Polkovnik Vincenc Arko, poveljnik 157. logističnega polka (157. LOGP)

0

Maurice de Saxe, znani francosko-saksonski vojak, ki je postal maršal je dejal, da vsaka enota, ki ni podprta, je poražena enota. Kako se v Slovenski vojski zavedate njegovih besed?

Več v boju preizkušenih vojaških poveljnikov je izreklo podobne modrosti, pa naj govorimo o poveljnikih na najnižjih ali tistih na najvišjih ravneh poveljevanja, ne glede v katerem času ali prostoru so se bojevali. Če ste v vprašanju omenili maršala Mauricea de Saxa, ki se je bojeval pred dobrimi tremi stoletji na evropskih tleh, naj v podkrepitev moje navedbe dodam še misel ameriškega generala Fredericka Franksa, ki je poveljeval 7. korpusu zavezniških sil v operaciji Puščavska nevihta (1991) in dejal, »pozabi logistiko in izgubil boš«. Nasploh velja, da dalj časa in bolj oddaljeno od matične enote poteka bojevanje, bolj se izkazujeta težavnost in pomen neprekinjene logistične oskrbe in s tem sposobnost ohranjanja vzdržljivosti enote za bojevanje. Še tako dober in odlično pripravljen vojak ali enota zdržita v boju in na nalogah omejen čas, potem pa vedno pride trenutek, ko se je potrebno ustaviti, podpreti in spočiti.

02

Delavnica za vzdrževanje bojnih vozil LKOV 6×6 VALUK 157. LOGP.

Podobno je tudi s tehniko, tudi ta, pa naj bo še tako dobra in sodobna, potrebuje potrošne materiale, vzdrževanje in tako kot človek tudi počitek oziroma premor. In to še zdaleč ni vse. Vojak in nasploh vojaške enote morajo za svoje bojno delovanje imeti zagotovljeno ustrezno in odzivno logistično podporo, katero v današnjem času delimo na posamezna tako imenovana funkcionalna področja logistike, in ta so oskrba in storitve, vzdrževanje in popravila, premiki in transporti, infrastruktura, zdravstvo ter finance. V okviru navedenih področij se izvajajo številne funkcije, procesi in naloge, katere je potrebno nenehno izvajati, da imajo bojne, in seveda tudi vse druge enote primerno ter zadostno logistično podporo pri njihovem delovanju. Pa naj si bodi pri bojnem delovanju, delovanju doma v vojašnicah, na terenskih usposabljanjih, nalogah v podporo prebivalstvu ob naravnih in drugih nesrečah ali na misijah v tujini.

03

Delavnica za vzdrževanje bojnih vozil 8×8 SVARUN 157. LOGP.

04

Delavnica za vzdrževanje bojnih vozil 157. LOGP.

Pomena logistike se v Slovenski vojski (SV) seveda zavedamo in mu posvečamo nujno pozornost. V življenju nasploh se skorajda vedno in povsod soočamo s razkorakom med ambicijami in razpoložljivimi viri. Pomena logistične podpore in virov se še bolj zavemo takrat, ko jih ni ali pa so le ti omejeni. V obdobju pomanjkanja tako finančnih, materialnih, in kadrovskih virov za SV, njeni pripadniki morda še bolj izdatno spoznavamo pomen logističnih enot, njihovih zmogljivosti in tako pozitivnih kot tudi negativnih učinkov, ki jih imajo na delovanje. Logistiki SV si želimo, da se vsi naši kolegi zavedajo pomena delovanja naše enote. Posebej si velja zapomniti tudi modrosti, ki jo je izrekel general Paton, in sicer: »Častnik, ki ne pozna komunikacij in oskrbe enako dobro kot taktike, je popolnoma neuporaben.« SV sestavljajo sile za bojevanje, sile za bojno podporo, sile za podporo poveljevanja in sile za zagotovitev delovanja. V slednje, kot logistična enota, spada tudi 157. logistični polk (157. LOGP), ki mu poveljujem.

Polkovnik Arko, kakšna je pravzaprav splošna definicija polka oziroma katere so njegove značilnosti skozi zgodovinski razvoj v svetu?

