Drago Velički, strokovni sodelavec Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja

0

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je v mesecu novembru 2022 organizirala Dan slovenskega zasebnega varovanja z naslovom kadrovanje in zaposlovanje v zasebnem varovanju. Kakšni izzivi nas torej čakajo na tem področju danes in jutri?

Vse tiste,  ki delujejo na področju kadrovanja v panogi zasebnega varovanja, zagotovo čakajo veliki izzivi, saj se razmere  v tem segmentu močno spreminjajo.

Danes se panoga zasebnega varovanja srečuje s kadrovskimi težavami, predvsem zato, ker  varnostno osebje iz tega sektorja odhaja v tista področja gospodarstva,  ki delujejo na področjih njihove primarne izobrazbe, seveda pa tudi na področja, ki so finančno bolj zanimiva. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da gospodarstvo trenutno intenzivno zaposluje. Pogosto pa smo priča tudi prezaposlitvam v okviru samega zasebnega varovanja. Podatki tudi kažejo, da osebni dohodek varnostnega osebja kljub temu, da je v večini primerov višji od minimalne plače, krepko zaostaja za povprečnim neto dohodkom v Sloveniji.

Vzrokov za kadrovske težave pa je seveda še več: 

  • v zasebnem varovanju ni možno zaposlovati tuje delovne sile iz tretjih držav, kar je pogosto v ostalih panogah gospodarstva,
  • zaposlijo se lahko samo državljani EU pod pogoji, da aktivno obvladajo slovenski jezik,
  • samo usposabljanje za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije za varnostnika traja tri tedne in se zaključuje s preizkusom znanja pred komisijo državnega izpitnega centra, kar določenim kandidatom predstavlja stres in strah pred neuspehom,
  • postopek pridobivanja službene izkaznice, ki je pogoj za začetek opravljanja dela v zasebnem varovanju, je dolgotrajen.

Zaradi omenjenega, bo tako za družbe v panogi zasebnega varovanja, kot za izvajalce usposabljanja varnostnega osebja, v prihodnje izziv v smislu spodbujanja zaposlitev v zasebnem varovanju.

Posebej intenzivno se je v zasebnem varovanju ukvarjalo s kadrovsko problematiko v zadnjih dveh letih, ki sta jih zaznamovala epidemija koronavirusa. Do kakšnih spoznanj smo v tem obdobju prišli in ki se dotikajo področja zasebnega varovanja?

Epidemija koronavirusa je močno vplivala na kadrovsko, organizacijsko in vsebinsko  dogajanje v zasebnem varovanju.  Ker se je z vladnimi odloki omejevalo javno zbiranje, ni bilo  športnih in drugih javnih prireditev. Posledično  so se razformirale dobro usposobljene ekipe, ki so varovale tovrstna javna zbiranja. Varnostniki so bili prerazporejeni na delovna mesta ob vstopih na varovano območje, trgovske centre in druga zahtevna dela, kjer so opravljali zelo pomembno delo pri zagotavljanju varnosti ljudi in premoženja. Veliko varnostnikov je v tem času tudi zapustilo zasebno varovanje.

Zaradi navedenega se vodstva družb za zasebno varovanje vedno bolj zavedajo, da je potrebno vlagati v svoje kadre. Prav tako si prizadevajo zadržati dobre varnostnice in varnostnike.  

Kot je predsednik ZRSZV g. Slak v uvodnem nagovoru dneva slovenskega zasebnega varovanja dejal, se v podjetjih v zadnjih letih  ob  kadrovskih  problemih  kaže  pomen  kvalitetnih  kadrov,  dolgoročnega  planiranja  ter kratkoročnega  opravljanja  in  spremljanja  zaposlenih  z  namenom  realizacije  strateško zastavljenih ciljev podjetja. Kako in če sploh lahko ZRSZV pomaga svojim članom na tem področju?

