofizične napore pri urjenju in kondicioniranju, delovati na območjih visokega varnostnega tveganja, obvladati kršitelje, ki ogrožajo varnost, jih pridržati oz. zadržati, preprečiti izvajanje nasilja itd.

Raziskave, ki jih navaja Janković (2015) v svoji doktorski disertaciji kažejo na to, da sta dobra fizična pripravljenost pripadnikov VOS in učinkovitost pri njihovem delu zelo pomembno povezana. Prav tako sta povezana, nivo fizične pripravljenosti pripadnikov in njihovo zdravje.

Šimenko in Škof (2014) navajata, da moč predstavlja enega od glavnih faktorjev fizične pripravljenosti specialnih enot. Moč je potrebna, da se zdržijo vsi napori, s katerimi se pripadniki v teh formacijah vseskozi srečujejo.

Interno okrožnico, ki jo je objavil časnik El País in jo nato povzel v svojem prispevku portal rtvslo v začetku leta 2018, da je španska vojska za svoje vojake iz elitne enote La Legión sprejela številne ukrepe zaradi njihove slabe telesne pripravljenosti, kaže da v teh formacijah ni vse tako, kot bi moralo biti.  Od 3.000 vojakov, ki so jih pregledali, jih ima kar 180 previsok indeks telesne mase (BMI) in sicer višji od 30, kar pomeni debelost 2. stopnje. Med drugim navajajo, da je k temu pripomogla tudi višja povprečna starost španskih legionarjev, kar tudi kaže na pomembnost vzdrževanja ustrezne starostne strukture.

Zanimiva je tudi primerjava, ki so jo opravili v letu 2014 (Škof, Milić, Šimenko), kjer so primerjali nekatere morfološke in fiziološke značilnosti pripadnikov slovenske specialne policije in ameriške specialne enote S.W.A.T., ki je pokazala, da so slovenski specialci manjši in lažji, ter posledično z manjšim indeksom telesne mase.

Prav tako so zanimivi rezultati pripadnikov Delta Force, ki so pokazali, da imajo uspešni kandidati srčno frekvenco v mirovanju med 35-46 utripov na minuto, kar kaže na izjemen psihofizični potencial. Nižji kot je srčni utrip v mirovanju, boljša je telesna pripravljenost posameznika.

V prispevku bomo govorili o pomenu dobrega psihofizičnega potenciala pripadnikov VOS za operativno delovanje, metode testiranja in izbirne postopke. V to skupino štejemo vojake, policiste, specialiste za varnost in zaščito, varnostnike, mestne redarje, skratka vse, ki se pri svojem delu srečujejo z različnimi nevarnostmi in tveganji, tako pri specialnih kot pri splošnih nalogah v civilnem okolju.

Vojska in policija imata tovrstni sistem relativno dobro urejen, sicer veliko bolje na nivoju posebnih enot, kot v splošnem delu, kjer se ne sme zanemariti sistematičnega spremljanja psihofizičnega stanja njihovih pripadnikov.

Na sistemski ravni bi bilo v Sloveniji nujno potrebno psihofizični potencial pripadnikov urediti tudi na področju zasebnega varovanja, mestnega redarstva in pravosodne policije.

PREGLED PSIHOFIZIČNIH AKTIVNOSTI ZA SPREJEM V NEKATERE VARNOSTNE IN OBRAMBNE STRUKTURE

Za učinkovito operativno delovanje pripadnikov VOS so pomembne morfološke in fiziološke karakteristike, osnovne in specifične motorične sposobnosti ter dobra psihofizična pripravljenost. V obravnavo bomo vključili vse podatke za pripadnike specialnih in splošnih enot, ki smo jih uspeli pridobiti tako za tujino, kot za Slovenijo.

Večini kandidatov, ki se prijavijo v izbirne postopke specialnih enot, in ki gredo skozi uvodno testiranje ne uspe. To kaže na izjemen psihofizični potencial tistih 5 do 10 %, ki dejansko zdržijo in ostanejo do konca v teh elitnih formacijah.

Britanska specialna letalska služba (SAS – Special Air Service)

Pri posebni zračni službi morajo v prvem delu kandidati v dveh minutah opraviti najmanj 45 sklec, 55 počepov, preteči 2.400 metrov v manj kot 9-ih minutah, ter 100 metrov preplavati v polni bojni opremi v 3 minutah. Prav tako morajo preplavati 10 metrov pod vodo.

Odred Delta Force – Recruitment and TrainingDelta (Delta Force) ZDA

Pri Odredu Delta je potrebno narediti 80 sklec v 2 minutah, izvesti 20 dvigov na drogu, in preteči 3.200 metrov v 13 minutah.From the Omegawave results we know that successful candidates have a resting heart rate between 35-46 bpm, moderate domination of the parasympathetic nervous system, aerobic status index of >120, anaerobic index <132, and Omega potential between 20mV and 40mV.