Polk je srednje velika vojaška formacija, katere sestava in številčnost sta odvisni od vrste oborožitve, časa obstoja in moči posamezne države in njene vojske. Polk je bil včasih in je tudi danes bataljonske ali četne oziroma mešane sestave, praviloma ga sestavljajo enote oborožene z istovrstnim orožjem oziroma oborožitvenimi sistemi. Polk je v zgodovini štel od 400 pa vse do 4000 mož. Polku običajno poveljuje polkovnik in njemu nadrejena enota je brigada ali divizija. Polki so se kot vojaške formacije pojavili koncem 16. stoletja, v začetku predvsem kot upravna oblika vojaške enote in šele kasneje kot taktična vojaška formacija. Skozi čas so se polki v različnih državah spreminjali vse do današnjega stanja, ko le ti niso najbolj pogosti, vendar obstajajo. Za primer ravno v nemški vojski, kjer so veliko enot polkovne ravni preoblikovali, so med drugimi ohranili polk za vzdrževanje materialnih sredstev, ki pa ima podobno vlogo kot polk, kateremu poveljujem in ta je upravna oblika vojaške enote, ki združuje številne funkcionalne celote, katere skladno z načrti in potrebami logistično podpirajo delovanje ostalih poveljstev in enot SV.

05

Polkovnik Arko je v SV zaposlen od leta 1991, 15. POLK-u poveljuje od leta 2014. V okviru različnih vaj, usposabljanj in misij veliko sodeluje tudi s pripadniki tujih vojska.

157. logistični polk torej zagotavlja v SV logistično podporo. Kako konkretno ta podpora enotam poteka v praksi v Sloveniji, kot v tujini? 

V 157. logističnem polku (157. LOGP) se zavedamo poslanstva polka, naše vloge in nalog, ki izhajajo iz poslanstva. Zavedamo se besed Sun Tzuja, ki je rekel, da meja med redom in neredom delovanja vojaške organizacije leži v logistiki. Nenazadnje so si pripadniki polka ob njegovi ustanovitvi izbrali slogan »naša odličnost omogoča zmago«, kar jasno izkazuje zavedanje pomena naših nalog in nenehno stremenje k njihovi odlični realizaciji. Seveda nismo vedno odlični, vendar našo vlogo jemljemo zelo resno in se trudimo biti kar najbolj kompetenten partner poveljstvom in enotam SV in tudi zaveznikom, kadar z njimi sodelujemo. Pripadniki polka smo si za naš znak izbrali kranjsko čebelo, ki izraža pridnost, varčnost, krotkost, modrost in mirnost. Poslanstvo polka je vzdrževanje materialnih sredstev, vzdrževanje streliva in minsko-eksplozivnih sredstev, interventno vzdrževanje infrastrukture, zagotavljane oklepnih kolesnih vozil z vozniki in namerilci, zagotavljanje logističnih modulov (skupin) za vzdrževanje materialnih sredstev v sestavi namensko oblikovanih bojnih skupin SV, zagotavljanje tankovskih modulov do ravni tankovskega voda ter prevzemanje, hranjenje in distribucija nadomestnih delov ter potrošnega materiala za potrebe vzdrževanja materialnih sredstev v SV. 

Kot lahko iz povedanega razberete ima polk številne in raznovrstne naloge logistične podpore. In kako izvajamo vzdrževanje materialnih sredstev v praksi? Vzdrževanje izvajamo tako v domovini kot tudi tujini, bodisi na usposabljanjih in vajah, bodisi na misijah. Večina vzdrževalnih del je, in v »normalnih pogojih« delovanja tudi mora biti, načrtovana. Ta del imenujemo preventivno (periodično) vzdrževanje in zanj obstaja letni načrt vzdrževanja, v katerem so zajeta praktično vsa sredstva, ki jih imamo v SV in jih tudi vzdržujemo. Seveda se med samo uporabo materialnih sredstev pojavljajo tudi okvare in poškodbe, ki pa spadajo v tako imenovano kurativno vzdrževanje. 07

Mobilna vulkanizerska delavnica 157. LOGP.

