Boris Kankaraš, mag, varnostni menedžer v Luki Koper

0
Ali nam lahko predstavite Luko Koper in nam poveste, kaj je za vas, kot odgovornega za varnost v tako veliki organizaciji pomembno pri delu službe, ki jo vodite?

V Luki Koper je zaposlenih 900 ljudi. Koprsko pristanišče se na kopnem razteza na 2.720.000 m2 površine, morski del – pristaniški akvatorij, pa obsega 1.949.095 m2 površine. Kopenski del je ograjen z igrajo v skupni dolžini 6.915 metrov. Pristanišče ima: 247.000 m2 zaprtih skladiščnih površin; 76.000 m2 pokritih skladiščnih površin; 900.000 m2 odprtih skladiščnih površin; 30 kilometrov železniških tirov; 3.283 m operativnih obal; 25 priveznih mest; maksimalna globina bazenov 18 metrov; število vezov ladij: 1878; število vlakovnih kompozicij: v 8649/iz 10026; povprečno število prehodov  (vstopov) na dan za osebe: 1500 (peš); povprečno število prehodov (vstopov) na dan za osebna vozila: 900; povprečno število prehodov (vstopov) na dan za tovorna vozila: 900; aktivnih dovolilnic (osebnih) 6783; dovolilnice za vozila 2845; na leto pristane okoli 2000 ladij.

Zame je zagotovo na prvem mestu profesionalno, strokovno in učinkovito zagotavljanje varnosti življenja ljudi in premoženja, ki omogoča nemoteno izvajanje pristaniških dejavnosti. Ob upoštevanju kompleksnosti in dinamike pristanišča je to zame zagotovo velik izziv.

Luka Koper izvaja pristaniške in logistične storitve, pri čemer si organizacija zastavlja ambiciozne cilje, da bi hkrati zadovoljili želje kupcev, lastnikov družbe in zaposlenih.

Ali nam lahko poveste, kako z vidika zagotavljanja celovite varnosti sledite tem ambicioznim ciljem?

Področje pristaniške varnosti je sestavni del organizacijske strukture delniške družbe Luka Koper. Kot tak je vključen v poslovne procese družbe tudi na področju planiranja in razvoja pristanišča. V tem procesu sodeluje s strokovnimi podlagami za zagotavljanje ustrezne stopnje pristaniške varnosti ter izgradnjo/nadgradnjo ustrezne varnostne arhitekture. Enako velja za področje določanja poslovnih ciljev družbe. Pri tem je seveda poudarek na identificiranju tveganj in izvajanju ukrepov in aktivnosti za njihovo obvladovanje. Pri tem je seveda zelo pomembno, da so vključeni vsi deležniki, ki nastopajo/sodelujejo v posameznih procesih in da so njihove dolžnosti, naloge, pristojnosti vsem »kristalno« jasne. To seveda zahteva veliko koordinacije in usklajevanja, kar je garancija za ustrezno in učinkovito varnost.

Boris Kankaraš

Foto: arhiv Luka Koper

Katera so tista varnostna tveganja za organizacijo, katerim morate v Luki Koper nameniti še posebno pozornost?

Luka koper ali bolje koprsko pristanišče je specifičen objekt. Specifičen je zato, ker je varovano območje, ki ga sestavljata kopenski in morski del. Ker je pristaniška infrastruktura (dvigala)  »interface« med vodnimi in kopenskimi transportnimi potmi, ker v tem poslovnem okolju nastopa izredno veliko število deležnikov, dinamika izvajanja pristaniških dejavnosti pa je zelo visoka. Specifičen je tudi zato, ker je industrijski objekt, ker skladišči in pretovarja nevarne snovi, ker dobri poslovni rezultati pristanišča zahtevajo, da je pristanišče »odprto«, vendar tudi varno. V Luki Koper imamo vpeljan sistem upravljanja s tveganji, ki se konstantno dopolnjuje in analizira. Vsi deležniki v tem sistemu so soodgovorni za obvladovanje tveganj. Posamezna strokovna področja (Področje pristaniške varnosti, Področje varovanja zdravja in ekologijo, Področje kontrolinga idr…) so v okviru svojih nalog neposredno pristojna in odgovorna za izvajanje aktivnosti in ukrepov za obvladovanje tveganj.

V luči varnostnih razmer v regiji in širše posebno pozornost namenjamo terorizmu, različnim pojavnim oblikam organiziranega kriminala, varovanju občutljivih podatkov, varnosti in zdravju pri delu.

Ali nam lahko zaupate, koliko varnostnih incidentov letno obravnavate v podjetju in v povezavi z njim ter kakšen je njihov trend?

Naj uvodoma pojasnim da je področje pristaniške varnosti s svojim osebjem tisto, ki se odziva na vse varnostne incidente. V bistvu gre za intervencijske sile na področju varnosti v širšem smislu besede (varovanja življenja ljudi in premoženja, požarne, okoljske, industrijske idr. varnosti). Statistični rezultati za lansko leto kažejo, da smo obravnavali 950 raznih varnostnih incidentov in imeli 2604 poročila varnostne službe. Tukaj je potrebno pojasniti, da obravnavamo in ukrepamo tako za primere kršitev internih predpisov do obravnave kaznivih dejanj, industrijskih nesreč ali nezgod pri delu. Varnostni incidenti, ki smo jih obravnavali so imeli majhne posledice za življenje in zdravje ljudi kakor tudi za premoženje. Pomemben razlog za takšno stanje je gotovo tudi varnostna kultura zaposlenih, ki nas opozarjajo na sumljive okoliščine ali ravnanja na katera se pravočasno odzivamo. Če pogledamo varnostne incidente skozi daljše časovno obdobje pa jih je kar nekaj, ki so bili identificirani in učinkovito obvladovani (na primer: gibanje in zadrževanje na območju pristanišča). Trend varnostnih incidentov v zadnjih treh letih kaže na upadanje njihovega števila in tudi posledic (škode).
V januarju letošnjega leta je bila za naše področje izvedena reorganizacija, ki daje podlage za še bolj učinkovito zagotavljanje varnosti. Pri tem smo zaposlili dodatno varnostno osebje in posledično povečali prisotnost in aktivnosti v samem pristanišču. Izdelana je strategija razvoja področja pristaniške varnosti katere ključni cilj je vzpostaviti operativno učinkovito službo (Področje-naziv OE), ki bo samozadostna za obvladovanje varnostnih incidentov na varovanem območju.

Kaj bi svetovali mladim, bodočim strokovnjakom za varnost, kako in kje naj pridejo do potrebnih izkušenj, da bodo na trgu dela bolj konkurenčni? Ali vaše podjetje vključuje mlade kadre v kakšne projekte, kjer bi lahko pridobivali potrebne izkušnje s področja varnosti?

Luka Koper d.d. daje velik poudarek znanju in razvoju kadrov. Smo tudi podjetje, ki je odprto mladim z vidika opravljanja prakse in pridobivanja izkušenj. Tudi v našem področju (pristaniška varnost- op.p.) se zavedamo pomena pridobivanja izkušenj in znanja za mlade. Vsako leto sprejmemo več dijakov in študentov, ki se izobražujejo na področju varnosti, s tem pa bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Pred kratkim smo se povezali tudi v program ERASMUS in gostili študenta finske, ki je bil pri nas slab mesec.

Pripravil: Andrej Kovačič            E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.