SEAL (SEa-Air-Land) – mornariška elita ZDA

Kandidati za Sealse morajo opraviti najmanj 42 sklec v 2 minutah, najmanj 50 počepov v 2 minutah, vsaj 6 dvigov na drogu, preteči 2.700 metrov v vojaških škornjih v največ 11 minutah in 30 sekundah. Preplavati morajo tudi 457 metrov v največ 12.30 minutah.

Francoska tujska legija

Francoski legionarji morajo Cooperjev test opraviti v najmanj 12 minutah, preteči 8.000 metrov vsaj v 40 minutah s polno bojno opremo (15 kg nahrbtnik in orožje), splezati 5 metrov po vrvi brez pomoči nog in preplavati pod vodo 10 metrov.

Slovenska Policija – sprejem za zaposlitev

Pri splošni zaposlitvi v Policiji se zahteva vsaj 3 dvige na drogu za kandidate (zgibe) in 1 zgib za kandidatke, sprejemljiv rezultat pri Cooperjevem testu je 11.59 za kandidate in 14.59 za kandidatke, pri teku na 60 metrov je 11.7 za kandidate in 13.7 za kandidatke, pri skoku v daljino je spodnja meja 214 cm za kandidate in 156 cm za kandidatke.

Hrvaška Policija – sprejem za zaposlitev

Pri splošni zaposlitvi v Policiji na Hrvaškem oz. za sprejem v policijsko šolo je še sprejemljiv rezultat za pozitivno oceno pri Cooperjevem testu 12.00 minut za kandidate in 15.00 minut za kandidatke. Za kandidate pri skoku v daljino je rezultat za pozitivno oceno pri kandidatih 208 cm, za kandidatke 167 cm. Pri sklecih na ročajih je rezultat za pozitivno oceno pri kandidatih 6 ponovitev, pri kandidatkah 4 ponovitve.

Specialisti za varnost in zaščito – Slovenija

Pri Specialistih za varnost in zaščito obstajata dve zahtevnostni stopnji in sicer splošna (SSto) in specialna stopnja (SpSto). Pri splošni stopnji gre za nivo, ki bi se moral redno vzdrževati in spremljati tudi pri vojakih, policistih, varnostnikih, mestnih redarjih itd. Vstopni prag pri kandidatkah je vsaj 60 % normiranih zmogljivosti kandidatov. Pri SSto se tako zahteva vsaj 3 dvige na drogu, pri SpSto najmanj 10 dvigov, pri SSto je potrebno narediti najmanj 20 sklec, pri SpSto najmanj 60 sklec v 2 minutah, pri SSto je potrebno narediti najmanj 50 počepov, pri SpSto najmanj 80 počepov v 2 minutah. Pri kombiniranih plankih je pri SSto potrebno zdržati v položajih najmanj 6 minut, pri SpSto vsaj 30 minut. Pri SSto je potrebno Cooperjev test preteči vsaj v 14 minutah, v SpSto pod 9.5 minut. Pri SSto je potrebno preteči 60 metrov v 13 sekundah, pri SpSto pod 9 sekund. Skok v daljino z mesta je pri SSto potrebno izvesti najmanj 180 cm, pri SpSto 225 cm.

DOSEGANJE IN VZDRŽEVANJE TAKTIČNE IN FUNKCIONALNE PSIHOFIZIČNE PRIPRAVLJENOSTI

Doseganje in vzdrževanje taktične psihofizične pripravljenosti zahteva izjemno discipliniran in sistematičen pristop, oz. skrbno načrtovanje aktivnosti, s katerimi dosežemo tudi pozitivne odzive telesa. Pri tem je pomembno, da je vadba za pripadnike VOS redna, in da vsebuje elemente, s katerimi ohranjamo kontinuiteto odlične telesne pripravljenosti. Ta nivo najbolje dosežemo s strokovno vodenim programom, za katerega skrbi inštruktor, ki pripadnike VOS spremlja skozi celoten proces aktivnosti.

Psihofizično pripravljenost pripadnikov lahko testiramo na več načinov. Testiramo jih lahko z dvigom na drogu, taktičnimi skleci, počepi, dinamičnimi planki in Cooperjevim testom. Zelo dober pokazatelj dobre taktične pripravljenosti so dinamični planki, in sicer dlje kot posameznik ostane v teh položajih, boljša je njegova telesna pripravljenost na tem nivoju. Nekatere raziskave so pokazale, da so dve največji mišični skupini, hrbet in noge ter kombinacija trebušnih mišic zelo pomembne pri izvajanju nalog policistov in drugih poklicev s podobnimi nalogami. To pomeni, da je zelo pomemben razvoj in krepitev tovrstnih mišičnih skupin, kar pa zelo dobro dosežemo z izvajanjem plankov, s katerimi krepimo celotno telo na eni strani, in mentalni vidik preko vztrajnosti na drugi strani.

