Osnove izvajanja ukrepov zasebnih varnostnikov v praksi

0

Izvajanje ugotavljanja istovetnosti v praksi

Minimalni normativ

Seznanitev

Varnostnik pozdravi in seznani osebo s pravili na varovanem območju: »Pravila na varovanem območju zahtevajo, da ugotovim vašo istovetnost«. Ali: »Za varnost ljudi in/ali premoženja je potrebno, da ugotovim vašo istovetnost«. Ali: »Za varnost osebe, ki jo varujem, je potrebno, da ugotovim vašo istovetnost.« »Prosim, da mi pokažete osebni dokument.«

Kadar gre za utečene postopke, kjer je ugotavljanje istovetnosti običajno in pisnega opozorila ni mogoče spregledati, ali pa osebo ni mogoče ogovarjati, varnostnik reče samo:

»Dober dan, osebni dokument, prosim«

Priporočljiv normativ

Nagovor

Varnostnik pristopi (če sedi, vstane) in vljudno pozdravi: npr. dober dan, dober večer, ipd. Seznani osebe s pravili na varovanem območju: »Se opravičujem, pred vstopom sem dolžan ugotoviti vašo istovetnost. Vas lahko prosim za vpogled v vaš osebni dokument…«

Minimalni normativ

Zahteva po pozornosti

V primeru, da se oseba ne ustavi, varnostnik stopi na pot, po kateri ga želi oseba zaobiti in osebo pozove, da se ustavi: »Počakajte prosim« in dlani obrne k tlom.

P1

Če se oseba še vedno noče ustaviti, ji s klasično metodo prepreči vstop oz. jo zadrži. Vstop ji lahko prepreči tudi z mehansko oviro (ne odpre vrat, zapornice…).

Priporočljiv normativ

Zahteva po ustavitvi

Ko je oseba v bližini, varnostnik zahteva, da se ustavi: »Ustavite se«, stopi pol koraka nazaj in stegne roko proti osebi tako, da dlani obrne proti osebi.

P2

Če je že v neposredni bližini, osebe ne odriva (na razdaljo stegnjene roke), temveč jo zadrži s telesom. (Glej preprečitev vstopa s telesom).

Minimalni normativ

Varnostni trikotnik

Varnostni trikotnik mora varnostnik poznati za primere, ko je izvedba ukrepa varnostno zahtevnejša (sicer naj uporablja manj militarističen – bolj human pristop).

Delovanje v paru: varnostnika stojita v varnostnem trikotniku glede na obravnavano osebo na razdalji stegnjene roke. Proti osebi sta obrnjena pod kotom, ki je večji od 45 stopinj.

Če je varnostnik sam, deluje na enaki točki v enakem položaju, kot če bi bila dva.

Če obstaja nevarnost napada, ima večjo osnovno razdaljo, ob nevarnosti bega manjšo in ob obeh nevarnostnih hkrati, optimalno osnovno razdaljo.

Priporočljiv normativ

Prilagajanje razdalje

Vsaka nenavadna situacija se najprej rešuje s prilagajanjem razdalje med osebo in varnostnikom – varnostnik mora vedeti, v kateri situaciji se od osebe oddalji in kdaj približa.

P3

Položaj

Varnostnik pristopi k osebi z zunanjo roko rahlo naprej (pod kotom do 45 stopinj). Ko se oseba ustavi, jo varnostnik pozove, da ji pokaže osebni dokument.

P4

Sprememba kraja ugotavljanja istovetnosti

Če ima varnostnik možnost in je to smotrno (zaradi varnosti, hrupa, zadostne svetlobe, vremenskih vplivov…), lahko osebo med ugotavljanjem istovetnosti povabi na stran (s poti, na svetlobo, pod nadstrešek, v prostor, na hodnik…). Če je nezmožnost ugotovitve istovetnosti razlog za zadržanje, jo na kraj, ki je primeren za ugotovitev istovetnosti oz. zadržanje, po potrebi tudi premakne.

Minimalni normativ

Posest nevarnega predmeta

Če ima oseba pri sebi nevaren predmet, varnostnik od nje zahteva, da pred pristopom nevaren predmet odloži. Če ne odloži, se umakne in pokliče pomoč.

