Podpolkovnik Vlado Tomažič, višji častnik svetovalec za vojaško policijo, načelnik odseka in poddesetnik Aleksander Kocić, vojak vojaški policist

0

Odgovarja: podpolkovnik Vlado Tomažič

Vojaška policija Slovenske vojske izvaja policijske in vojaške naloge v skladu s svojimi pristojnostmi. Ali nam poveste za katere naloge pravzaprav gre in kateri poklici obstajajo znotraj vojaške policije?

Zakon o obrambi v svojem 65. členu določa, da vojaška policija skrbi za vojaški red in disciplino, varnost vojaškega prometa ter opravlja določena opravila v zvezi s preprečevanjem, preiskovanjem in odkrivanjem kaznivih dejanj v vojski, varovanjem objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo. Vojaška policija lahko preiskuje kazniva dejanja v vojski, za katera je predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let. Vojaška policija skrbi tudi za varovanje vojaških in civilnih oseb, ki opravljajo dolžnosti in dela v Slovenski vojski, ki so posebnega pomena za obrambo, vojaških delegacij, poveljstev in enot ter varnost vrhovnega poveljnika v vojnem stanju oziroma kadar se nahaja v vojaških poveljstvih, enotah ali zavodih oziroma v objektih in njihovih okoliših, ki so posebnega pomena za obrambo. Prav tako vojaška policija preprečuje, odkriva in preiskuje prekrške, za katere je stvarno pristojna. Pri izvajanju navedenih nalog ima vojaška policija pod pogoji, ki so predpisani za policijo, pravico in pooblastila, katera so navedena v 66. členu Zakona o obrambi.

Znotraj vojaške policije imamo določene vojaške policiste – specialiste, ki so še dodatno usposobljeni in izurjeni za izvajanje specialističnih nalog. Ti specialisti so: kriminalisti, bombni tehniki, vodniki službenih psov, motoristi vojaške policije, varnostniki za izvajanje nalog varovanja oseb in pripadniki posebne enote specialne taktike – PEST.

Podpolkovnik Tomažič, in kako poteka postopek kadrovanja v vojaški policiji oziroma kdo lahko kandidira za vojaškega policista in katere pogoje mora izpolnjevati?

Vojaška policija se praviloma popolnjuje s pripadniki Slovenske vojske, ki so vsaj dve leti zaposleni v strukturi Slovenske vojske. Pripadniki morajo pri tem izpolnjevati splošne pogoje za zaposlitev v Slovenski vojski in imeti morajo vsaj 5. stopnjo izobrazbe. Vsekakor stremimo tudi k temu, da kandidati za zaposlitev nimajo nobenih zdravstvenih omejitev ter imajo veselje do opravljanja del in nalog vojaškega policista. Določene specifike obstajajo pri kandidatih za popolnjevanje enote PEST, kjer se kot pogoj zahteva tudi uspešno opravljen selekcijski postopek.

02 PEST

Foto: osebni arhiv

Odgovarja: poddesetnik Aleksander Kocić

podd. Aleksander Kocić

Foto: desetnik Daniel Mlakar, Kabinet načelnika Generalštaba Slovenske vojske

Za strokovno izvajanje svojih nalog se vojaški policisti izobražujete in usposabljate na različnih področjih. Kako potekajo tovrstna izobraževanja in kdo jih izvaja?

Vojaška policija izvaja različna interna usposabljanja in usposabljanja v SV, vojaški policist pa se na samem uvajanju v poklicno delo vojaškega policista obvezno udeleži usposabljanja vojaške evidenčne dolžnost – vojaški policist (VED), kjer se sreča z tematiko usposabljanj s področja kaznivih dejanj, prometne varnosti, prekrškov in praktičnega postopka z elementi samoobrambe. VED vojaškega policista interno izvede vojaška policija s svojimi inštruktorji, častniki in podčastniki.

Po končanem in uspešno zaključenem VED-u vojaškega policista se znotraj matične enote izvajajo redna letna usposabljanja tudi z vojaško – policijskega področja. Tako se izvajajo individualne veščine, ki obsegajo vojaško taktiko, oborožitev, orientacijo na terenu, taktiko obrambe pred kemičnim in biološkim orožjem, logistike, delovanje vojaške policije z vojnimi ujetniki v času vojne, itd.

Znotraj vsake matične enote je inštruktor praktičnega postopka, ki izvede v letnem planu 60 ur usposabljanja s pripadnicami in pripadniki vojaške policije. Usposabljanja so strokovno ciljno usmerjena na podlagi naših pooblastil, poudarek ob tem pa je vedno na varnosti vpletenih v postopku, strokovno in profesionalno izvedbo vojaško – policijskega postopka v skladu z zakonodajo, načeli in strokovno prakso.

