Obiskali smo družbo Slopak – 1. 03. 2023 (Varensvet)

0

Dne 1. 03. 2023 smo v organizaciji Slovenskega združenja za varen svet obiskali družbo Slopak, najstarejšo družbo za ravnanje z odpadno embalažo v Sloveniji. Na obisku nas je sprejel direktor družbe, dr. Boštjan Aver,  univ.dipl.ekon., ki nam je v nadaljevanju predstavil poslanstvo in družbeno odgovorno dejavnost, ki jo izvajajo. Odpadna embalaža in njena strokovna in varna predelava je izjemnega pomena ter velik izziv skupnosti za varstvo in varovanje okolje, za kar se med drugim zavzemamo tudi v  Inštitutu za varnostno kulturo in Slovenskem združenju za varen svet.

Foto: Varensvet.si

Družba Slopak je bila ustanovljena s strani gospodarskih družb in je leta 2022 praznovala 20 let obstoja. Deluje po načelu nedobičkonosnosti in je članica mednarodnih organizacij EXPRA in PRO Europe ter s tem nosilka ekskluzivne pravice uporabe okoljskega znaka Zelena pika v Sloveniji. Družba je pridobila Odločbo za Nosilca skupnega načrta za SUP proizvode (nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo). Na ta način  omogočajo, da proizvajalci preko družbe Slopak izpolnijo vse obveznosti, ki jih nalaga zakonodaja po SUP Uredbi. Zavezanci so pri njih enakopravni, zato je njihova embalažnina enaka za vse zavezance in javno objavljena. Z inovativnimi rešitvami in znanjem ter s spoštovanjem zakonskih zahtev vsem strankam zagotavljajo visok standard storitev in učinkovito izpoljnjevanje obveznosti. Na ta način nadaljujejo 20-letno kakovostno delo na področju embalaže. 

Foto: Varensvet.si

Slopakovo delovanje poteka na način, da slovenskim in tujim podjetjem v Sloveniji, ki se vključijo v sistem za skupno izpolnjevanje obveznosti nudijo izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki na trg  Slovenije dajejo proizvode, za katere velja PRO. Govorimo o proizvajalčevi razširjeni odgovornosti, ki je eden ključnih konceptov modernega upravljanja z odpadki in viri, pravno podlago za sistemsko izvajanje pa nudi Zakon o varstvu okolja (ZVO-2). Pomen razširjene odgovornosti proizvajalca, kot dela krožnega gospodarstva, se bo v prihodnje samo še povečeval. Regulativa EU postaja vse strožja, podjetja pa  tako prevzemajo nove naloge in obveznosti, zato je odgovornost proizvajalcev vse večja, lahko rečemo, da postaja del celotne korporativne odgovornosti. To pomeni načrtovanje za trajnost, ponovno uporabo, predelavo in recikliranje, z namenom, da izdelki, komponente in materiali krožijo v gospodarstvu. Zadnji sprejet predpis – Uredba o zmanjšanju nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (SUP Uredba),  še podaljša  PRO iz embalažne Uredbe in se širi na določene SUP proizvode.

Foto: Varensvet.si

Slopak je odgovoren partner, ki odgovorno skrbi, da je življenjski krog izdelkov sklenjen, zato so eden ključnih deležnikov krožnega gospodarstva. Zagotavljajo sistem zbiranja, predelave in recikliranja embalažnih in neembalažnih izdelkov, s čimer omogočajo vračanje sekundarnih surovin v proizvodnjo novih izdelkov ter zagotovijo manjši vpliv na onesnaževanje okolja in prihranek naravnih virov. Slopak ozavešča in vzgaja v smeri družbene odgovornosti, saj z znanjem in strokovnostjo gradi bolj trajnostno družbo, predvsem pa gledajo na sedanjost in prihodnost. Zato je njihovo poslanstvo, poleg zgoraj omenjenega, tudi ozaveščanje splošne javnosti o pomenu pravilnega ločevanja odpadkov in ponovni uporabi, zmanjševanju smetenja  ter spodbujanje k  trajnostnemu načinu življenja (t.i. okolju prijaznega vedenja) in krožni ekonomiji. V ta namen sodelujejo na različnih športnih in drugih dogodkih, kjer preko različnih aktivacij, motivirajo deležnike k odgovornemu ravnanju z odpadki. Šport je priznan kot pomemben družbeni dejavnik, vključno z dejavnikom trajnostnega razvoja. Povezuje, navdihuje in vzgaja v vseh dimenzijah zdravega življenjskega sloga – tudi v pravilnem  vedenju  do našega okolja in v končni konsekvenci  našega zdravja.

Foto: Varensvet.si

Vizija družbe Slopak je, le z odgovornostjo, strokovnostjo, integriteto, sodelovanju in povezovanju bomo dosegli okoljske cilje na najbolj trajnosten in gospodaren način.

Torej, gremo naprej Skupaj za varen svet, ki je slogan Slovenskega združenja za varen svet, s katerim smo se dr. Averju zahvalili za prijazen sprejem in za zelo zanimivo predstavitev dejavnosti in družbe. V zahvalo smo podelili medaljo, saj družba Slopak, ki jo zelo uspešno vodi prispeva k temu, da bodo z okoljskimi trajnostnimi pobudami pripomogli k izboljšanju prihodnosti človeške blaginje in za bolj zdravo in varno okolje ter varen svet za bitja našega planeta.

 

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.