Opis poklica vojak v Slovenski vojski

0

Kratek opis

Vojak opravlja najnižje zahtevna dela v vojaški hierarhiji poklicev in ima lahko čin poddesetnika in desetnika. Njegova naloga je samostojno opravljanje:

 • enostavnih operativnih vojaških dolžnosti varnostnika
 • telefonista
 • vojaških ali poklicno-strokovnih dolžnosti
 • skladiščnih del v skladiščih zavodov in logističnih baz
 • dolžnosti voznika – vezista in
 • posameznih strokovno zahtevnih inštruktorskih in vojaških specialističnih dolžnosti.

Delovna področja

Vojak opravlja svoje dolžnosti v enotah Slovenske vojske, kot so skupina, oddelek, vod, četa, baterija ali letalski oddelek.

Delovni pripomočki

Vojak med opravljanjem službe nosi službeno izkaznico ali vojaško knjižico ter uniformo in orožje v skladu s pravili službe.

Znanja in spretnosti

Če kandidat ni odslužil vojaškega roka, mora predhodno opraviti temeljno vojaško strokovno usposabljanje v trajanju najmanj treh mesecev.

Psihofizične sposobnosti

Za opravljanje vojaških poklicev mora biti pred nastopom službe vsaka oseba napotena na zdravstveni pregled, ki se opravlja glede na vrsto dela, okoliščine in nevarnosti pri delu, ki jim bo kandidat izpostavljen. Poleg zdravniškega pregleda opravljajo kandidati tudi psihološke teste. Ob zaposlitvi vojak ne sme biti starejši od 25 let in v času zaposlitve ne sme biti član politične stranke. Vsi pripadniki stalne sestave Slovenske vojske morajo na zdravniški pregled vsaj enkrat na leto. V Slovenski vojski preverjajo in ocenjujejo gibalne sposobnosti vojakov, podčastnikov in častnikov stalne sestave, kar je sestavni del procesa usposabljanja in stalna naloga vseh poveljnikov, poveljstev ter drugih pristojnih organov. Preverjanje in ocenjevanje gibalnih sposobnosti pripadnikov stalne sestave daje vpogled v stopnjo njihove psihomotorične sposobnosti za opravljanje vojaške službe. Dosežen rezultat pomaga oceniti možnosti za napredovanje na delovnem mestu ter je v pomoč pri presoji, ali vojak izpolnjuje pogoje za nadaljnje opravljanje vojaške službe. Preverjanje in ocenjevanje gibalnih sposobnosti je redno in izredno. Redno preverjanje poteka enkrat na leto in zajema telovadne prvine, kot so sklece, dviganje trupa in tek na 3200 m. Vrednostni standardi so standardi vojaške zveze NATO in so različni za moške in ženske.

Interesi

Vojak potrebuje za dobro opravljanje svojih dolžnosti občutek pripadnosti organizaciji, veselje do nošenja uniforme, poslušnost in občutek za tovarištvo. Ima spoštljiv odnos do svoje domovine ter do vojaške organizacije, veselje do terenskega dela in veselje do dela z materialno-tehničnimi sredstvi in orožjem. Vedeti mora kaj je to odgovornost, pripravljen mora biti na dinamično delo doma in v tujini pa tudi na rutinska opravila. Poleg tega mora biti v dobri fizični pripravljenosti, pripravljenosti na hude fizične in psihične napore. Vojak mora biti psihološko stabilna oseba, ki bo kos stresnim okoliščinam.

Razmere za delo

Delavec, ki poklicno opravlja delo na obrambnem področju, je po odločitvi nadrejenega dolžan zaradi potreb službe opravljati delo v posebnih delovnih okoliščinah. Te so:

 • delo ob nedeljah ali praznikih
 • delo v deljenem delovnem času
 • delo, daljše od polnega delovnega časa
 • dežurstvo kot redna oblika dela oziroma dežurstvo, ki se odreja izjemoma
 • delo v terenskih razmerah na določenem kraju in ob določenem času
 • pripravljenost za delo
 • bivanje v vojaški enoti ali zavodu in na drugem določenem mestu
 • izraba ali prekinitev dopusta v skladu s potrebami službe.
 • Vojak je lahko napoten tudi na opravljanje vojaške službe v tujini. Vojak sklene s pristojnim ministrstvom pogodbo za obdobje do deset let. Ta se lahko podaljšuje za enako časovno obdobje, vendar ne dalj kot do 45. leta starosti.

Nevarnosti

Varnostni ukrepi so natančno uravnani za vsako dejavnost, ki se v vojski izvaja. Med opravljanjem vojaške službe so možne različne poškodbe, zlasti kadar niso upoštevana varnostna navodila ali ni ustrezne discipline ob ravnanju z nevarnimi predmeti ali snovmi. Ustrezno temu so zagotovljeni varnostni postopki. V upravnih prostorih, ambulantah, kuhinjah, okrepčevalnicah, splošnih delavnicah ter v skladiščih, v katerih se ne skladiščita vojaško orožje in oprema, se uporabljajo splošni predpisi o varstvu pred požarom ter o varnosti in zdravju delavcev pri delu.

Možnosti zaposlovanja

Vojak se zaposli v Slovenski vojski.

Izobraževanje

Vojak mora imeti dokončano poklicno ali srednješolsko izobrazbo. Poleg tega so potrebna dodatna urjenja za določene vojaške naloge, specialistična urjenja za konkretne vojaške dolžnosti ter specialistični tečaji za pridobitev in ohranjanje licenc za delo na različnih dolžnostih.

Druge informacije

Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Objava na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.