Za obe vrsti vzdrževalnih del naše »stranke« – poveljstva in enote SV oziroma uporabniki materialnih sredstev, izdelajo ustrezne zahtevke, ki jih posredujejo v našo enoto. Zahtevki se ustrezno obdelajo in enote dobijo poziv, kdaj in kam dostavijo materialna sredstva na vzdrževanje. Veliko večino procesov smo uspeli informatizirati in papirno poslovanje poteka le še tam, kjer res mora oziroma tam, kjer trenutno drugače ne gre. Srce našega vzdrževanja so stacionarne delavnice. Te imamo praktično skoraj na vseh lokacijah večjih vojašnic SV in med njimi so delavnice za vzdrževanje oklepnih kolesnih vozil 4×4, 6×6 in 8×8, delavnice za vzdrževanje tovornih in osebnih vozil, delavnici za vzdrževanje goseničnih oklepnih vozil in tankov, delavnice za vzdrževanje pehotne in artilerijske oborožitve ter oborožitvenih postaj, delavnice za rekonzervacijo, akumulatorski delavnici, delavnici elektro-optičnih sredstev in naprav, delavnica za vzdrževanje RKB opreme (radiološko biološko kemične), delavnice za vzdrževanje komunikacijske in informacijske opreme, delavnica za vzdrževanje streliva in minsko-eksplozivnih sredstev, orodjarske delavnice, ključavničarska delavnica, mizarske delavnice in drugo. Stacionarne delavnice so naša osnovna infrastruktura, v kateri izvajamo vzdrževanje materialnih sredstev. V polku imamo tudi opremo mobilnih delavnic za skorajda vsa navedena področja in te uporabljamo tako na terenskih usposabljanjih doma kot tudi na vajah ali ob podpori delovanju enot SV v tujini.

08

Delavnica voda za vzdrževanje streliva in minsko eksplozivnih sredstev 157. LOGP.

Omeniti moram tudi naše zmogljivosti za izvleko in evakuacijo. Slednje lahko vaši bralci občasno tudi opazijo pri izvajanju nalog prevoza okvarjenih ali poškodovanih vojaških vozil do delavnic polka. Te naloge izvajamo večinoma v Sloveniji, pa tudi v tujini. Ko govorim o vzdrževanju, moram povedati tudi to, da čeprav bi si morda v SV želeli biti samozadostni, se pravi biti sposobni opraviti vsa vzdrževalna dela in popravila opreme sami, temu ni tako in zato del materialnih sredstev vzdržujemo tudi s pomočjo domačih ali tujih podjetij, oziroma kot jim v vojski rečemo – zunanjih izvajalcev. Slednje seveda predvsem na tistih področjih, kjer je to tudi ekonomsko učinkoviteje oziroma enostavno ni druge možnosti, saj tudi mi kot skorajda vse vojske sveta, plačujemo davek hitrega napredka tehnologije in razvoja kompleksnih oborožitvenih sistemov, pri katerih ni učinkovitejše rešitve kot je neposredno sodelovanje s proizvajalcem pri njihovem vzdrževanju. Slednje predvsem na višjih, zahtevnejših stopnjah vzdrževanja.

Poleg vzdrževanja materialnih sredstev izvajamo v polku tudi vzdrževanje streliva in minsko–eksplozivnih sredstev, in sicer v naši namenski delavnici. S tem prispevamo svoj delež v celovito zgodbo varnega, pravilnega in učinkovitega ravnanja s strelivom ter minsko-eksplozivnimi sredstvi od njihovega prihoda v skladišča SV do porabe oziroma uničenja. Ob tem tesno sodelujemo tudi s fizikalno-kemijskim laboratorijem SV. SV zagotavljamo tudi zmogljivost interventnega vzdrževanja infrastrukture, pri čemer so naše naloge predvsem nujna opravila s katerimi preprečimo nastajanje škode na infrastrukturi in ta običajno nadaljujejo bolje usposobljeni in opremljeni zunanji izvajalci. Nadomestne dele in potrošni material, ki je potreben za vzdrževanje materialnih sredstev prevzemamo od dobaviteljev v našem centralnem skladišču, kjer ga evidentiramo, hranimo in tedensko, včasih tudi dnevno, distribuiramo po naših delavnicah po Sloveniji. Iz tega skladišča oskrbujemo tudi enote SV v tujini.

