Pazite komu zaupate izdelavo dokumentacije s področja varnosti pri delu

0

OBVEZNOSTI SAMOZAPOSLENE OSEBE NA PODROČJU VARNOSTI PRI DELU

Po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) ima status samozaposlene osebe kdor opravlja dejavnost kot edini ali glavni poklic in ne zaposluje drugih delavcev oz. v delovni proces ne vključuje drugih oseb. Samozaposlena oseba je odgovorna tako za svojo varnost in zdravje kakor tudi za varnost in zdravje drugih oseb, na katere lahko vpliva s svojimi dejanji ali opustitvami pri izvajanju delovnega procesa.

OCENA TVEGANJA

Samozaposlena oseba je dolžna oceniti tveganje. Če ugotovi, da obstajajo nevarnosti za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, mora izdelati pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja ter določiti ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Samozaposlena oseba lahko oceno tveganja izdela tudi sama, je pa potrebno, da se morebitne nevarnosti in tveganja ter sprejemljivost ocenjenega tveganja ugotavljajo strokovno in realno. Tako morajo biti opredeljeni tudi ukrepi. V kolikor tega samozaposlena oseba ni zmožna zagotoviti sama, je smiselno, da to uredi z zunanjo strokovno osebo.

Kdo ji lahko pomaga? To lahko izvede zunanji izvajalec, ki ima dovoljenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. (MDDSZ). Seznam izvajalcev lahko preverite na tej povezavi: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/vzd/vpisnik.pdf

Na spletnih straneh MDDSZ je objavljeno veliko koristnih prispevkov s področja varnosti in zdravja pri delu.

Ob tem vas opozarjamo, da storitev s področja varnosti ne naročajte pri podjetjih, ki to izvajajo kar  po telefonu, faxu, mailu …. Običajno takoj po registraciji podjetja/s.p. prejmete klic, da je to potrebno, v nasprotnem primeru vam grozi visoka kazen. Tovrsten način priprave dokumentacije je sporen, saj ne temelji na podlagi ogleda dejanskega stanja.

Pred vsako storitvijo naj bo opravljen ogled delovnega mesta in razgovor s samozaposleno osebo v delovni organizaciji.

Mag. Katarina Železnik Logar, IVD MARIBOR P.O.
Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.