Vsaka družba za zasebno varovanje je odgovorna za svojo kadrovsko politiko.  Pri tem se poslužujejo različnih metod, vedno večji pa je interes, da bi pridobili dobro usposobljen kader, v katerega pa je skozi delo potrebno še veliko vlaganja z dodatnimi oblikami izpopolnjevanja in motiviranja za kvalitetno opravljanje nalog zasebnega varovanja. ZRSZV na področju pridobivanja kvalitetnih kadrov  sodeluje z zavodi za zaposlovanje, kjer poudarjamo in predstavljamo zahtevnost dela varnostnega osebja, saj je zelo pomembno, da že na zavodu kandidate seznanjajo z zakonskimi  zahtevami  pri zaposlovanju. Zbornica si na področju samega usposabljanja varnostnega osebja prizadeva pridobiti čim bolj kvaliteten predavateljski kader in pripraviti ustrezna gradiva, ki jih na usposabljanjih povežemo s praktičnim delom.

Ciljem kvalitetnega  usposabljanja in izpopolnjevanja sledi Zbornica in sicer  na področju specialističnih in obdobnih usposabljanj varnostnega osebja. Vsi se zavedamo, da bo samo dobro usposobljen varnostnik naloge opravljal zakonito in strokovno ter bo pri svojem delu prijazen, samozavesten in odločen. 

Kljub temu, da je v srednješolski  javnoveljavno veljavni  izobraževalni program Tehnik varovanja vsako leto vpisanih okoli 60 dijakov, je te maturante zalo težko zadržati v sistemu zasebnega varovanja, saj je večini po zaključenem srednješolskem izobraževanju  interes nadaljevati šolanje  na višjih oziroma visokošolskih programih. 

Po  grobih  ocenah naj bi v Sloveniji primanjkovalo približno  1000  varnostnikov  oz.  varnostnega  osebja,  ki  bi  jih  imetniki  licenc zaposlili za opravljanje storitev zasebnega varovanja. Kje ZRSZV vidi možnosti ali priložnosti za izboljšanje stanja na tem področju?

Eden glavnih dejavnikov na področju pridobivanja novega, predvsem pa kvalitetnega kadra je v doslednem zasledovanju rasti osebnih dohodkov zaposlenih v zasebnem varovanju. Vsekakor so pomembni tudi drugi motivacijski dejavniki, kot so ustrezni delovni pogoji, dobri medsebojni odnosi ter dodatno stimuliranje zaposlenih. Izboljšati bi bilo potrebno tudi promocijo samega zasebnega varovanja tako v medijih kot na zaposlitvenih portalih in sejmih. Z  morebitnim štipendiranjem dijakov IP Tehnik varovanja bi  lahko le – te pritegnili tudi za delo v družbah za zasebno varovanje.

Zbornica je skupaj z družbami za zasebno varovanje in posameznimi  šolami  na Centru za poklicno izobraževanje pristopila k sprejemu novega izobraževalnega programa za varnostnega tehnika. Vsi skupaj ugotavljamo, da je tudi na področju tehničnega varovanja izjemno veliko povpraševanja po tovrstnem strokovnem kadru.

Dodatno je na tem področju pereča tudi problematika t.i. nelojalne  konkurence,  ki  je  ni  malo  v  tej  panogi. Kakšno je stališče in predlogi ZRSZV za izboljšave na tem področju?

Na področju nelojalne konkurence lahko zbornica naročnikom varnostnih storitev pomaga pri odločanju oziroma izboru primernih družb za zasebno varovanje. Na tem področju je zbornica pripravila tudi priročnik o nakupu kakovostnih storitev zasebnega varovanja, ki je objavljen na spletni strani zrszv.si .

Še vedno pa pri izboru izvajalcev varnostnih storitev, predvsem na področju javnega sektorja, velja pravilo izbora najnižje ponujene cene.  Pri tem se naročniki pogosto žal ne ozirajo na kvaliteto opravljenih storitev, na reference, na usposobljenosti varnostnega osebja, na opremljenost in na zagotavljanje oziroma izpolnjevanje zahtevanih pogojev.

K. K.                                                                                                                    E: info@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.