09

Vzdrževanje minometnih min v delavnici voda za vzdrževanje streliva in minsko eksplozivnih sredstev 157. LOGP.

SV oblikuje glede na namen različno velike in različno opremljene zmogljivosti (bojne skupine ali drugo), ki so namenjene izpolnjevanju postavljenih obvez ter nalog. V njihovi sestavi se praviloma in skorajda vedno nahajajo tudi naši pripadniki, in sicer tako v vlogi voznikov oklepnih vozil in namerilcev, o čemer bom govoril kasneje, kakor tudi v obliki tako imenovanih »modulov za vzdrževanje materialnih sredstev« različnih ravni delovanja, od tima, preko oddelka do voda za vzdrževanje. »Moduli« so ponavadi usposobljeni in opremljeni za izvajanje izvleke in evakuacije ter popravil, do ustrezne stopnje vzdrževanja na terenu oziroma v mobilnih delavnicah in v terenskih ter bojnih pogojih dela.

10

Vzdrževanje tankov v delavnici 45. CGBV / 157. LOGP.

Zagotavljanje bojnih kolesnih oklepnih vozil z vozniki in namerilci pehotnim enotam SV je svojevrstna posebnost, saj ima 157. LOGP v svoji sestavi vsa oklepna kolesna vozila LKOV 4×4 BOV, LKOV 6×6 VALUK in SKOV 8×8 SVARUN, s katerimi SV razpolaga. Ta na podlagi načrtov in zahtevkov zagotavljamo enotam SV in v času, ko slednji niso na uporabi jih v polku vzdržujemo oziroma se usposabljamo za njihovo uporabo. Dobra stran opisane rešitve je, da so vsa sredstva v eni enoti in je nad njimi vzpostavljen učinkovit pregled, seveda pa na drugi strani njihovo angažiranje zahteva pravočasno, realno in natančno načrtovanje, saj je uporabnikov – koristnikov več in nemalokrat tudi njihovih ambicij. Skorajda si upam trditi, da je naš logistični polk posebnost med logističnimi enotami tudi v smislu zagotavljanja ne ravno logistične podpore, saj SV zagotavljamo zmogljivost tankovske enote do ravni tankovskega voda tako v domovini kot tujini. Od leta 2015 zagotavljamo tankovski vod tudi na vadišču ameriške vojske v ZRN, kar nam predstavlja izredno dobro priložnost za usposabljanje in urjenje naših tankistov. Ti se na vadišču v praksi srečujejo s trenutno najbolj aktualnimi znanji in izkušnjami bojevanja, sobojevanja ter uporabe različnih taktik, tehnik, procedur ter uporabe oborožitvenih sistemov.

11

Delavnica za vzdrževanje tankov 45. CGBV / 157. LOGP.

Ob koncu naj omenim še izredno pomembne naloge, ki jih opravljamo tako za potrebe našega polka kot tudi za potrebe ostalih enot in poveljstev SV, in to so usposabljanja za pridobitev vojaške evidenčne dolžnosti (VED) s področja vzdrževanja materialnih sredstev, streliva in minsko–eksplozivnih sredstev ter oklepnih enot in tudi dodatna funkcionalna usposabljanja za rokovanje in uporabo posameznih vrst materialnih sredstev (vozniki, namerilci, vzdrževalci posameznih vozil, naprav, itn). Občasno in glede na potrebe pripadniki polka sodelujemo tudi v nalogah civilno-vojaškega sodelovanja. V okviru slednjega smo pred letom dni izvlekli iz vode skorajda v celoti potopljenega 100 tonskega bagra vrvičarja. Ta se je vanjo potopil v delovni nesreči in naša enota je bila v Sloveniji edina, ki je razpolagala s primerno tehniko, znanjem in pogumom, da se je izziva izvleke lotila in ga tudi uspešno opravila.