Minimalni normativ

Varnost pri ugotavljanju istovetnosti

Ko oseba seže po osebnem dokumentu, jo varnostnik spremlja in v primeru, da okoliščine kažejo na to, da bi lahko izvleka nevaren predmet, lahko zahteva, da dokument izvleče z drugo roko. Če oseba ne upošteva zahteve, se umakne in pokliče pomoč.

Ko oseba varnostniku izroči osebni dokument, se varnostnik pomakne malo nazaj (varnostna razdalja).

P5

Priporočljiv normativ

Ogrožanje z nevarnim predmetom

Če predmeta ne odloži, njegovo gibanje z nevarnim predmetom proti varnostniku šteje za napad in varnostnik uporabi sorazmerno obrambo.

Priporočljiv normativ

Varnostni poseg

Ko oseba seže po osebnem dokumentu, jo varnostnik spremlja in v primeru, da okoliščine kažejo na to, da bo izvleka nevaren predmet, lahko s svojo roko pokrije njegovo podlaket (zapestje) in zahteva, da stvari izpod oblačil izvleče počasi.

P6P7

Varnostnik opozarja na uporabo ukrepov, če oseba ne upošteva zahtev, varnostnik sorazmerno na impulzivnost osebe in zaznano nevarnost izvede primeren ukrep.

Minimalni normativ

Ugotovitev istovetnosti

Varnostnik ugotovi istovetnost na podlagi veljavne javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ (osebni dokument). Pogleda sliko, če se ujema s podobo osebe. Če ima oseba zakrit obraz tako, da ni mogoče nedvoumno ugotoviti njegove istovetnosti, varnostnik od osebe zahteva, da se razkrije.

Minimalni normativ

Nezmožnost prepisa podatkov

Če oseba noče izročiti osebnega dokumenta, ga varnostniku samo kaže in tako varnostnik ne more varno prepisati podatkov, se šteje, da istovetnosti ni bilo mogoče ugotoviti.

Minimalni normativ

Posredna ugotovitev istovetnosti

Če oseba nima osebnega dokumenta, se lahko istovetnost ugotovi na podlagi izjav osebja naročnika ali drugih listin/dokumentov, ki dajejo dovolj podatkov za ugotovitev istovetnosti.

Priporočljiv normativ

Avtentičnost

Varnostnik pregleda avtentičnost osebnega dokumenta, po potrebi uporabi UV svetlobo..

P8

Priporočljiv normativ

Prepis podatkov na distanci

Če oseba noče izročiti osebnega dokumenta in ga da varnostniku samo na vpogled, si varnostnik podatke samo ogleda in previdno prepiše.

P9

Priporočljiv normativ

Ugotovitev istovetnosti z jamstvom

Če oseba nima osebnega dokumenta, se lahko istovetnost ugotovi na podlagi izjav oseb, katerih istovetnost smo že ugotovili in jamčijo istovetnost oseb, katerih istovetnosti ne moremo ugotoviti. Podatke o obeh osebah varnostnik zapiše v službeno beležko oz. evidenco vstopov in izstopov.

Minimalni normativ

Red pri ugotavljanju istovetnosti

Pri ugotavljanju istovetnosti varnostnik vizualno nadzira osebe in njihov morebitni vpliv na izvedbo ukrepa. Premakne se v varen položaj in jih razvrsti tako, da bo lahko varno ugotavljal istovetnost. Če je več oseb, jih varnostnik prosi, da se razvrstijo tako, da bo lahko ugotavljal istovetnost posamično.

P10

Priporočljiv normativ

Vrsta pri ugotavljanju istovetnosti

Če je več oseb in je večja frekventnost ali kakšen drug varnostni razlog, jih varnostnik prosi, da stopijo v vrsto in posamično ugotavlja istovetnost. Če se druge osebe želijo identificirati »preko vrste«, zahteva, da počakajo, da pridejo na vrsto.

P11

Če se druge osebe vmešavajo v izvajanje ukrepa ugotavljanja istovetnosti, jih opozori, da se umaknejo, dokler postopek ni končan.

Varnostnik telesni stražar

Varnostnik telesni stražar se pred ugotavljanjem istovetnosti izkaže s službeno izkaznico.

P12

Avtor: Domen Vivod

učitelj na Zbornici za razvoj slovenskega zasebnega varovanja in pri drugih nosilcih javnih pooblastil za izvajanje strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja, ter inštruktor za specialno policijsko taktiko

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.