Moč rok lahko ocenjujemo s testom maksimalnega števila izvedenih taktičnih sklec v določenem časovnem intervalu. V primeru, da želimo preveriti eksplozivnost in moč rok, naredimo test s klasičnimi skleci z izvedbo v časovnem intervalu 10-ih sekund. Moč nožnih mišic testiramo s počepi, da dodamo še hitrost pa s skokom v daljino z mesta. Splošni aerobni vidik posameznika preverjamo s Cooperjevim testom in sicer s tekom na 2.400 metrov, ali s pretečeno razdaljo v 12 minutah.

ZAKLJUČEK

Vsak, ki se je kdaj znašel v takšni ali drugačni situaciji, ko je bilo potrebno koristiti silo, gibanje, hitrost in obrambne veščine, dobro ve, kako pomembna je dobra telesna pripravljenost. Za dobro operativno delovanje pripadnikov VOS je to izjemnega pomena. Ko se pokaže potreba po delovanju, kjer gre za hiter odziv, pripadniki VOS niso ustrezno ogreti, za kar se povečajo možnosti za poškodbe. Z dobro fizično pripravljenostjo se zmanjšuje tudi možnost poškodb.

Strokovna in laična javnost, ter naročniki varovanja od pripadnikov VOS, zraven strokovnih kompetenc pričakujejo tudi visok nivo psihofizične pripravljenosti. Pri teh pripadnikih gre namreč za posebne naloge, za katere morajo biti ustrezno strokovno usposobljeni in z dobro vzdrževanim psihofizičnim potencialom. Samo tako bodo lahko v izrednih situacijah delovali hitro, učinkovito, in s čim manjšimi poškodbami in posledicami za svoje zdravje. Povezanost pri tem je nesporna, saj slabša telesna pripravljenost pripadnikov VOS vpliva na hitrejše poškodbe v varnostnih postopkih, in posledično na višje stroške podjetja in države v sistemu zdravstvenega zavarovanja, kot zavarovalnic.

Psihofizični potencial pripadnikov VOS je eden izmed pomembnih elementov pri izvajanju nalog na področju varnosti, zaščite, obrambe in varovanja. Pri tem pa ni samo pomembno, da kandidati za pripadnike VOS opravijo zahtevane norme, v vstopni fazi temveč, da vseskozi vzdržujejo ta potencial na visoki operativni ravni. To pa je naloga na sistemski ravni v teh strukturah, da ustrezno usposobljeni inštruktorji sistematično skrbijo za ustrezen nivo psihofizične pripravljenosti pripadnikov VOS. Ta nivo je potrebno vzdrževati na tedenski ravni, in ga meriti vsaj 2-krat letno. Prav tako je potrebno skrbeti za ustrezno kadrovsko popolnjevanje  struktur, tako z vidika starosti, kot zaradi morebitne neustrezne zdravstvene slike pripadnikov.

Pripadniki, ki nimajo ustrezne psihofizične slike, na operativnem nivoju težko profesionalno izvajajo naloge, ki zahtevajo samozavest, odločnost in odlično psihofizično pripravljenost.

VIRI IN LITERATURA

– Šimenko J., Čoh M., Škof B., Zorec B., Milić R. (2014). Primerjava nekaterih morfoloških in fizioloških značilnosti specialne enote slovenske policije in ameriške specialne enote S.W.A.T. Revija Varstvoslovje, Fakulteta za varnostne vede Univerza v Mariboru.

– Behin Z., Mikec N. (2015), Testiranje motoričko-funkcionalnih sposobnosti kandidata i kandidatkinja za primanje u Policijsku školu ”Josip Jović”.

– Janković, Z. R., (2015). Validacija poligona kao test za procenu specifične spretnosti kod policajaca, doktorska disertacija, Beograd

http://www.whodareswins.com/selection-training-sas.html

https://bootcampmilitaryfitnessinstitute.com/elite-special-forces/uk-elite-special-forces/uk-special-forces-selection/

https://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/pripadniki-elitne-spanske-vojaske-enote-zaradi-debelosti-na-dieto/442187. Pridobljeno 5.1.2018

Andrej Kovačič, inštruktor za taktično in funkcionalno vadbo, IVK inštitut

Prispevek je bil objavljen v reviji SV, št. 3, marec 2018

Revija SV je dostopna na tej povezavi. 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.