Poddesetnik Kocić, katera kazniva dejanja so v pristojnosti vojaške policije in kako poteka sodelovanje s civilno policijo na tem področju?

Zakon o obrambi v 65. členu določa, da vojaška policija lahko preiskuje kazniva dejanja v vojski, za katera je predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let.

Sodelovanje s policijo poteka na podlagi Letnega načrta sodelovanja med Policijo in Slovensko vojsko na različnih področjih, predvsem pa na področju usposabljanja. Tako je načrtovana tudi izvedba letnega skupnega usposabljanja in srečanja inštruktorjev praktičnega postopka z elementi samoobrambe. Sodelovanje kriminalistov vojaške policije in civilne policije je na visokem nivoju, prav tako smo do sedaj izvedli nekaj skupnih praktičnih usposabljanj tudi z lokalnimi policijskimi postajami.

nmn-tujina

Foto: osebni arhiv

Podpolkovnik Tomažič, na katerih področjih poteka sodelovanje med vojaško policijo in obveščevalno-varnostno službo MORS?

Sodelovanje med vojaško policijo in Obveščevalno varnostno službo MORS poteka predvsem na področju preprečevanja, preiskovanja in odkrivanja kaznivih dejanj v vojski, saj je v skladu z 32. členom Zakona o obrambi usmerjanje vojaške policije pri preiskovanju kaznivih dejanj v vojski v pristojnosti Obveščevalno varnostne službe.

nmn

nmn

usposabljanje-s-policijo

Foto: osebni arhiv

Ena od nalog Slovenske vojske je tudi nadzor množic in nemirov. Poddesetnik Kocić, v katerih konkretnih primerih se lahko uporabi SV oziroma vojaško policijo?

Delovanje slovenske vojske je širokega spektra in ena izmed zahtevnih nalog, s katero se Slovenska vojska sooča, je tudi nadzor množice in nemirov. Po svetu, v mirnodobnem času, primarno opravlja to nalogo policija, na mednarodnih operacijah in misijah, pa lahko te naloge opravlja tudi vojska kot sekundarni dejavnik odziva. Zakon o službi v Slovenski vojski v 25. členu določa, da Slovenska vojska pri izvajanju nalog izven države lahko opravlja tudi naloge, ki jih v Republiki Sloveniji ne opravlja, če je opravljanje takih nalog predvideno v okviru operacije, misije ali druge oblike delovanja vojske, na katero so pripadniki napoteni in če so pripadniki usposobljeni za opravljanje takšnih nalog.

Naloga vojaške policije je predvsem v tem, da s svojo skupino inštruktorjev usposobi in izuri enoto Slovenske vojske, ki odhaja na mirovno operacijo in misijo, v okviru katere bo tudi izvajala to nalogo. Ta skupina inštruktorjev tudi redno usposabljanja za izvajanje navedene naloge pripadnike drugih vojska. Usposabljanje poteka predvsem v Nato vadbenem centru Joint Multinational Readiness Center »JMRC« v mestu Hohenfels, v Nemčiji, za kar smo prejeli že veliko pohval.

jrmc

Foto: osebni arhiv

Poddesetnik Kocić, kakšna pa je vloga vojaške policije v mednarodnih operacijah in misijah?

Vojaška policija je vsekakor eden izmed ključnih elementov, ki sodeluje v vseh mednarodnih operacijah in misijah. Tudi vojaška policija Slovenske vojske tako sodeluje v vseh večjih mednarodnih operacijah, kjer lahko deluje kot enota, ki zagotavlja bojno podporo delovanja nacionalnih enot, oziroma kot enota, ki je namenjena bojni podpori sil na določenem območju delovanja.

Vojaška policija Slovenske vojske lahko pri tem izvaja tista pooblastila, ki so ji dodeljena za izvajanje nalog na podlagi ukaza za delovanje, skladno s predpisi in izhajajočimi nacionalnimi omejitvami ali drugimi obvezujočimi sporazumi ter mandatom določene mednarodne operacije in misije (sporazum o statusu sil, pravila delovanja ipd.).

Vojaška policija je zaradi svoje strokovnosti in profesionalnosti vsekakor nepogrešljiv del vseh večjih kontingentov Slovenske vojske, ki sodelujejo v mednarodnih operacijah in misijah, kar priznavajo tudi njihovi poveljniki kot tudi poveljniki mednarodnih enot, v sklopu katerih delujejo enote Slovenske vojske.

postroj

Foto: osebni arhiv

PRIPRAVILA: Andrej Kovačič, IVK inštitut / Varensvet, Carmen Kos, Kabinet načelnika Generalštaba Slovenske vojske /Oddelek za stike z javnostmi

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.