Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje

0
Ste župan MO Velenje in predsednik Sosveta za izboljšanje varnosti občanov. Ali nam lahko poveste, kolikokrat letno se Sosvet sestane in kakšne so njegove naloge?

Sosvet se sestaja dvakrat do štirikrat letno oz. po potrebi. Naloge sosveta so:

  • zmanjšanje števila varnostnih problemov v lokalni skupnosti;
  • povečan občutek varnosti;
  • partnersko sodelovanje pri zagotavljanju varnosti med policijo, organi lokalne skupnosti, gospodarstvom, zdravstvom, podjetniki, izobraževalnimi zavodi, socialnimi službami, občani in drugimi formalnimi in neformalnimi organizacijami;
  • medsebojna obveščenost partnerjev o varnostnih razmerah;
  • soodgovornost in porazdelitev nalog za zagotavljanje varnosti med partnerji.

V okviru sosveta povezujemo, koordiniramo in usmerjamo organe in druge strokovne dejavnike, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko, pa tudi druge subjekte, ki lahko kadarkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture v naši lokalni skupnosti.

S sodelavci v mestni upravi si prizadevate, da bi Velenje občanom nudilo varen in prijazen dom. Ali ste kot župan zadovoljni z doseženim na tem področju?

Naša prizadevanja pri zagotavljanju varnosti so lansko leto prepoznali na državnem nivoju, saj je Mestna občina Velenje v okviru Slovenske velike nagrade varnosti 2013 (»Slovenian Grand Security Award 2013«) prejela nagrado za najbolj varno mesto v letu 2013. Poleg tega je Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja letos prejela bronasti znak Javne agencije RS za varnost prometa. Rezultati na tem področju so torej že danes zelo dobri, v prihodnje pa želimo doseči še višjo stopnjo varnosti občanov.

Na kakšen način Mestna uprava občine Velenje meri zadovoljstvo na področju varnosti v občini Velenje, ali ste izvedli kakšne raziskave/ankete med občani o tem, ali se v občini počutijo varno?

V letu 2014 smo opravili anketo o zadovoljstvu občanov z delovanjem Policijske postaje Velenje. V anketi je na vprašanje, ali se v okolju, kjer prebivajo, počutijo varno, od 128 anketirancev 99 občanov odgovorilo, da se počutijo varno, 29 pa, da se ne počutijo varno. Velenjčanke in Velenjčani se torej v veliki večini počutijo varno. V nadaljevanju ankete je bilo anketirancem, ki so odgovorili, da se ne počutijo varno, postavljeno tudi vprašanje, zakaj. Kot razlog so večinoma izpostavili kriminalna dejanja, kršitve javnega reda in prometne razmere.

Kakšne so aktivnosti vaše občinske uprave na področju premoženjske kriminalitete oziroma, kako občane ozaveščate, da naj bolje skrbijo za svoje premoženje?

Iz letnega poročila Policijske postaje Velenje je razviden 17-odstoten upad kaznivih dejanj zoper premoženje. Rezultat kaže na dobro opravljanje aktivnosti, ki jih izvajamo na tem področju. Skupaj s Policijsko postajo Velenje ozaveščamo in svetujemo v lokalnih medijih štirikrat tedensko (dvakrat na radiu, enkrat na lokalni televiziji in enkrat v lokalnem časopisu). Poleg tega v okviru Sosveta za izboljšanje varnosti občanov izdajamo brošure, letake, ki jih prejmejo vsa velenjska gospodinjstva. Z njimi občane še dodatno osveščamo o določenih aktualnih problematikah.

Ali v občini Velenje izvajate kakšne inovativne pristope na področju zagotavljanja varnosti občanov, ki bi lahko bili primeri dobre prakse tudi za preostale slovenske občine?

Na Mestni občini Velenje imamo že nekaj leto organizirano medobčinsko redarstvo. Redarstvo skupaj z občinsko upravo že vrsto let zelo dobro sodeluje s Policijsko postajo Velenje in drugimi varnostnimi službami, ki delujejo na območju MOV. Ta povezanost je ključnega pomena za zagotavljanje dobrega občutka stanja varnosti občanov in stanja varnosti na območju celotne mestne občine Velenje. Na področju zagotavljanja varnosti občanov je prav, da omenim skupno delo policistov in občinskih redarjev. Utečene so skupne patrulje (predvsem v nočnem času med vikendi), v mesecu maju pa smo vzpostavili tudi kontrole policistov in redarjev na kolesih. Ta način dela se je v praksi izkazal kot zelo učinkovito orodje za odkrivanje in preprečevanje kaznivih dejanj, zelo dobri odzivi pa so tudi s strani občanov.