12

Priprava in pritrjevanje škripčevja za izvleko 100 ton težkega bagra iz gramozne jame.

13

Izvleka 100 ton težkega bagra z dvema tankoma za izvleko (TZI) iz sestave 45. CGBV / 157. LOGP.

Kako je 157. logistični polk sestavljen in na katerem območju je stacioniran?

157. logistični polk (157. LOGP) sestavljajo poveljstvo polka, ki je nastanjeno v Vojašnici slovenske Teritorialne obrambe v Šentvidu (Ljubljana) in osem podenot. Prva četa za vzdrževanje (1. ČVLJ) ima glavnino zmogljivosti nastanjenih v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani, posamezne dele enote pa vse od Postojne, Kranja, Šentvida in Celja. Druga četa za vzdrževanje (2. ČVMB) ima glavnino enot nastanjenih v Vojašnici generala Maistra v Mariboru, njene podenote pa so nastanjene v vojašnicah od Cerkelj ob Krki, do Novega mesta in Slovenske Bistrice. Prva in druga četa vzdržujeta predvsem kolesna vozila, in sicer tako osebna, tovorna kakor tudi bojna. Poleg tega pa še RKB opremo in namensko opremo logističnih enot. Tretja četa za vzdrževanje (3. ČVV) ima glavnino enot nastanjenih v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki, preostale podenote pa v vojašnicah od Maribora, Celja, Kranja, Ljubljane, Postojne in vse do vojaškega objekta Podstrmec pri Borovnici. Tretja četa vzdržuje predvsem osebno in artilerijsko oborožitev, strelivo in minsko-eksplozivna sredstva, elektro-optične naprave in komunikacijsko informacijsko opremo. 45. center goseničnih bojnih vozil (enota četne ravni) je nastanjen v Vojašnici Stanislava Požarja v Pivki skupaj z enoto vojašnice (EVOJ). Center združuje vsa gosenična oklepna vozila in tanke SV ter zagotavlja zahtevane tankovske zmogljivosti in njihovo vzdrževanje. Peta četa kolesnih oklepnih vozil (5. ČKV) je nastanjena v vojašnicah v Mariboru, Celju in v Ljubljani. Četa razpolaga z vsemi oklepnimi kolesnimi vozili SV in jih zagotavlja enotam SV skladno z načrti in zahtevki. Vod za vzdrževanje infrastrukture (VVI) je nastanjen v vojašnicah od Maribora, Celja, Šentvida, Ljubljane in Novega mesta. Enota za skladiščenje in distribucijo nadomestnih delov (ESDND) ima sedež v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani, kjer je tudi centralno tehnično skladišče (CTS) SV za nadomestne dele in potrošne materiale. V vojašnici v Šentvidu je tudi enota vojašnice (EVOJ), ki skrbi za delovanje vojašnice ter vojaškega objekta Bežigrad pri Celju. Pripadniki polka pa se nahajajo tudi v tujini, in sicer skorajda na vseh mirovnih operacijah in misijah SV od Libanona, Kosova do Afganistana, če omenim samo največje in skorajda tudi na vseh večjih vajah in urjenjih, ki jih izvajajo poveljstva in enote SV.

14

Strelsko urjenje namerilcev LKOV 157. LOGP.

15

Strelsko urjenje namerilcev LKOV 157. LOGP.

Ali se pripadniki polka popolnjujejo iz obstoječih pripadnikov SV, ali se za te namene zaposlujejo novi kandidati?

