Miran Gorinšek, župan občine Slovenske Konjice

0
Ali nam lahko predstavite aktivnosti, ki jih vaša občina izvaja na področju celovite varnosti občanov?

Kot lokalna skupnost smo aktivno vpeti v pravzaprav vse struje dogajanja v naši občini. Primarni dejavnosti na tem področju sta seveda koordinacija Sosveta za varnost in aktivnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči. Obe dejavnosti skupaj pokrivata vse deležnike, ki skrbijo za varnost naših občank in občanov ter med sabo zgledno sodelujejo. Naše aktivnosti so naravnane tako organizacijsko, kot administrativno, finančno in izvedbeno.

Na kakšen način spremljate zadovoljstvo na področju varnosti v občini, ali izvajate kakšne raziskave/ankete med občani o tem, ali se v občini počutijo varno?

Utrip občanov spremljamo dnevno. Vsaka pobuda, pripomba ali predlog se preuči. Podatke pridobivamo iz našega spletnega portala, kjer imajo občani možnost deliti svoja mnenja, precejšnji delež le teh nam posredujejo lokalni mediji. Koliko varno se kdo počuti pa je pogosto stvar subjektivnega mnenja. Osebno menim, da v naši občini zagotavljamo dobre pogoje za bivanje in s tem varnost.

Ali menite, da so vaši občani dovolj ozaveščeni o tem, da so v prvi vrsti sami odgovorni za svojo varnost, za varnost svojega premoženja itd?

V večini primerov so. Seveda pa se najdejo posamezniki, ki odgovornost za lastno varnost prelagajo na druge, ki dejansko delujejo na tem področju. Naša družba postaja vse preveč uspavana s prepričanjem o splošni varnosti, ki pa je dejansko dobrina, za katero moramo skrbeti vsi.

Slovenske Konjice

Foto:  arhiv občina Slovenske Konjice (Fakin)

Ali ste kot župan zadovoljni s stanjem celovite varnosti v vaši občini oz ali menite, da bi bile na določenem področju potrebne še dodatne aktivnosti?

Varnost je precej širok pojem. Delež kriminalitete je pri nas precej nizek, medtem, ko smo bolj izpostavljeni naravnim in drugim nesrečam, ki pa jih je težje preprečevati, kaj šele napovedati oziroma oceniti. O varnosti je moč govoriti tudi v primerih skladiščenja nevarnih in vnetljivih snovi v lokalnem gospodarstvu. Zatrdim lahko, da sprotno delamo na področju varnosti naših občanov. Najbolj seveda na področjih, na katere ima občina direktni vpliv (urejanje prometnih površin, sanacije dreves, širitev javne razsvetljave, izvajanja preventivnih akcij z medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, izboljšanje področja varnosti za invalidne osebe). Izzivov nam še ni zmanjkalo.

Eden izmed ciljev vaše občine je tudi izobraževanje lokalnega prebivalstva za večjo samoiniciativnost z vidika zaščite, reševanja in varovanje okolja. Ali nam lahko predstavite, kako potekajo tovrstne aktivnosti?

Tako je. V zadnjem času veliko poudarka namenjamo usposabljanju oziroma predstavitvam delovanja in uporabe defibrilatorjev za laike. Mrežo AED smo uspeli razširiti v pravzaprav vsako večjo vas v občini, to pa je za sabo potegnilo tudi potrebo po usposabljanju širšega števila občanov, pri čemer nam pomaga območno združenje Rdečega križa. Na področju varovanja okolja ogromno delo opravi naše Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice, ki prireja številne informativne dogodke z namenom ozaveščanja uporabnikov na področju ravnanja z odpadki, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod, uporabe pitne vode in podobno.

Slovenske Konjice

Foto:  arhiv občina Slovenske Konjice (Fakin)

Občina Slovenske Konjice deluje tudi na področju pobratenja z nekaterimi občinami iz tujine, in sicer iz Hrvaške, Češke, Srbije, Švedske in Slovaške? Ali nam lahko poveste, kako poteka to sodelovanje in ali tudi izmenjujete informacije in dobro prakso na področju celovite varnosti občanov?

S pobratenimi občinami zgledno sodelujemo tudi na področju varnosti občanov. Najbolj bistvena nam je izmenjava informacij o načinu urejanja področja varnosti v drugih državah, saj se vsi med sabo razlikujemo v določenih segmentih. Bistvena nam je izmenjava dobrih praks ostalih občin, ki se srečujejo s kakšnimi posebnimi (nam neznanimi) varnostnimi izzivi. To nam omogoča lažje planiranje ukrepov, saj je predvidevanje morebitnih scenarijev ključnega pomena in se jih, dokler te ne prizadenejo, težko zavedamo.

Pripravil: Andrej Kovačič               E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.