Leta 2013 smo policistom Policijske postaje Velenje v uporabo predali tri kolesa z vso potrebno opremo. Z novimi kolesi so policisti še bolj opazni in mobilni na lokacijah, do katerih so prej teže dostopali (kolesarske steze, območje Turistično-rekreacijskega centra Jezero, mestno središče ipd.).

Z letošnjim majem se po Velenju s kolesi vozijo tudi občinski redarji. Z uvedbo redarjev na kolesih smo želeli doseči večjo pokritost območja delovanja. Prav tako pa smo na ta način izboljšali varnost kolesarjev in jih opozarjali na pravilno vožnjo po kolesarskih poteh ter na upoštevanje določil cestne zakonodaje. Občinski redarji tako tudi promovirajo varno rabo koles v urbanih območjih.

Opravljamo tudi meritve hitrosti na petih lokacijah z enim radarjem. Meritve smo uvedli na tistih mestih, ki predstavljajo večjo možnost, da lahko pride do prometne nesreče. Po ocenah policistov se je z uvedbo sistema nadzora hitrosti zmanjšalo število prometnih nesreč, kar je bil tudi naš namen. Tudi v prihodnje bomo poskušali izvajati aktivnosti za izboljšanje varnosti v prometu, ki jih bo predlagala stroka, saj želimo tako občanom kot tudi obiskovalcem zagotavljati varno okolje za bivanje in delo.

Na Mestni občini Velenje veliko pozornosti namenjamo aktivnostim, ki izobražujejo in ozaveščajo ter spodbujajo občanke in občane k odgovornemu ravnanju v cestnem prometu. V poletnih mesecih se denimo poveča število udeležencev v prometu, veliko več je motoristov, kolesarjev … Z različnimi ukrepi poskušamo vsem udeležencem v cestnem prometu zagotavljati varnost, še posebej pa želimo zaščititi pešce, ki so najbolj ranljiva skupina.

Sosvet za izboljšanje varnosti občank in občanov v mestni občini Velenje je junija lani z medijsko akcijo V Velenju vozimo varno voznike opominjal na varno vožnjo. Po različnih lokacijah v mestu smo postavili plakate, ki opozarjajo, da v mestnem območju velja omejitev hitrosti na 50 kilometrov na uro. V posebej označenih strnjenih naseljih pa tudi 30 kilometrov na uro. Voznike želimo spodbujati, da se predpisanih omejitev hitrosti tudi držijo.

Mestna občina velenje vozim varno

Foto: arhiv MOV

Ali nam lahko poveste, koliko zaposlenih v Mestni upravi občine Velenje se ukvarja s področjem celovite občinske varnosti, na kakšen način delujejo, ali se srečujejo tudi z občani na terenu v smeri preventive in ozaveščanja, kako in kje se izobražujejo?

V Mestni občini Velenje je sedež skupnega občinskega organa 15 občinskih uprav, kamor spada tudi medobčinsko redarstvo. Naloge na terenu opravlja osem občinskih redarjev. Pristojnosti in pooblastila redarjev so določena z veljavno zakonodajo in občinskimi odloki. Prav tako so s pravilnikom predpisana izobraževanje za redarje, ki se jih tudi redno udeležujejo. Pri opravljanju različnih nalog na terenu se občinski redarji dnevno srečujejo z občani in jih – odvisno od konkretne problematike – tudi ozaveščajo, opozarjajo in jim svetujejo. Redarji tako ne izvajajo le represivnih ukrepov, temveč velikokrat dajejo različne informacije in pojasnila občanom. Poleg tega jih občani seznanjajo o določenih informacijah, težavah, ki jih potem redarji prenesejo na pristojne službe v občinski upravi.

Poleg medobčinskega redarstva se tudi nekateri drugi sodelavci v občinski upravi ukvarjajo s področjem občinske varnosti. Tako recimo sodelavci Službe za zaščito in reševanje pokrivajo področje gasilstva, na Uradu za družbene dejavnosti vodijo projekt Unicefovih varnih točk ipd.

Ali vaša občinska uprava sodeluje tudi z ostalimi občinami v Sloveniji na področju občinske varnosti, delujejo kakšne delovne skupine oz ali imate na to temo tudi srečanja s predstavniki tujih občin oz mest, zaradi izmenjave dobrih praks ipd?

V okviru Skupnosti občin Slovenije deluje Komisija za občinsko redarsko službo, katere član je tudi naš sodelavec. Na Mestni občini Velenje vselej z veseljem predstavimo našo prakso vsem, ki jih to zanima.

Pripravil: Andrej Kovačič        E: andrej.kovacic@varensvet.si

Deli z ostalimi.

Komentarji so onemogočeni.