Raznovrstnost nalog in tudi namen posameznih enot polka zahtevata popolnitev polka s kadrom pri katerem se iščejo strokovnost, izurjenost in izkušenost. Navedene lastnosti so še posebej pomembne na področjih tehničnega vzdrževanja, kjer je potrebno čimprejšnje samostojno delo brez potrebe po nenehnem nadzoru. Hkrati pa je potrebno izpostaviti tudi nujnost, da so pripadniki polka poleg »vzdrževalcev« tudi »bojevniki«, ki so sposobni preživeti na sodobnem bojišču in hkrati opravljati naloge našega poslanstva – vzdrževanja materialnih sredstev. Zaradi omenjenega v polku iščemo predvsem možnosti popolnjevanja polka s pripadniki, ki so že zaposleni v SV, imajo primerno splošno izobrazbo tehnične smeri, so usposobljeni in izurjeni za preživetje na bojišču in imajo tudi voljo do dela v logistiki. Seveda obstajajo tudi izjeme in tudi na trgu iščemo kandidate za zaposlitev na številne dolžnosti, in sicer od dolžnosti vojakov kot vojaških uslužbencev tehnologov.

16

Mizarska delavnica voda za vzdrževanje infrastrukture 157. LOGP

17

Vzdrževanje infrastrukture 157. LOGP

Na tem mestu moram omeniti pomen strokovnih znanj in izkušenj v procesih vzdrževanja v naših delavnicah, v naši »proizvodnji« kot imam navado reči, in sicer z dveh aspektov. Prvi aspekt je fluktuacija kadrov, katera je v pehotnih enotah zagotovo višja kakor v enotah logistike, še posebej naših enotah za vzdrževanje. Čas katerega moramo poleg vsega ostalega vložiti, da posameznika usposobimo in izurimo za samostojno opravljanje nalog je velik. Ta se še podaljša kadar je za opravljanje določenih specifičnih del potrebno opraviti licencirana usposabljanja, ki se izvajajo tudi v tujini. Tako usposobljen pripadnik enostavno mora dalj časa ostati na delovnem mestu za katerega je bil usposobljen. S tem se fluktuacija naših kadrov zmanjša in posledično tudi karierno napredovanje po vertikali.

18

Vzdrževanje elektronskih naprav v 157. LOGP.

Drugi aspekt, ki ga želim poudariti glede tehnologov pa je ta, da imamo v naši enoti zaradi njene, med drugim tudi »proizvodne« narave dela, ne ravno »klasične vojaške« potrebe po prisotnosti tehnologov v vojaški enoti. Vloga tehnologov je predvsem v razpolaganju s strokovnimi znanji, njihovim razvojem in prenašanjem na sodelavce, tako s tehnično – tehnološkega kot tudi proizvodno – procesnega vidika. Na dolžnosti tehnologov seveda želimo zaposlovati pripadnike iz sestave SV, če imajo ustrezna znanja in predvsem izkušnje, zaposlovati pa želimo tudi pripadnike, ki prihajajo s trga in to še posebej v primerih, ko le ti razpolagajo s specifičnimi znanji, ki so nam potrebna in z njimi v enoti oziroma vojski ne razpolagamo ali vsaj ne v zadostni meri. V 157. LOGP se dobro zavedamo, da se znanje zaradi naprednega razvoja tehnike »hitro stara«. Znanje, ki so ga prejeli naši pripadniki pred 20 ali več leti v šolah ob izučitvi za določen poklic, se ne more primerjati z znanjem, ki ga dijaki in študenti prejemajo danes. To sicer ne pomeni, da je »staro« znanje neuporabno, ravno nasprotno še kako je uporabno, zlasti takrat, ko je podkrepljeno z izkušnjami. V polku se zavedamo, da glede na raznolikost, starost in zahtevnost tehnike s katero razpolagamo in jo vzdržujemo, potrebujemo tako klasična znanja, izkušnje in modrost »starih mačkov« kot tudi sodobna znanja, navdih ter proaktivnost pripadnikov novih generacij. Pravšnja mera obojih je recept za uspeh.

19

Polkovnik Vincenc Arko: »Slovenski vojak se je vedno znašel in tudi v težkih razmerah rešil marsikateri izziv. Trdno verjamem, da je tudi danes tako in bo tako ostalo tudi v prihodnje.«

PRIPRAVILA: Andrej Kovačič, IVK inštitut / Varensvet, Carmen Kos, Kabinet načelnika Generalštaba Slovenske vojske /Oddelek za stike z javnostmi

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.