Janko Petrovič, sekretar, vodja Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Republike Slovenije (ICZR)

0

Ali nam predstavite Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS, ki se nahaja na Igu pri Ljubljani?

Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije je bil ustanovljen in deluje na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki v 113. členu določa, da se »za izobraževanje in usposabljanje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje ustanovi Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije« .

Izobraževalni center za zaščito in reševanje načrtuje, usmerja, usklajuje in izvaja usposabljanja kadrov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

V izobraževalnem centru se izvajajo različni programi usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite, članov enot, služb in drugih operativnih sestav društev ter drugih nevladnih organizacij, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, in sicer:

 • programi usposabljanja poklicnih gasilcev,
 • programi uvajalnega, temeljnega in dopolnilnega usposabljanja organov, enot in služb Civilne zaščite, ki so v državni pristojnosti,
 • zahtevni programi usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite, zlasti poveljnikov, namestnikov in članov štabov Civilne zaščite, vodij intervencij, varstva pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, tehničnega reševanja, informacijske in komunikacijske podpore in logistike,
 • programi usposabljanja pripadnikov enot in služb za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov,
 • programi usposabljanja gasilskih enot za opravljanje nalog širšega pomena (prometne nesreče, nevarne snovi, reševanje na in iz vode,…),
 • zahtevnejši programi usposabljanja prostovoljnih gasilcev, ki jih izvaja Gasilska zveza Slovenije,
 • programi usposabljanja enot, služb in centrov, ki se organizirajo v sodelovanju z državnimi organi ali gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami, za opravljaje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči in so v državni pristojnosti,
 • programi usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih organizirajo in izvajajo posamezna ministrstva ali drugi državni organi,
 • programi usposabljanja dogovorjeni v okviru mednarodnih organizacij ali mednarodnega sodelovanja,
 • programi usposabljanja za predavatelje in inštruktorje, ki sodelujejo v procesu usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • programi usposabljanja za javne uslužbence na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Zmogljivosti centra:

 • približno 8 ha uporabnih površin,
 • 40 dvoposteljnih sob za namestitev (80 ležišč),
 • 6 predavalnic s sodobno opremo ter možnostjo video- in avdiosnemanja,
 • knjižnica (polnopravna članica sistema Cobiss),
 • sejna soba in zbornica,
 • kuhinja z jedilnico,
 • zaklonišče,
 • poligonski del z vadbenimi objekti (visoka ruševina, stolp za reševanje z višin, pokriti bazen, naravni bajer, trimski kabinet, steza za praktično delo z izolirnimi dihalnimi aparati, požarna hiša in gasilski poligoni, plinska hiša, ruševinski poligon, cestni vadbeni predor, kinološka vas, garaže za gasilska vozila in tehniko).

ICZR je bil ustanovljen za izobraževanje in usposabljanje državljanov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Kako so potekala izobraževanja za državljane ob ustanovitvi oz. kako potekajo danes?

Izobraževalni center za zaščito in reševanje je pričel s svojim delom po zaključku izgradnje objektov, konec leta 1994. V začetku smo izvajali nekaj najnujnejših programov usposabljanj, danes jih imamo že preko 100. Zaposlenih je bilo manj kot 10 delavcev in sodelovali smo z dvajsetimi zunanjimi sodelavci – predavatelji in inštruktorji, danes nas je zaposlenih 37 in sodelujemo s skoraj 150 zunanjimi sodelavci – predavatelji in inštruktorji. V tem času so se, tudi zaradi klimatskih sprememb spremenile tudi možnosti naravnih in drugih nesreč (pogostejše nesreče z nevarnimi snovmi, neurja s točo, pred tremi leti pa tudi žled …..), koncepti in pristopi pri izvedbi intervencij in usposabljanj, zakonodaja, opremljenost enot in mnogo intenzivnejše mednarodno sodelovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Temu so se seveda prilagajali tudi programi usposabljanj, pristopi in metode usposabljanj, dograjevali smo potrebne vadbene objekte in poligone ter simulatorje za izvajanje praktičnega dela usposabljanj.

