Nudenje policijske asistence pristojnim upravičencem

0

Nudenje pomoči policije oz. policijske asistence pristojnim upravičencem določa 12. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol).

Policija je namreč organ, ki mu je država zaupala pravico in dolžnost uporabe aparata fizične prisile, da bi se zagotovila red in varnost, zavarovalo življenje ljudi in premoženje oziroma ter da bi se zagotovilo spoštovanje odločitev pristojnih državnih organov. V skladu s to obveznostjo je policija dolžna zagotavljati asistenco (pomoč) pristojnim upravičencem. To so državni organi, samoupravne lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil. Slednjim policija zagotavlja asistenco le kadar izvajajo naloge iz javnega pooblastila.

Največkrat policija nudi asistenco zdravstvenim ustanovam, sodnim izvršiteljem, inšpekcijskim službam in centrom za socialno delo. Da bi policija upravičencu zagotovila asistenco, morajo biti kumulativno izpolnjeni nekateri pogoji, o čemer več v nadaljevanju.

Upravičenci morajo praviloma za asistenco policije pravočasno zaprositi pisno, kadar je to glede na okoliščine mogoče. Upravičenci sicer lahko svoje naloge opravljajo tudi brez naše asistence. Če pri tem naletijo na upiranje ali ogrožanje, lahko nemudoma zaprosijo za posredovanje policije. Praviloma gre torej za primere, ko upravičenci utemeljeno pričakujejo ogrožanje in upiranje glede na dotedanje izkušnje.

Pisni zahtevek je treba poslati najmanj sedem dni pred opravljanjem nalog, da se lahko policija nanjo ustrezno pripravi. Kadar okoliščine tega ne omogočajo, je dopustno za pomoč zaprositi tudi ustno. Policijska postaja bo takšno ustno zaprosilo ustrezno pisno dokumentirala, vendar morajo upravičenci najkasneje v roku 24 ur po vloženem ustnem zaprosilu pristojni policijski postaji dostaviti tudi ustrezno pisno zaprosilo.

Posebej je treba izpostaviti, da policija ne preverja razlogov za opravo nekega opravila upravičenca, saj so za postopke iz njihove pristojnosti odgovorni upravičenci. Vloga policije je zgolj zagotavljanje varnosti upravičencem. Policija pri zaprosilu za asistenco torej preverja izpolnjevanje pogojev iz 12. člena ZNPPol, in sicer z odgovori na naslednja vprašanja:

  • Ali je za asistenco zaprosil upravičenec?

Policija preverja ali je prosilec upravičeni subjekt za nudenje policijske asistence, kar ni vselej samoumevno. Kadar gre za nosilca javnega pooblastila je treba posebej preveriti, če se predvidena naloga dejansko opravlja v okviru javnega pooblastila. Ta subjekt namreč poleg tega opravlja tudi svojo osnovno oz. gospodarsko dejavnost, kjer do policijske asistence ni upravičen.

  • Ali so sploh podane okoliščine, ki terjajo nudenje policijske asistence?

Policija preverja, če so izpolnjene okoliščine, zaradi katerih je treba policijsko asistenco sploh zagotoviti (predhodne grožnje oz. preprečitev izvedbe naloge, postopek zoper nasilno osebo ipd.). V kolikor iz zaprosila ni razvidno, da lahko pri izvedbi nalog upravičenca pride do upiranja oz. ogrožanja ali da to na podlagi predhodnih ravnanj osebe utemeljeno pričakuje, je to razlog za zavrnitev ali vsaj za dopolnitev zahtevka.

  • Ali obstaja zakonska podlaga v materialnem predpisu upravičenca?

Policija preverja zakonsko podlago v materialnem predpisu, ki določa naloge in pristojnosti upravičenca, kar pomeni, da se upravičenci pri utemeljevanju zahtevka za policijsko asistenco ne morejo sklicevati na določbe ZNPPol, ampak na določbo materialnega predpisa, na podlagi katerega nameravajo izvesti neko nalogo. Materialni predpis mora določati, da je pomoč policije oz. policijska asistenca sploh dopustna.

Ko pristojna policijska postaja prejme zahtevek za policijsko asistenco, jo vodstvo postaje prouči. Če se ugotovi, da subjekt, ki je vložil zahtevek, ni upravičenec, zahtevek zavrne in ga o tem obvesti. Tako ravna tudi, kadar ne dobi dodatnih pojasnil o utemeljenosti razlogov za pomoč ali o pravni podlagi.

Če so izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo asistence, jo policija tudi zagotovi. Za uspešno izvedbo le-te, jo je treba ustrezno načrtovati in se nanjo tudi pripraviti. Predvsem je treba preveriti nekatere okoliščine, ki imajo lahko močan vpliv na uspešno izvedbo asistence, kot so npr. pričakovano upiranje večjega števila oseb, informacije o posedovanju orožja, težja dostopnost do kraja ipd.

Preden upravičenec začne opravljati svoje naloge, bodo policisti navzoče osebe posebej opozorili, da bodo zoper njih uporabili policijska pooblastila, če bodo ovirali ali poskušali ovirati izvajanje nalog upravičenca. Pri tem policisti sami ne opravljajo nobenih dejanj, za opravljanje katerih je pristojen upravičenec.

Za spremljanje zakonitosti izvajanja policijskih pooblastil smejo policisti uporabiti svoja pooblastila v skladu z načelom sorazmernosti, prav tako pa smejo uporabiti tudi tehnična sredstva, ki so v uporabi v policiji (npr. video snemanje), o čemer pa mora policist predhodno navzoče seznaniti.

V policiji se zavedamo, da gre za občutljiv postopek, zaradi česar navedenemu področju namenjamo posebno pozornost, v cilju zagotavljanja strokovnosti in zakonitosti zagotovitve policijske asistence.

mag. Boris Rojs

vodja Oddelka za javni red in mir

Generalna policijska uprava

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.