V 23. letih svojega delovanja je Center postal središče usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji. S posredovanjem svojih izkušenj, s kadrovskimi in materialnimi zmogljivostmi Center sodeluje tudi pri usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč na nižjih ravneh in na mednarodnem področju, v sklopu aktivnosti EU, NATO, DPPI in drugih mednarodnih asociacij. Center je za doseganje svojih ciljev vzpostavil stike in sodelovanje s strokovnimi in znanstveno – raziskovalnimi organizacijami in ustanovami v državi in v tujini (smo tudi članica Evropskega združenja gasilskih šol – EFSCA). Na ta način poskušamo čim bolj kvalitetno izvajati naše osnovne naloge, ki so:

 • izvajanje usposabljanj kadrov za potrebe zaščite in reševanja,
 • sodelovanje pri izdelavi in izdelava programov usposabljanj,
 • razvijanje oblik in metod usposabljanj na področju zaščite in reševanja,
 • razvijanje in testiranje učnih sredstev in
 • druge naloge s področja zaščite in reševanja.

Usposabljanja izvajamo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu in v enotah Sežana (ustanovljena leta 2011), Pekre (ustanovljena leta 2007) in Logatec (pričel delovati v sestavu URSZR leta 2012). Za izvajanje usposabljanj imamo na voljo učilnice, vadbene objekte in poligone, ki so opremljeni s sodobnimi učnimi sredstvi in pripomočki.

Različnih programov usposabljanj pripadnikov civilne zaščite, članov enot, služb in drugih sestav društev ter drugih nevladnih organizacij, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij ter mednarodnih usposabljanj in drugih aktivnosti, se letno udeleži okrog 30.000 udeležencev iz domovine in tujine, od tega okrog 19.500 v centru na Igu, ostali pa v enotah Izobraževalnega centra.

V ustanavljanju naj bi bila tudi Višja gasilska šola. Ali nam lahko kaj več poveste o tem?

Višja gasilska šola v sklopu Izobraževalnega centra ni bila ustanovljena, program pa je sprejet in verificiran, vendar ga ne izvajamo.

V vseh letih našega delovanja so bili vzpostavljeni dobri pogoji za usposabljanja, potrebe po usposabljanjih in udeležba na njih ter rezultati na intervencijah ob naravnih in drugih nesrečah, pa so potrdili upravičenost ustanovitve in izgradnje centra za usposabljanje vseh, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Kako potekajo mednarodna usposabljanja na podlagi mednarodnih obveznosti države, in katera so bila v zadnjih letih organizirana v RS?

Izobraževalni center se vključuje tudi v mednarodne aktivnosti Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Center v glavnem pripravlja in izvaja različne oblike usposabljanj za udeležence iz mnogih držav v sklopu:

 • bilateralnega sodelovanja,
 • Evropske unije – mehanizem EU na področju civilne zaščite (izvajamo osnovne tečaje za module civilne zaščite, sodelujemo pri izvedbi štabnih vaj za module civilne zaščite in IPA – program vaj civilne zaščite),
 • Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za JV Evropo – DPPŠI SEE (izvajali smo osnovni tečaj za gašenje notranjih požarov, organizirali tečaj angleškega jezika s poudarkom na terminologiji zaščite in reševanja, tečaj reševanja v jamah…),
 • Zveze NATO – sodelovanje v aktivnostih civilno kriznega načrtovanja.

Zavedamo se, da je obstoj, predvsem pa nadaljnji razvoj centra odvisen od kvalitete našega dela, ki ga vsakodnevno ocenjujejo udeleženci usposabljanj ter drugi sodelavci oziroma vsi, ki so zainteresirani in želijo, da bi center čim bolje opravljal svojo vlogo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in v mednarodnem sodelovanju. In to je naš cilj.

Fotografije: Jakob Oražem, ICZR

Primož Dobravec                                                                                           E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.